Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.2019 - PS 30/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2019/766 - /5038/269/2

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.2019 030/19

 

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 avslås konsesjonssøknaden fra RAVLO SKOG A/S på eiendommene gnr. 269 bnr. 2 og gnr. 120 bnr. 9 i Verdal med følgende begrunnelse: Verdal kommune ønsker og sikre en lokal forvaltning og et nært eierskap til skog og utmarksressursene i kommunen og ønsker derfor ikke eierformer som kan medfører at eierskap fjerner seg fra Innherred og som kan medføre at det lokale eierskap fragmenteres, noe som igjen kan medføre at ressursene forvaltes eksternt. Vedtaket begrunnes med at det ikke er i samsvar med konsesjonslovens formål om vern av landbrukets produksjonsareal for bl.a. å ivareta fremtidige generasjoners behov og landbruksnæringen, å etablere en eierform som innebærer at det kan bli eiere av selskapet uten noen tilknytning til verken landbruket eller eiendommen.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for søker. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag.

Vedlegg: 
Konsesjonssøknad datert 20.2.2019.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kirsten Lange eier eiendommen gnr. 120 bnr. 9 og gnr. 269 bnr. 2 i Verdal.
Hun ønsker å overføre skogeiendommen fra sitt enkeltpersonforetak til et nyopprettet aksjeselskap og må da søke om konsesjon for å overføre eiendommen gnr. 120 bnr. 9 og gnr. 269 bnr. 2 til sitt aksjeselskap RAVLO SKOG A/S.

Eiendommene ligger ved Ravloberget i Skjørdalen i sør i Verdal. Eiendommen er ikke bebygd med hus som kan benyttes som helårsbolig. Salgsprisen er 369.230,-. I tillegg eier Kirsten Lange eiendommen

Kirsten A. Lange eier også gnr. 269 12 og 13 i Verdal kommune. Eiendommen er leid bort til Ecopro A/S sin virksomhet. I tillegg eier hun et bolighus i Steinkjer kommune og en fritidseiendom i Grong kommune.

Fig. 1 Kart med arealressurs. (klikk for større format)
Kart med arealressurs
Kilde: Nibio sine gårdskart på internett 30.4.2019

Søknaden vurderes etter konsesjonsloven §§ 1 og 9, samt rundskriv M-3/2017.

Vurdering:  
§ 1. Lovens formål
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosettingen.

9. Særlige forhold for landbrukseiendommer
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.

Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Fra rundskriv M-3/2017 side 29
Konsesjonsloven § 9 tredje ledd slår fast at det "kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar". Bestemmelsen gjelder selskaper som omfattes av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. § 9 tredje ledd åpner likevel for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Dette kan for eksempel være tilfelle i saker der det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.

Det skal være en reell mulighet for at selskaper med begrenset ansvar kan få konsesjon. En søknad kan ikke avslås ut fra et generelt ønske om at aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til påregnelig utvikling av forholdene på eiendommen i tiden framover med den aktuelle eierformen. Det kan i den forbindelse legges vekt på at erfaringen viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å være en stabil og rasjonell eierform.

Hvis konsesjon gis, må det tas hensyn til de som skal ha yrket sitt i landbruket. Hensynet henspeiler på den som eventuelt skal bo og drive eiendommen for selskapet. Det kan for eksempel settes vilkår om at vedkommende skal sitte i selskapets styre, eller ha annen innflytelse på driften.

Verdal kommune er en stor utmarks kommune, der store deler av utmarka er eid av aksjeselskap og Staten. I dette tilfellet er det søkt om konsesjon å få overføre en skogeiendom fra et enkelpersonforetak til et aksjeselskap. Eiendommen har ikke bolighus og har i en lengre periode vært eid og bestyrt fra Lange sin familie, bosatt i Steinkjer, uten at det har påvirket skjøtselen av eiendommen i negativ. Det er derfor ikke grunnlag for å ilegge en boplikt på eiendommen. Verken bosettingshensynet eller den driftsmessige løsningen vil bli nevneverdig endret. Eiendommen vurderes å være godt og forsvarlig drevet. Verdal kommune har utført en prisvurdering. En kan ikke si at prisen på eiendommen er for høy i konsesjonsprissammenheng.

I forhold til formålsparagrafen i konsesjonsloven står det at lovens formål er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eierforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl. a. for å tilgodese fremtidige generasjoners behov og landbruksnæringen.

Verdal kommune kan ikke se at et selskap med begrenset ansvar (Ravlo skog AS) er et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer eller tilgodeser fremtidige generasjoners behov. Videre er ikke eierskifte nødvendig for å drive eiendommen. Nåværende eier kan eie landbrukseiendommen, mens aksjeselskapet kan bidra i driften av eiendommen. Det er et mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer. Så lenge aksjeselskapsformen innebærer at aksjene i selskapet vil kunne erververs konsesjonsfritt av personer uten tilknytning til landbruksnæringen, er det ikke mulighet for landbruksmyndighetene å føre kontroll med hvem som eventuelt skulle bli de fremtidige eierne. Det er ikke i samsvar med konsesjonslovens formål om vern av landbrukets produksjonsareal for bl.a. å ivareta fremtidige generasjoners behov og landbruksnæringen, å etablere en eierform som innebærer at det kan bli eiere av selskapet uten noen tilknytning til verken landbruk eller landbrukseiendommen.

Det er «relativt nytt» at selskap med begrenset ansvar søker konsesjon på landbrukseiendommer. Eiendommer som i dag eies av selskap med begrenset ansvar er A/S Værdalsbruket, dette er en eiendom som tidligere ble eid av Verdal kommune. I 2019 Søkte AS Værdalsbruket om konsesjon på en skogteig innklemt i deres eiendom og fikk de innvilget med bakgrunn i at den var vanskelig tilgjengelig for andre. Vi har ikke andre landbrukseiendommer i Verdal som eies av AS. Å tillate at eiendommer eies av AS har mange prinsipielle sider, og er en ny eieform i landbruket. Det viktigste argumentet mot å gi konsesjon til selskaper er at det er imot lovens formål, samt at konsesjonsmyndighetene mister sin mulighet til å regulere pris og erververs skikkethet ved videre salg av eiendommen. Som konsesjonsmyndighet må Verdal kommune vurdere sakens konsekvenser på kort og lang sikt, samt sakens prinsipielle sider og hvilken presedens saken vil skape for behandlinger av tilsvarende saker i fremtiden. I sakens prinsipielle sider er det stor forskjell på disse to eierformene. Dersom eiendommen eies av personlige eiere kommer konsesjonsloven til anvendelse ved eiendomsoverdragelser. Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eie- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen. Omsetning av landbrukseiendommer reguleres da med prisvurdering etter konsesjonsloven, der avkastingsprinsippet ligger til grunn for verdifastsettelsen av eiendommen. Bakgrunnen for dette er et hensyn til erververen der eiendommens ressursgrunnlag for avkasting skal gjenspeiles i eiendommens verdi og ikke markedsverdi. Videre skal man ved konsesjonsbehandling vurdere eierens skikkethet til å drive eiendommen samt om ervervet vil gi en driftsmessig god løsning.

Reguleres eierskifte av et aksjeselskap vil eierskifte skje gjennom kjøp og salg av aksjer som reguleres igjennom Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) av 29.06.2007 nr. 75. Denne loven har ingen virkemidler for å ivareta hensynene til erverv av fast eiendom som konsesjonsloven har, hverken når det gjelder drift og forvaltning av eiendommen, ei heller erververens skikkethet. Verdipapirhandelloven har heller ingen hjemmel for å regulere antall eiere for å unngå flere sameiere på samme eiendom.

På Brønnøysund-registrene sine sider om bedriftsinformasjon er bedriftens formål definert slik: «Skogbruk, og det som naturlig ligger under dette. Selskapet kan i tillegg gjennom aksjer og andeler investere i øvrige selskaper» og «avvirkinger». Det står i stortingsmelding nr. 9 om Landbruks og matpolitikken i kapittel 10 at man ved søknad om konsesjon fra selskap meg begrenset ansvar skal det foretas en konkret vurdering selskapets formål med ervervet er sentral. Et selskap som har til formål å utvikle og selge eiendom, er ikke i tråd med forvaltning og vern av landbrukets produksjon og arealressurser. I konsesjonslovens §9 står er det ramset opp hvilke momenter det skal legges vekt på ved avgjørelse om konsesjon. Dette er imidlertid vanskelig å se av selskapets formål, slik det er formulert i Brønnøysund registeret at formålet med konsesjonsloven skal oppfylles.

Når det gjelder om Verdal kommune skal gi konsesjon til et selskap med begrenset ansvar.
En slik overføring vurderes å ville medføre at eiendommen lettere blir gjenstand for et mer fragmentert eierskap. Der aksjer kan fritt omsettes og det lokale eierskapet smuldres bort. I første omgang er det en eier av det aktuelle aksjeselskapet, men dette er forhold som kan enders over tid. Formålet med konsesjonsloven er blant annet å sikre at produksjonsarealer og eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Et aktivt lokalsamfunn er avhengige av lokale eiere.

Konklusjon:
For å kunne innvilge konsesjon, kan det oppstilles vilkår, som sikret at formålet med konsesjons loven opprettholdes. Kommunen kan oppstille vilkår om en eier av aksjeselskapet, eller at eier og driver sitter i styret i selskapet.

I dette tilfellet vurderer Verdal kommune at det utfallet, som er mest i tråd med sine føringer om at de som skal få eie og drive landbrukseiendommer i kommunen, skal være bosatt i kommunen eller i nærheten av kommunen for å sikre lokalt eierskap og forvaltning av ressursene. Det er ønskelig at eierskap av landbrukseiendommer sikrer en slik tilknytning. Søknad om konsesjon fra RAVLO SKOG A/S avslås.
 
 
    Til toppen av siden





Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.05.2019 12:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS