Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.03.2019 - PS 24/19 Endring områderegulering Nestvoldjordet - del av 5038/16/1 - byggegrenser, gangveg, lek m.m.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2019/614 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.03.2019 24/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Vedlagte endringsforslag vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.
 2. Utbygger anmodes om å revidere planen mht. kjøremønster for renovasjonskjøretøy.

Vedlegg:  

 1. Tillegg til planbeskrivelse Nestvoldjordet 080219
 2. 3520-102 Plankart 08.02.19
 3. Bestemmelser 08.02.19

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:
Arcon Prosjekt AS har den 08.02.2019 søkt om endring av vedtatt områderegulering for Nestvoldjordet, på vegne av Stiklestad Eiendom AS. Det er gjennomført en begrenset høring.

Områdereguleringen legger til rette for utbygging av boliger (via byggesaksbehandling), mellom boligfeltet på Melan i sør, jernbanen i vest, Tord Folesons gate i nord og eksisterende gang- og sykkelveg i øst. Nord for Tord Folesons gate, mot friluftsformål langs Ydseelva, er det krav om detaljregulering før boligutbygging.

I vedlagte plankart og bestemmelser er det foreslått følgende endringer:

 • Krav om arkeologisk utgraving er tatt ut, da dette er gjennomført, jf. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018:12: https://www.ntnu.no/museum/utgravningsrapporter
 • Omriss av planlagte bebyggelse på plankartet er delvis fjernet og erstattet av byggegrenser. Garasjeanlegg i felt BG2, BG3 og BG4 vises fortsatt med omriss av planlagt bebyggelse. I felt BG1 følger byggegrensen delvis formålsgrensen i nord.
 • Antall boenheter er omdisponert slik at det blir krav om 3 ekstra boenheter innenfor formålet BKS og tre færre boenheter BFS.
 • Gangvei f_SGG2 internt på området har fått en annen kurvatur.
 • Eksist. småbarnslekeplass BLK1 er flyttet og tilpasset kurvatur på gangveg f_SGG 2.
 • Ny småbarnslekeplass BLK3 på ca. 150 m2.
 • Kvartalslekeplassen er utvidet slik at den blir på 1,5 daa.
 • Det er satt av plass til 4 nedgravde containere ved hvert returpunkt slik at det er tatt høyde for nedgravd container for glass og metall. Dvs. at f_BRE1-3 er endret noe.
 • Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at brannkonsept skal leveres sammen med byggesøknad.

Det vises til vedlagte dokumenter for nærmere informasjon.

Vedtatt detaljregulering for planovergang Nestvold/Ydsedalen (Bane Nor sin plan) overlapper tidligere vedtatt områderegulering for Nestvoldjordet på to steder:

 • I vedlagte endringsforslag er planen redusert med et «hakk» i nordvest, slik at den grenser inntil Bane Nor sin plan. (Bane Nor sin plan viser ikke fareområde ras/skred der områdereguleringen for Nestvoldjordet gjorde det). Kartillustrasjonene i vedlegg 1 og 3 burde også vist dette «hakket».
 • I vedlagte endringsforslag er nordligste boligtomt i husrekken nærmest jernbanen igjen tatt med i boligplanen, og her vil planen overlappe Bane Nor sin plan. Bane Nor sin plan viser fareområde ras/skred og riggområde på boligtomta. Opprinnelig plan for Nestvoldjordet viste ikke dette. Kun boligformål foreslås videreført, ikke fareområde og riggområde. Dette er avklart med Multiconsult. 


Kart, gjeldende reguleringsplaner
Overlay: Gjeldende reguleringsplaner med farger. Endringsforslag med blå linjer.

Støyvarselkart langs jernbanen ble mottatt i kommunen 29.04.2016. Ved første gangs behandling av områdereguleringen for Nestvoldjordet, i september 2016, forelå det støyutredning fra 2015, og det er gitt bestemmelser om støy (§ 6 a). Alle lekeplasser ligger utenfor støysonene, og støyutredningen antas mer nøyaktig enn nevnte støyvarselkart.

Begrenset høring
Verdal kommune sendte søknad om planendringer på begrenset høring med brev datert 11.02.2019. Høringsfristen var 27.02.2019.

Det er mottatt følgende høringsuttalelser:

 1. Bane Nor SF, 20.02.2019
 2. Innherred Renovasjon (IR), 25.02.2019
 3. Trøndelag fylkeskommune, 25.02.2019
 4. Fylkesmannen i Trøndelag, 25.02.2019
 5. Barn- og unges representant i plansaker (kommentar til IR)
 6. Møtesekretær i Trafikksikkerhetsutvalget Verdal (kommentar til IR)

I det følgende er høringsuttalelser oppsummert og eventuelt kommentert:

 1. Bane Nor SF, 20.02.2019
  Vi kan ikke se at omsøkt reguleringsendring vil medføre ytterligere konsekvenser for jernbaneinteressene. Vi viser til våre tidligere uttalelser i saken, datert 25.10.2016 og 15.03.2017, og har ingen ytterligere merknader til reguleringsendringen. Det er særlig viktig at geoteknikk følges opp.
  Vi minner om at det ifølge jernbanelovens § 10 ikke er tillatt å utføre tiltak innenfor en avstand på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, uten tillatelse fra Bane NOR. Bestemmelsen gjelder selv om annen byggegrense er angitt i reguleringsplan.
  Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbane. Disse finnes i vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette materialet.
   
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering.
   
   
 2. Innherred Renovasjon, 25.02.2019
  Innherred Renovasjon ser at det er foretatt en endring av kjøremønster for renovasjonsbilen etter en gjennomgang med utbygger før vedtak. Vi har ikke registret endringen før det ble vedtatt. Den originale planen var at det skulle vær mulig for renovasjonsbilen å kjøre rundt bebyggelsen uten å måtte snu. Nå må bilen snu to ganger. Den ene i område med fortau som går over i gangsti. Det har vært bedre å kjøre etter gangsti enn å måtte foreta rygging der.
  Innherred Renovasjon jobber med HMS daglig slik at våre renovatører ikke skal komme i situasjoner som kan føre til uheldige hendelser.
  Vi har registrert at det åpnes for kjøring av landbruksutstyr på nevnte gangsti. Håper at renovasjonsbilen også kan få en slik tillatelse.
   
   
  Kommentar:
  Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal, Teknisk drift samt barn- og unges representant i plansaker er spurt om synspunkter på Innherred Renovasjon sitt forslag. Dvs. om renovasjonsbil kan kjøre på G/S-veg o_SGS4 i vedlagte planforslag. Se uttalelse/innvendinger fra barn- og unges representant i plansaker samt møtesekretær i Trafikksikkerhetsutvalget Verdal.
   
  Verdal kommune er trafikksikker kommune, og det er positivt at flere har fokus på trafikksikkerhet, men på bakgrunn av overnevnte innvendinger er det ikke ønskelig å legge til rette for at flere kjører på gang- og sykkelveg.
   
  Kommunen finner at det forelå forslag om bilveg rundt boligfeltet både ved første gangs behandling av planen i KPS-sak 55/16 og ved offentlig ettersyn i 2016, se kartutsnitt nedenfor.
  I begrenset høring til regionale myndigheter (innsigelsesmyndigheter) i 2017 var imidlertid kjøreveg delvis omgjort til G/S-veg, slik at det ble blindveger i feltet.
   
  Forslag til plankart
  Forslag til plankart vedlagt KPS-sak 55/16.
   
  I KOM-sak 49/17 (sluttbehandling av planen) er det redegjort for nevnte endring av planen i kommunens kommentar til uttalelser fra bl.a. fylkeskommunen, Teknisk drift og Trafikksikkerhetsutvalget. Flere etterlyste fortau langs o_SKV2 (vegen parallelt med jernbanen) og Tord Folesons gate, men vi kan ikke se at noen har krevd brudd i vegforbindelsen. Det går imidlertid fram i kommunens kommentar at o_SKV2 er gjort om til blindvei for å gi et bedre kjøremønster. Fylkeskommunen uttalte at fortau langs o_SKV2 må vurderes, særlig om adkomsten til B1 er tenkt via denne vegen. B1 er boligområdet i nord (mot Ydseelva) som ikke er detaljregulert ennå.
   
  Både vedtatt plan og vedlagte endringsforslag viser vendehammer i blindveg o_SKV2, som ikke har fortau. Det er snumulighet i kryss ved renovasjonspunkt f_BRE1, og her går fortau over i gangveg. I stedet for vendehammer viser planen her framtidig adkomst til boligområde B1.
   
  På sikt kan bedre trafikkløsning for renovasjonskjøretøy løses i forbindelse med detaljregulering av område B1, men det er usikkert når/om dette vil skje. Utbygger anmodes om å revidere planen mht. kjøremønster for renovasjonskjøretøy, men vi anser at det ikke er grunnlag for å utsette behandling av omsøkte planendring, da denne ikke endrer situasjonen for overnevnte forhold.
   
  Utdrag fra IR´s «Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere», rev. 12.06.2017:
  «Vegstandard:
  - Skal dimensjoneres etter buss som definert i Statens Vegvesens håndbok 017
  - Minimum 4 m veibredde og 10 tonns akseltrykk
  - For vendehammer, rundkjøring etc skal det være ytre radius på 12,5 m og indre radius 5,3 m»
   
  Bedre trafikkløsning for renovasjonskjøretøy kan omfatte bedre snumulighet eller f.eks. at gangveg o_SGS4 endres til kjøreveg med fortau, men da bør en med bakgrunn i Håndbok N100 vurdere eventuelt behov for fortau langs kjøreveg o_SKV2 også. I planen har kjøreveg pluss fortau i Tord Folesons gate en bredde på tilsammen ca. 7,5 meter. Gang- og sykkelvegen videre vestover har bredde ca. 3 meter bred. Kjøreveg o_SKV2 (parallelt med jernbanen) har bredde ca. 4,5 meter.
   
   
 3. Trøndelag fylkeskommune, 25.02.2019 
  Ingen merknader.
   
   
 4. Fylkesmannen i Trøndelag, 25.02.2019
  Ingen merknader.
   
   
 5. Barn- og unges representant i plansaker (kommentar til IR)
  Jeg var (og er) bekymret ift. å tillate kjøring på gang-/sykkelsti for landbrukskjøretøy og ba om at det ble prøvd å finne andre løsninger ift. grunneiers særskilte behov ift. tilgang til egen jord.
   
  Henvendelsen fra Innherred renovasjon viser hva som skjer når man åpner for kjøring på gang-/sykkelsti – det er da mange som mener at de har særskilte behov som bør gi den en særskilt rett til å bruke gang-/sykkelstien. Jeg vil opprettholde min opprinnelige holdning, det bør ikke gis tillatelse til kjøring på gang-/sykkelsti, den må være forbeholdt gående og syklende.
  Mao. vil jeg som barn og unges representant i plansaker gå imot å åpne for at også Innherred renovasjon skal få kjøre på gang-/sykkelsti.
   
   
  Kommentar:
  Se vår kommentar til Innherred Renovasjon.
   
   
 6. Møtesekretær i Trafikksikkerhetsutvalget Verdal (kommentar til IR)
  Trafikksikkerhetsutvalget har gitt uttrykk for sitt syn i høringsuttalelse fra møte den 30.10.2018. «Det bør ikke foregå kjøring på gang/sykkelveg». Det vises også til mulig «smitteeffekt» for annen kjøring. Snuhammeren som er innregulert er vel nettopp tatt med i reguleringsplanen for å unngå kjøring på gang-/sykkelveg og gi gode snuforhold.
   
   
  Kommentar:
  Se vår kommentar til Innherred Renovasjon

Vurdering: 
Saken behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd:
«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.»

Det er ikke mottatt innvendinger til foreslåtte endringer. Samlet antall minimum boenheter endres ikke, lekeplassen som er forskjøvet er ca. like stor, det er tilføyd en småbarnslekeplass med tilstrekkelig minimumsareal og kvartalslekeplassen er utvidet. Vi tilrår at foreslåtte endringer, som også omfatter andre forhold (se punktliste), vedtas.

Mottatt innvending fra Innherred Renovasjon gjelder tidligere planavklarte forhold. De ser bl.a. trafikksikkerhetsmessige utfordringer med å snu/rygge renovasjonsbil der fortau går over i gangsti. De ser ikke ut til å være hørt angående vedtatt løsning. Utbygger anmodes om å revidere planen mht. kjøremønster for renovasjonskjøretøy, men vi anser at det ikke er grunnlag for å utsette behandling av omsøkte planendring.  
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 26.01.2021 12:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS