Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.03.2019 - PS 25/19 Orientering/avklaring etter vedtak i Verdal kommunestyre sak 2/19 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/4304 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.03.2019 25/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering.
 
Vedlegg:  
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KOM-sak 2/19 (behandling av detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi).
 
Saksopplysninger:
Kommunestyret har i KOM-sak 2/19 bedt om avklaringer, som her søkes besvart. Forslag til detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi ble lagt fram for behandling i Verdal kommunestyre den 28.01.2019, sak 2/19. Kommunestyret utsatte saken med følgende vedtak:

Vedtak i Verdal kommunestyre den 28.01.2019, sak 2/19:

 1. Saken utsettes.
  Kommunestyret finner ikke at utredningen gir godt nok beslutningsgrunnlag, og ber om at saken legges frem på nytt til politisk behandling når følgende forhold er utredet:
   
  Etappevis drift.
  Ved politisk behandling av kommunedelplanen i 2013 la kommunestyret etappevis drift/uttak inn som grunnforutsetning for en framtidig reguleringsplan. Som følge av dette ble det lagt inn en rekkefølgebestemmelse i kommunedelplanen for når de ulike arealene innenfor formålsgrensen skulle tas i bruk til råstoffutvinning. Dette er ikke fulgt opp av administrasjonen. I tråd med Kommunedelplan Tromsdalen pkt. 2.1.2 tas derfor bestemmelse om etappevis drift/uttak inn i reguleringsplanen – slik som også både Fylkesmannen og NVE gir faglige råd om i sine høringsuttalelser.
   
  I tillegg til selve utsettelsesforslaget ønskes følgende forhold ytterligere avklart:
 2. Status i to andre saker som angår bruddet i Tromsdalen. 
   
  - Klage fra Naturvernforbundet på Fylkesmannens utslippstillatelse.
   
  - Vegdirektoratets avslag på Verdalskalk AS sin søknad om dispensasjon fra totalvektbestemmelsene for vogntog (kjøring med 70 tonn totalvekt).
 3. Begrepsbruk og avklaringer.
   
  - I rekkefølgebestemmelse vedr. krav om gang- og sykkelveg, langs fv. 72 på strekningen Valstad - Sundbyvegen/Skjørdalsskardet, endres begrepet «transportvolum» til «uttaksvolum.»
   
  - Av saksframlegget framgår det at det hefter uklarheter knyttet til innholdet i Verdalskalk AS og Trøndelag fylkeskommune sin avtale om G/S-veg langs Fv. 72. Verdal kommune er ikke avtalepart her, men avtalens innhold har stor betydning for den helhetlige, politiske vurderingen kommunestyret til slutt må gjøre. Eventuelle uklarheter som hefter ved avtalen søkes derfor oppklart.

Vurdering: 
I denne sak vurderes nr. 2 og nr. 3 andre kulepunkt i overnevnte kommunestyrevedtak. Utsettelsesvedtaket i nr. 1, med ønske om etappevis drift, vil en komme tilbake til når det foreligger et revidert planforslag. Det samme gjelder nr. 3 første kulepunkt (planbestemmelse).

Status i to andre saker som angår bruddet i Tromsdalen
Klage fra Naturvernforbundet på Fylkesmannens utslippstillatelse
Miljødirektoratet har i brev datert 17.12.2018, mottatt her 06.02.2019, fattet følgende vedtak i klagesaken på utslippstillatelsen:
«Miljødirektoratet opphever Fylkesmannens vedtak av 22. november 2017, og sender saken tilbake til Fylkesmannen for ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Inntil nytt vedtak er truffet i saken gjelder tidligere tillatelse datert 13. juni 2016.»

Kort om saken
Verdalskalk AS fikk ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 22.11.17. Tillatelsen åpnet for en økning i produksjonen (uttak av kalk) fra 2 millioner tonn til 4 millioner tonn hvert år. Tillatelsen inneholdt krav om bl.a. utslipp til vann, luft (støv) og støy og at det utføres prøvetaking av utslipp til vann og overvåking i vassdrag. Fylkesmannen mottok to klager på tillatelsen, som de kommenterte i oversendelse til Miljødirektoratet den 24.08.2018. Klagene var fra Naturvernforbundet i Verdal og fra Åge Inge Kvernmo.

Klagen fra Naturvernforbundet omhandlet i hovedsak fem punkter som gjaldt utslipp til vann fra den økte produksjonen. Klagen fra Kvernmo gjaldt punkt 7 i tillatelsen (om at: «Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten har startet opp»), da han har signalisert behov for ny bolig med annen plassering.

Kommunen forstår vedtaket gjort av Miljødirektoratet slik at det er utslippstillatelse på inntil 2 mill. tonn som gjelder inntil et eventuelt nytt vedtak fattes.

Vegdirektoratets avslag på Verdalskalk AS sin søknad om dispensasjon fra totalvektbestemmelsene for vogntog (kjøring med 70 tonn totalvekt)
I KOM-sak 2/19 var det orientert om status i påklagd avslag.
Så langt vi kjenner til så er status ikke endret. Dvs. at klagen fra Verdalskalk, som ble sendt innen klagefristen 15. oktober 2018, fortsatt ligger til behandling i Vegdirektoratet. Gjeldende dispensasjon gjelder inntil endelig vedtak er fattet i klagesaken.

Om eventuell medfinansiering fra kommunen til G/S-veg langs Fv. 72
Det er mulig at avtalen mellom fylkeskommunen og Verdalskalk, om finansiering av gang- og sykkelveg langs Fv. 72, kan opprettholdes, selv om Verdalskalk ikke får dispensasjon for kjøring med 70 tonn totalvekt. Dette forutsetter at partene er enige. Etter at avtalen mellom fylkeskommunen og Verdalskalk ble undertegnet, har fylkeskommunen vedtatt en delstrategi for veg der politikerne forutsetter medfinansiering på minst 50 % om en skal få endret rekkefølgen på prioriterte investeringer i handlingsprogrammet, eller få inn tiltak som ikke er prioritert. Med utgangspunkt i en totalkostnad på 36 mill. 2018 kr mangler 6,1 millioner kroner på at medfinansieringa er minst 50 %.
Delstrategi veg:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Planer/delstrategi-veg/

Spørsmålet er om det er aktuelt å inngå en avtale også med kommunen for å få effektuert gang- og sykkelvegen. Kommunen har ikke sett nærmere på dette.

Kommunen er også kjent med at fylkeskommunen har vært i kontakt med Statens vegvesen om mulighet til å utbedre krysset E6 x Fv. 72 slik at modulvogntog kan tillates på Fv. 72. Statens vegvesen så imidlertid ikke noen umiddelbar løsning på dette.

Begrepsbruk og avklaringer ift. gang- og sykkelveg langs Jamtlandsvegen
Oppklaring av uklarheter i avtalen mellom Verdalskalk AS og Trøndelag fylkeskommune om G/S-veg langs Fv. 72
Innledningsvis minner vi om at gyldigheten av avtalen bl.a. er avhengig av at det gis dispensasjon for kjøring med totalvekt 70 tonn. Som nevnt ovenfor er klagen på avslått dispensasjon ikke avgjort ennå.

I KOM-sak 2/19 har kommunen påpekt at det er litt uklart hva det er inngått avtale om, men vi har samtidig søkt å svare på dette. Vi savnet samsvar mellom innholdet i avtalen og fylkestingets vedtak av avtalen (fylkestingssak 64/18) når det gjelder strekning, dvs. hvor endepunktet for gang- og sykkelvegen skal være i øst.  

Kart
Kart fra fylkestingssak 64/18.

I selve avtalen går følgende fram:
«Denne avtalen handler om bygging og finansiering av en ny gang- og sykkelveg langs fv. 72 mellom kryss fv. 6894 (fv. 151) ved Vallstad til Lysthaugvegen.»

Dette er litt upresist, da Fv. 72 har to kryss med fylkesvegen.

I fylkestingets vedtak går bl.a. følgende fram:
«Gang- og sykkelveien Lysthaugen -Valstad strekker seg kun over 3,4 km av en total transportlengde på ca. 20 km fra kalkbruddet i Tromsdal til Verdal Havn.»

Endepunktet «Lysthaugen» er litt upresist, men 3,4 km stemmer med strekningen fram til kryss med Sundbyvegen. Det er 4,4 og 5,2 km til kryssene med Lysthaugvegen, se kartet under.

Kommunen har redegjort for overnevnte uklarheter på side 44 og 45 i vedlegg 14 til KOM-sak 2/19, og konklusjonen er at endepunktet er i krysset med Sundbyvegen (nedenfor Bjørkberga).
Derifra må ferdselen følge kommunal veg Sundbyvegen ca. 700 meter og eksisterende gang- og sykkelveg opp til boligfeltet. Denne gang- og sykkelvegen munner ut i Lysthaugvegen ca. 200 meter vest for forsamlingshuset. Skolen ligger lenger øst. Se kart nedenfor.

Strekningen det er inngått avtale om er i samsvar med foreslått rekkefølgebestemmelse:
«Før transportvolum overstiger 2,5 millioner tonn kalkstein per år skal det opparbeides/ ferdigstilles gang- og sykkelveg langs fv. 72 på strekningen fra Valstad til kryss med Sundbyvegen/Skjørdalsskardet.»
(Kommunestyret har bedt om at transportvolum i bestemmelsen endres til uttaksvolum).

Trafikksikkerhetsmessig bør nevnes at Sundbyvegen bl.a. er adkomst til Melby grustak. Detaljregulering for Melby masseuttak ble vedtatt 24.09.2012.

Utdrag fra kommunens kommentar til høringsuttalelse fra Statens vegvesen (i vedlegg 14 til KOM-sak 2/19):
«Etter at fylkeskommunen ga sin høringsuttalelse har vi fått opplyst at de generelt ønsker å se på enklere løsninger ved bygging av gang- og sykkelveger for å «få mer veg for pengene», og at bygging av G/S-veg mellom Valstad og Lysthaugen skulle være et av flere prøveprosjekt. Planen var å bygge G/S-veg parallelt med Fv. 72 helt til Sundbyvegen. Derifra var planen at det kommunale alternativet med bratt bakke opp til skolen skulle være tilbudet til gående og syklende, altså ikke parallelt med fylkesvegen. Dette er som SVV påpeker ikke ideelt, men det er mye bedre enn dagens tilbud. Bygging av G/S-veg her er ikke høyt prioritert hos fylkeskommunen, og de vil også se på enklere løsninger langs Fv. 72, som for eksempel litt smalere G/S-veg enn det SVV sine håndbøker sier og med mindre inngrep av dyrkamark. Som rekkefølgekrav ville de ha formulert litt rundt: «et helårstilbud til gående og syklende mellom Valstad og Lysthaugen som er adskilt fra kjørebanen» eller noe i den retning. Et helårstilbud innebærer at det skal gå an å brøyte å strø også i teleløsningsperioder uten at drifta ødelegger standarden på gang og sykkelvegen. De kan ikke si noe eksakt om standardkrav, men jobber med en vegstrategi.»

Kart
Markører viser tre avstander målt langs Fv. 72, fra Valstad og østover.
Rød linje viser strekning med framtidig gang- og sykkelveg iht. planens rekkefølgebestemmelse.
Blå linje viser hvor gang- og sykkeltrafikken i ca. 350 meter må følge eksisterende infrastruktur (kommunal veg Sundbyvegen og bratt gang- og sykkelveg opp til Lysthaugvegen).

Den bratte gang- og sykkelvegen ligger på privat grunn, men driftes av kommunen.
G/S-vegen starter på ca. kote +18 og ender på ca. kote +57, dvs. 39 meter i høydeforskjell.
Ifølge høydekurvene stiger deler av den bratteste strekningen med 9 meter over en strekning på ca. 50 meter. Dvs. en stigning på ca. 18 %. Stigningen er brattere enn følgende råd i Statens vegvesen sin sykkelhåndbok:

Tabell

Kjørevegen Fv. 72 har slakere stigning mellom Sundbyvegen og Lysthaugvegen enn nevnte gang- og sykkelveg, men kjørevegen ligger her delvis i fjellskjæring.

Kart
Boligfeltet i Lysthaugen, med G/S undergang/kulvert og G/S overgang/bro.

Konklusjon:
Rådmannen tilrår at saken tas til orientering.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 16.02.2021 09:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS