Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.03.2019 - PS 23/19 Mindre endring - Kommunedelplan Verdal by 2017-2030

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/5166 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.03.2019 23/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formålsendring til boligformål på boligeiendommen 16/36, som vist i vedlagte endringsforslag alternativ 1, samt justering av byggegrense utenom eksisterende bolighus på 16/36, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens § 11-17

Vedlegg:  

 1. Alternativ 1
 2. Alternativ 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:
Grunneier av 5038/16/36 (Håkon den VII allé 19) har muntlig anmodet om at kommunen fjerner formålet tjenesteyting på aktuell boligeiendom, samt at byggegrenser her mot fylkesvegene nedjusteres. Grunneier mener byggegrensen er meningsløs, og drastisk nedsetter verdien på eiendommen. Grunneier ønsker altså en endring av gjeldende kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017.

På bakgrunn av overnevnte henvendelse har kommunen gjennomført en begrenset høring av følgende endringsforslag:

 • Endring av formål, fra tjenesteyting til boligformål, på eksisterende boligeiendom samt eventuelt også på kommunal og fylkeskommunal grunn langs Ringveg Nord.
   
  - Alternativ 1: Ca. 260 m2 med arealformål tjenesteyting foreslås endret til boligformål innenfor boligeiendommen, slik at hele boligeiendommen blir boligformål. Dette anses som en feilretting.
   
  - Alternativ 2: Som over, men boligformålet er ført helt ut til fylkesvegene. Dette berører også eiendommer tilhørende Statens vegvesen (533/1), Statens vegvesen eller fylkeskommunen? (528/1) og Verdal kommune (16/284).
 • Eventuell justering av inntrukket / knekt byggegrense mot krysset mellom de to fylkesvegene. Det er vist fire alternativer, se grønn stiplet linje i vedlegg. Kommunedel-planens byggegrense er vist med grå stiplet linje. I høringen ble det bedt om innspill på viste alternativer. I kommunedelplanen forøvrig er utbyggingsformål tegnet helt inntil vegformål, uavhengig av eierskap og om det er en gang- og sykkelveg imellom. For å ivareta dette plangrepet som er brukt forøvrig i planen synes boligformål helt ut til fylkesvegene mest logisk.

Boligeiendommen ligger nordvest for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, og like sørøst for krysset Fv. 6910 Ringveg Nord x Fv. 6916 Håkon den VII allé / Sjøbygdvegen, se under. 

Kart

Planstatus og planhistorikk
Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017. Eiendommen har vært omfattet av reguleringsplan 1984007 og 1986005, opphevet i september 2017.

Kartutsnitt fra kommunedelplan Verdal By, vedtatt 29.05.2017
Utsnitt av gjeldende kommunedelplan for Verdal by vedtatt 29.05.2017 + gjeldende reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Eiendomsgrenser med røde linjer.

I kommunedelplanen er aktuell eiendom avsatt til nåværende boligbebyggelse B1 (gul farge) og nåværende tjenesteyting (rød farge). Formålet tjenesteyting er trolig videreført fra forrige kommunedelplan (vedtatt i 2007), uten nærmere vurdering. Planen viser 20 m byggegrense mot fylkesvegen i vest. Den viser også knekt/inntrukket byggegrense på ca. 60 x 60 m i krysset mellom to fylkesveger, jf. reguleringsplan fra 1984 og veglovens § 29 femte ledd.
Tilliggende nåværende gang‐ og sykkelveg er vist med linjesymbol (sorte prikker). Kommunedelplanen viser framtidig gang- og sykkelveg (røde prikker) langs Haakon VII allé/Sjøbygdvegen, men det går ikke tydelig fram på hvilken side av vegen den bør anlegges.

Da kommunedelplanen ble vedtatt i 2017 forelå det et fylkestingsvedtak fra 2011 om byggegrenser. Forslag til ny fylkesvegplan hadde nylig vært på høring.
I aktuelt område forelå det en reguleringsplan fra 1984, som var foreslått opphevet og erstattet av ny kommunedelplan. I denne reguleringsplanen var byggegrensene mot nevnte fylkesveger målsatt til 20 meter, og knekt byggegrense i kryss mellom fylkeveger var på ca. 60 x 60 meter. Byggegrensen var justert utenom bygninger, se kartutsnitt nedenfor. 

Kartutsnitt
Utsnitt av planident 1984007, stadfestet 02.05.1984, og som ble opphevet i 2017.

Mot Ringveg Nord forelå det altså et fylkestingsvedtak om byggegrense på 15 meter. Vi så ikke behov for å overstyre dette i kommunedelplanen. Tilliggende reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, vedtatt 20.06.2011, viste også 15 meter byggegrense mot samme veg. Status her etter fylkessammenslåing og vegstrategi 2019-2023 synes uklar, men 15 meter videreføres trolig.

Mot vest gjelder kommunedelplanens byggegrense på 20 meter (jf. eldre reguleringsplan fra 1984) foran fylkestingsvedtak i 2011 om 30 meter byggegrense og ev. videreføring av denne etter fylkessammenslåing.

Byggegrense i kryss: Kommunedelplanen har i punkt 2.6.1 følgende generelle bestemmelse:
«I kryss med fylkesveg og E6 skal det være inntrukket/knekt byggegrense som forklart i veglovas § 29 femte ledd. Viste byggegrenser gjelder foran denne bestemmelsen.»

I vegvesenets støyvarselkart ligger denne boligeiendommen i gul støysone.

Vegloven
Veglovens § 29 første ledd siste punktum sier noe om bakgrunnen for byggegrensene: «Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre samfunnsomsyn.»

Veglovens § 29 femte ledd sier følgende:
«Ved kryss i plan mellom

 1. offentlege vegar,
 2. offentlege vegar og andre vegar som er opne for allmen ferdsle,
 3. offentlege vegar og jarnveg eller sporveg,

skal byggegrensa følgje den rette lina mellom punkt på midtlina åt vegane (jernbana, sporvegen) 60 meter frå skjeringspunktet åt midtlinene ved kryss med riksveg og fylkesveg og 40 meter frå skjeringspunktet ved andre kryss. I særskilde høve kan vegstyremakta fastsette ei anna byggegrense for det einskilde krysset. Høyrer dei kryssande vegane ikkje under same vegstyremakt, tar den høgste av desse styremaktene avgjerd i saka.»

Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelvegen nord for boligtomta munner ut i en fylkesveg uten gang- og sykkelveg eller fortau. Langs østsiden av fylkesvegen er det imidlertid etablert en litt bred vegskulder som er ført ca. 100 meter sørover, til gangfelt. Kommunedelplanen viser framtidig gang- og sykkelveg med røde prikker, se kartutsnitt under planstatus.

Flyfoto eksisterende situasjon
Flyfoto som viser eksisterende situasjon med blant annet gang- og sykkelveger.

Høring
Foreslått formålsendring på eiendommen 5038/16/36 (Håkon den VII allé 19), i to alternativer, ble sendt på høring den 23.01.2019. Høringen ble den 30.01.2019 utvidet med ønske om innspill på knekt / inntrukket byggegrense i krysset Fv. 6910 Ringveg Nord x Fv. 6916 Håkon den VII allé / Sjøbygdvegen. Høringsfristen var 27. februar 2019.

Det er mottatt tre høringsuttalelser:

 1. Barn og unges representant i plansaker, mottatt 05.02.2019
 2. Statens vegvesen, 19.02.2019
 3. Fylkesmannen i Trøndelag, 25.01.2019

 

 1. Barn og unges representant i plansaker
  Ingen innvending til at man gjennomfører endringsforslag Alternativ 1 eller Alternativ 2 som er skissert i brev av 23.01.19.
 2. Statens vegvesen, 19.02.2019
  Fylkesveg 6910 er kategorisert i funksjonsklasse D og fylkesveg 6916 er i funksjonsklasse C.
  Dette innebærer en holdning der vi ønsker minimum 30 meter byggegrense langs veg i funksjonsklasse C og minimum 15 meter byggegrense langs veg i funksjonsklasse D. Dersom området er regulert kan dette fravikes. Trafikkmengden på fylkesveg 6916 sør for krysset med fylkesveg 6910 er i gjennomsnitt 5840 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) mens trafikkmengden nord for krysset er i underkant av en ÅDT på 3800. Fylkesveg 6910 har en ÅDT på 1730. Fartsgrensen på fylkesveg 6910 er 60 km/t og fylkesveg 6916 har en fartsgrense på 40 km/t.
   
  Støyvarselkartet viser følgende støysoner i krysset:
  Støysonekart for krysset
   
  Statens vegvesen har ingen motforestillinger mot endring av formål som i praksis er en inkurie-korrigering. I utgangspunktet skal det etter vegloven være en byggegrense mot gang- og sykkelveg på minimum 15 meter. Forholdet er ikke ivaretatt i planforslaget og for å kompensere for dette forutsetter vi en videreføring av de eksisterende byggegrenser med en «knekk» på 60x60 meter. Det må under alle omstendigheter tas støyhensyn ved realisering av byggeprosjekt. Eiendomsoverdragelser vil også bli et tema i slike tilfelle.
  Statens vegvesen ber om å bli orientert om vedtaket i saken.
   
   
  Kommentar:
  Vegvesenets syn på inkuriekorrigering tas til orientering, men uttalelsen synes lite konkret ift. alternativt høringsforslag med boligformål helt ut til fylkesvegen (på offentlig grunn).
   
  Kommunedelplanen viser byggegrenser som stort sett er videreført fra reguleringsplaner. Etter vedtak av kommunedelplanen ble flere eldre reguleringsplaner opphevet. Statens vegvesen hadde ikke innvendinger til foreslåtte byggegrenser ved høring av kommunedelplanen i 2016 og 2017. Følgelig anses det som uproblematisk å beholde disse. Vi anser også at byggegrensen kan justeres utenom eksisterende bolighus, slik det var gjort i tidligere reguleringsplan.
 3. Fylkesmannen i Trøndelag, 25.01.2019
  Det foreligger ingen merknader fra fylkesmannens ulike fagområder til formålsendringen.

Vurdering:
Når det gjelder arealbruksformål, så er det viktigste å få endret til boligformål på eksisterende boligeiendom, og en slik inkurie-retting har ingen innvendinger til.

Når det gjelder byggegrenser så er det mottatt innvending fra høyeste vegmyndighet i forhold til å redusere inntrukket byggegrense mot krysset mellom fylkesvegene. Etter vegloven er det «høgste vegstyremakt» som fatter avgjørelse i slike saker, men revisjon av kommunedelplanen er etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen har ikke brukt begrepet innsigelse, men de er vegforvalter på vegne av fylkeskommunen, som er vegeier. Det er ikke klageadgang på vedtak av kommunedelplan eller endring av den.

Kommunedelplanen er en overordna plan som også erstatter flere eldre reguleringsplaner.
I den grad byggegrenser er tatt med, er det stort sett for å unngå at strengere holdning inntrer der det foreligger tidligere planavklaring. I kryss med fylkesveger er byggegrensene inntegnet, selv om de også er i samsvar med regelverket.

På motsatt side av fylkesveg 6916 er det samme byggegrense på 20 meter, og i kommunedelplanens øvrige kryss med fylkesveger er knekt byggegrense på 60 x 60 meter benyttet. Det er krevende å gå imot vegmyndigheten i en mindre planendring. Vi anser imidlertid at byggegrensen kan justeres utenom eksisterende bolighus, slik det også var gjort i tidligere reguleringsplan. I en overordna plan kan mange bygninger ligge i konflikt med viste byggegrenser, men de har ikke tilbakevirkende kraft på godkjente tiltak.

Saken behandles som mindre endring etter plan- og bygningslovens § 11-17:

§ 11-17.Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel
For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter. Jf. for øvrig § 1-9.

Å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter pbl § 11-17 er i kommunens delegasjonsreglement delegert til Komité plan og samfunn.

Plan- og bygningslovens § 11-17. Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel:
For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter. Jf. for øvrig § 1-9.

Lovkommentar fra 2009 til pbl § 11-17:
«Det kan være aktuelt å foreta mindre endringer av kommuneplanens arealdel utenom større planrevisjoner. Dette kan f.eks. være arrondering av formålsgrenser, justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg, eller endringer av utbyggingsformål. Bestemmelsen åpner for at kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta slike endringer enten til annet kommunalt organ eller administrasjonen i samsvar med kommunelovens regler. Slike endringer kan ikke skje før berørte myndigheter har hatt anledning til å uttale seg. I dette ligger det at endringen ikke må komme i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn som ellers ville medført innsigelse mot planen. Dersom berørte myndigheter er mot en slik endringen, må planendringen behandles som en ordinær planendring. Forvaltningslovens regler om at saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, gjelder.»

I Rundskriv H-6/17 er det redegjort for endringer i reglene for å endre og oppheve reguleringsplan (§ 12-14). Aktuell sak gjelder kommunedelplan, men følgende betraktning kan være relevant ift. begrepet «mindre endring».
... «En annen begrensning er at enklere behandling bare er forutsatt å bli benyttet i tilfeller der endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Heller ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess.»

På bakgrunn av en helhetsvurdering tilrås endring til boligformål på eksisterende boligeiendom samt justering av byggegrensen utenom eksisterende bolighus, men ikke endring av formål på offentlig grunneiendom.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 26.01.2021 12:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS