Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.2019 - PS 33/19 Behandling av klage på mindre endring - Kommunedelplan Verdal by 2017-2030

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/5166- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.2019 33/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage datert 05.04.2019 fra Hallgeir Pettersen, på vedtak om mindre endring av Kommunedelplan Verdal by i KPS-sak 23/19 tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Vedlegg:  

 1. Klage vedrørende flytting av byggegrense fort eiendom 5038/16/36
 2. Utsnitt av plankart med mindre endring vedtatt 12.03.2019
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:
Komité plan og samfunn vedtok i møte den 12. mars 2019, sak 23/19, en mindre endring av kommunedelplan Verdal by med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17. Formålet tjenesteyting ble endret til boligformål på boligeiendommen 16/36 og byggegrensen ble justert utenom eksisterende bolighus på 16/36. Utsnitt av vedtatt planendring følger vedlagt.

Vedtaket ble kunngjort i avisa Innherred den 19.03.2019 og brev med melding om vedtaket ble sendt ut med brev datert 21.03.2019. Klagefristen var tre uker fra mottakelse av brevet. Det er mottatt en klage på vedtaket.

Det følger av pbl § 11-15 tredje ledd at vedtak om kommuneplanens arealdel ikke kan påklages. Det samme gjelder vedtak om kommunedelplan. Da arealplanen omfatter hele kommunen, ble det ikke ansett praktisk mulig å håndtere en klageordning – se Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s. 116. Vedtak om mindre endring av kommunedelplan kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 påklages. Dette går bl.a. fram i «Plan- og bygningsrett, del 1 Planlegging og ekspropriasjon» (Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Os, 2. utgave 2010) side 216: ... «Et vedtak om mindre endring etter § 11-17 tredje punktum kan imidlertid påklages dersom vedtaket påvirker bestemte eiendommer, og vedkommende eier har rettslig klageinteresse. Dette følger av forvaltningslovens § 28, jf. pbl § 1-9.»

Klagens innhold
I klagen vises det til vedtak om flytting av byggegrensen på eiendommen gnr. 16 bnr. 36.
«Dette vedtaket viser frigjøring av et hjørne på et hus som har stått på samme sted på tomta siden 1939. Ellers ser det ut til at ingen ting av gammel byggegrense er forandret. Statens vegvesen har påpekt hensyn til støygrense mot ringvei nord. Jeg har selv bygd effektiv støyhindring, som består av tette sembrafuruer, og som har vokst i flere tiår. Jeg har erfart at dette fungerer meget bra. Derfor skulle dette problemet være løst. Det er derfor vanskelig for meg å forstå at ikke alternativ 2 kan bli godkjent uten form for problem. Jeg kan derfor ikke godta foreslått løsning som endelig vedtak.».

Vurdering:
Klagen er mottatt innen klagefristen og klager anses å ha klageadgang som direkte berørt grunneier.

I høringsuttalelse viste Statens vegvesen til vegloven, forutsatte knekt byggegrense på 60 x 60 meter mot krysset, og nevnte samtidig at det under alle omstendigheter må tas hensyn til støy ved realisering av byggeprosjekt. Klager mener vegetasjon fungerer som støyskjerm, og har ikke forståelse for beslutningen om å opprettholde en restriktiv knekt byggegrense mot krysset mellom to fylkesveger.

Kommunen oppfatter ikke at støyforhold er eneste begrunnelse for vedtaket, og minner om veglovens § 29 første ledd: «Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre samfunnsomsyn.»

Forut for den formelle høringsprosessen svarte Statens vegvesen mer utfyllende, se under.

Statens vegvesens holdning i e-post til grunneier den 11.01.2019:
«Mht. sakens materielle innhold, er det forståelig at grunneier ønsker å utnytte eiendommen i størst mulig grad. Det følger av opplevelsen de fleste av oss har av å eie grunn, at rådighetsinnskrenkninger er negativt.

Samtidig er det gode grunner til at veginfrastruktur er belagt med byggegrenser; her nevnes kort mulighet for senere utvidelser av vegen, eventuell supplering av fortau eller gang-/sykkelveg, langsgående sikt, etablering av støytiltak og reduksjon av støybelastning ved bygging nær veg. (Temaet er grundig redegjort for i forarbeidene til vegloven og kommentarutgaven til denne.) Kryssområder er i veglovens § 29 viet særlig oppmerksomhet med egne bestemmelser, jfr. «knekken». Både vegbygging og tilstøtende arealbruk/-utvikling utvikler seg over tid, men ofte i ulike faser og tidsrom. For vegeier er det avgjørende å ikke tillate etableringer nær vegen som på sikt kommer i konflikt med senere vegtiltak, selv om dette kan oppleves som unødige begrensninger for naboer som i dette tilfellet.

Vegeier Trøndelag fylkeskommune har i sin behandling av «Delstrategi veg 2019-30» (vedtatt 03.10.18) så vidt vi kjenner til ikke tatt opp til vurdering om den generelle holdningen til byggegrenser skal endres. Dette innebærer at vi som vegforvalter tar utgangspunkt i de gjeldende byggegrenser i hvert enkelt tilfelle (etter veglov eller som regulert).

 • Som vegforvalter på vegne av Trøndelag fylkeskommune vil Statens vegvesen ikke på generelt grunnlag anbefale redusert byggegrense i kryssområder innenfor KDP Verdal by.
 • Med hensyn til kryss med fv. 6916 (funksjonsklasse C) og fv. 6910 (funksjonsklasse D), foreligger det ingen planer om vesentlig utvidelse av disse vegene. I kommunedelplanen ligger det imidlertid inne et ønske om framtidig GSV langs fv. 6916.
 • Arealet ligger i gul støysone, som i egenskap av vurderingssone er betinget av vilkår for etablering av støyfølsom bebyggelse er avbøtende tiltak som gir tilfredsstillende støyforhold (f.eks. støyskjerm)
 • Med henvisning til punktene over opprettholdes byggegrense langs fv. 6916.
 • Statens vegvesen vil ikke i utgangspunktet åpne for redusert knekt byggegrense mot krysset. Et eventuelt forslag til detaljplan som omfatter arealet mot krysset vil bli vurdert på vanlig måte. En helhetlig løsning som viser tilfredsstillende støyforhold, areal for GSV langs fylkesvegen, tilstrekkelig sikt for alle veger (inkl. GSV) og stenging av eksisterende avkjørsel mot fv. 6916 vil være noe som gjerne kan diskuteres, men vi vil anbefale eventuelle tiltakshavere/utbyggere å ikke legge redusert byggegrense til grunn før saken er nærmere drøftet med oss.
 • Statens vegvesen har ingen innvendinger til at formål offentlig tjenesteyting i nordøst endres til boligformål, så lenge fv. 6910s siktkrav i kryss med V1, inklusive sikt for fortau/GSV, blir ivaretatt. Støyforhold må dokumenteres ivaretatt på vanlig måte også her.»
   

Vi minner for ordens skyld om at det er anledning til å søke dispensasjon både fra regulert byggegrense og formål i reguleringsplan. Begge deler fremmes overfor planmyndigheten (Verdal kommune).»

I klagen er det ikke mottatt nye opplysninger som tilsier at byggegrensene bør endres ytterligere, i strid med høringsuttalelse fra Statens vegvesen og veglovens § 29. Rådmannen tilrår at klagen ikke tas til følge, og oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.05.2019 15:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS