Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.2019 - PS 34/19 Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2019/287 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.2019 34/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:  

 1. Planbeskrivelse Nye Vinne og Ness skole 25.04.2019
 2. Vedlegg 1 Plankart 25.04.2019
 3. Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser 25.04.2019
 4. L01_Landskapsplan_30.04.2019
 5. Vedlegg 4 Illustrasjonsprosjekt, 12.04.2019
 6. Vedlegg 8 ROS-analyse
 7. Vedlegg 9 Støynotat Nye Vinne og Ness skole - regulering, 09.04.2019
 8. Vedlegg 10 Nye Vinne og Ness skole – Skredfarevurdering, 21.03.2019
 9. Vedlegg 11 Vegprosjekt B001 Busslomme og gangveg, 10.04.2019
 10. Vedlegg 12 Uttalelse og notat om elektromagnetiske felt, 05.11.2018 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 • Innkomne forhåndsuttalelser, merknader (12 stk.).
   

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Verdal kommunestyre har i møte den 19.06.2017, sak 56/17, besluttet å slå sammen skolene Ness og Vinne til en skole med lokasjon til nåværende Vinne skole:
...«- Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019.
En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør en full renovering av en ny felles barneskole i Vinne. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.»...

Hensikten med planen er å legge til rette for sammenslåingen av Vinne og Ness skoler ved utvidelse og ombygging av eksisterende skolebebyggelse på Vinne, tilrettelegging for attraktive uteoppholdsarealer, samt opprusting av atkomst og parkeringssituasjonen. Utbyggingen vil dels omfatte ombygging/renovering av eksisterende skolebygning, nybygg/tilbygg samt riving av noe av den eksisterende bebyggelsen. Tiltakets omfang er av en slik størrelse at det fanges opp av plankravet i kommunedelplan for Verdal by. Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS på vegne av Verdal kommune ved Teknisk drift.

Etter sammenslåingen planlegges det for ca. 350 elever og 40 ansatte. Den nye skolen planlegges utbygd som en 2 parallells barneskole (1. til 7. trinn) og med SFO.
Skolen skal etter planen stå ferdig 1.12.2020.

Per i dag er elevtallet ved Vinne skole 173 og ved Ness skole 56 elever. Den praktiske kapasiteten ved dagens Vinne skole er vurdert til å være 300 elever.

Tidligere vedtak i saken
Forprosjekt for Nye Vinne og Ness skole ble behandlet i Verdal formannskap 15.02.2019 samt i Verdal kommunestyre 25.02.2019 der følgende vedtak ble fattet:

VEDTAK:

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer kommunestyret rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.
   

Planområdet
Planområdet er på ca. 50 daa og ligger nord i boligfeltet Baglan/Berg i Vinne. Planområdet grenser mot Fv. 72 Jamtlandsvegen i nord, friområde med aktivitetspark i vest og boligområder med småhusbebyggelse i sør og øst. Planområdet omfatter i hovedsak eksisterende Vinne skole med kunstgressbane i sør og idrettsbane i øst, deler av skogområdene ned mot fylkesvegen, busslomme ved Fv. 72, samt del av kommunal veg Kokkvegen. Nye Vinne og Ness skole blir en sammenslåing av dagens Vinne skole og Ness oppvekstsenter. Dagens skolekretsgrenser er vist på kart i planbeskrivelsen.

Eksisterende forhold
Planområdet omfatter flere eiendommer. Av planområdet på ca. 50 daa eies ca. 48,25 daa av Verdal kommune, hvorav ca. 0, 25 daa festes av Vinne Idrettslag. Tilgrensende eiendommer som delvis berøres av planområdet eies av Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Baglan Borettslag samt privatpersoner. Det vises til planbeskrivelsen for nærmere omtale.

Dagens arealbruk innenfor planområdet dreier seg i all hovedsak om eksisterende barneskole (Vinne skole) og idrettsbane, eksisterende kjøreveger og gang-/sykkelveger, samt deler av skogsområdene nordover mot Fv. 72. I skogsområdene på nordsiden av idrettsbanen ligger «Trollmorskogen». Det går en høyspentlinje tvers over planområdet fra sør/sørøst til nord/nordvest, mellom dagens skolebygning og idrettsbanene i øst.

Eksisterende bebyggelse i planområdet:
Dagens skolebygning – hovedbygningen – ble tatt i bruk i 1976, og er i en skolebygning i en etasje + underetasje, bygd i en vinkelform som danner en naturlig og skjermet skolegård med gode solforhold. Skolebygningen har saltak med unntak av gymsalen som har pulttak. I ettertid har Vinne IL bygd et klubbhus som en tilbygg til skolebygningen. I 1997 ble det oppført et frittstående bygg i en etasje som benyttes av SFO og 1. klasse.

Topografi og landskap:
Planområdet ligger på en lavere del av en form for landskapsvange som ligger noe høyere enn fylkesvegen og landbruksområdene i nord, og skråner fra vest/sørvest mot nord og mot nordøst. Selve skoleområdet er noe kupert, mens idrettsbanen og kunstgressbanen er med på å danne terrasser i terrenget.

Solforhold og lokalklima:
Planområdet har gode sol- og lokalklimatiske forhold. Skogen i nord gir noe skygge, men skjermer mot nordavind. Det er ingen utpregede kuldegroper.

Kulturminner og kulturmiljø:
Det er ingen registrerte nyere tids kulturminner i planområdet. Registrert automatisk freda kulturminne i nordvestre del av idrettsbanen ble etter befaring i 2019 ansett tapt.

Naturverdier:
Det er ikke registrert spesielle verdier som må hensyntas.

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder, barn og unges interesser:
I friluftslivkartleggingen i 2017, er tilnærmet hele planområdet vurdert som leke- og rekreasjonsområde.
Skole- og idrettsområdet innenfor planområdet, samt aktivitetsparken vest for skolen, har stor rekreasjonsverdi både for skoleelever i skoletida, og for idretten og nærmiljøet, på ettermiddag/kveld og i helger.
Aktivitetsparken er relativt nylig opparbeidet – og er delvis fortsatt under opparbeidelse, og dreier seg om uteområder tilrettelagt for aktivitet, lek og idrett.
Skolens uteområder er opparbeidet over tid – stort sett noe tilbake i tid. Kunstgressbanen på sørsiden av skolebygget er av noe nyere dato (litt over 10 år).
Idrettsbanen består av en gressbane, som holdes «sommeråpen» og en eldre tennisbane samt en ballbinge i søndre del. Gangatkomst fra skolen til idrettsbanen er via relativt bratt sti ned skråningen mellom skole og idrettsbane.
Deler av skogen i skråningen mot nord nyttes som leke- og uteoppholdsområde for skolen og nærmiljøet. I skogen nord for idrettsbanen ligger Trollmorskogen opparbeidet med enkle klatre- og balanseinnretninger, gapahuk, bålplass, m.m. Området er utsatt for veitrafikkstøy.
Planområdet har stor betydning for barns interesser, da det er et skole-, idretts- og friområde.

Trafikkforhold:
Hovedkjøreatkomst til skolen er via Kokkvegen. Kjørevegen fortsetter til nordsiden av skolen og varelevering/renovasjon. I tillegg er det mulig å kjøre Kristens veg og Kalvmyra fram til sørvestre del av skolens utearealer (og aktivitetsparken) nesten fram til eksisterende nettstasjon. Denne kjørevegen nyttes også av Baglan borettslag.

Kjøreatkomst til idrettsanlegget/idrettsbanen er via Kokkvegen og to avkjørsler fra Kokkvegen, en i sørvest og en i nordøst.
Det er opparbeidet flere gang-/sykkelveger i området / fram til skolen.
Kjørevegene er i stor grad kommunale veger, unntatt Jamtlandsvegen som er fylkesveg og kjørevegene internt i Baglan borettslag samt noen andre mindre veger, som er private veger.

Trafikkmengde inkl. framskriving er utført i vedlagte støyrapport kap. 4.
Kommunen har besørget trafikktellinger i Kokkvegen, ved krysset med Nytrøa, i en periode på ca. 10 dager i siste halvdel av mars 2019. Trafikk til sommeridrett (f.eks. fotball på gressbanen) er beregnet. Trafikk i Kokkvegen er summert til ÅDT på 343 (i år 2019) og framskriving viser ÅDT på 592 (i år 2039). Dvs. en økning i ÅDT på 249 ved full skole.

Trafikk på Fv. 72 Jamtlandsvegen er beregnet til ÅDT på 3200 i 2019.

I ÅDT-beregningene for 2018 utgjør kalktransporten ÅDT 146, basert på ca. 1,22 mill. tonn utvunnet kalk og kalkbiler med 70 tonns totalvekt. Beregnet ÅDT for 2039 på fylkesvegen er på 4180, forutsatt uttak av 2 mill. tonn kalk. (Verdalskalk har en midlertidig dispensasjon for 70 tonns kjøretøy, men denne gjelder kun ut 2019, og er derfor ikke lagt til grunn i framskrivingen.) Det er også beregnet trafikkmengder og støy i 2039, dersom det skulle bli gitt tillatelse til økt utvinning av kalk på f.eks. 4 mill. tonn. Det legges til grunn at den som måtte forårsake økt trafikk og dermed økt støy, vil være den som må ta ansvar for nødvendige tiltak mot den økte støyen. Verdalskalk har nylig (april 2019) fått ny utslippstillatelse for uttak av inntil 4. mill. tonn kalk per år.

Parkeringsarealer på østsiden av skolen er noe utflytende, rommer ca. 50 p-plasser for bil, betjener skolen, idrettsbanen i øst samt trolig i noe grad aktivitetsparken vest for planområdet.
I normal hverdagssituasjon er det parkert opp mot 25 biler her.

Ulykkessituasjonen:
Det ser ikke ut til å ha skjedd alvorlige ulykker de siste ti årene som kan knyttes til skoletrafikk. Se nærmere redegjørelse i planbeskrivelsen.

Trafikksikkerhet dagens situasjon:
Det påpekes utfordringer med utflytende/udefinert trafikkareal i Kokkvegen øst for skolebygningen samt i vest ved nordenden av Kristens veg.

Kollektivtilbud:
Lokaltog fra Bergsgrav stasjon, med gangavstand om lag 1 km fra skolen, har timesfrekvens hver veg. Elever som har krav på skoleskyss kommer med skolebuss.
I dag er det bussholdeplassen i Baglanvegen – ved Prix-butikken – som benyttes av elevene som kjøres til/fra Vinne barneskole. Denne bussholdeplassen benyttes også av elever som busses til ungdomsskolen. Busser som kjører elever til f.eks. svømming kjører som oftest inn Kokkvegen til skolen. Norum bussholdeplass har stopp kun på sørsiden av Fv. 72. som ikke tilfredsstiller dagens krav til geometri. Det er ikke etablert gangforbindelse mellom skoleområdet og Norum bussholdeplass.

Universell tilgjengelighet:
Utomhusarealer og interne gangforbindelser, samt gang-/sykkelforbindelser fram til skolen har ikke stigning iht. dagens krav.

Teknisk infrastruktur:
Det er i dag vann-, avløps- og overvannsledninger fram til/fra/langs eksisterende skole. Det er god kapasitet i vannledninger og tilstrekkelig brannvannsdekning. Overvannshåndtering via overvannsledninger på østsiden av skolen og nordover mot Jamtlandvegen og videre mot mindre bekk anses ikke som utfordrende. NTE Nett har ikke påpekt behov for forsterkninger av eksisterende nettstasjon, men forventer ev. prosjektering av strømforsyning som skal dekke nytt behov. Skolen betjenes ikke av fjernvarme.
Høyspentlinjen tvers gjennom planområdet er en utfordring.

Grunnforhold:
Området ligger under marin grense, og ifølge ngu.no består området av hav- og fjordavsetning tykt dekke og marin strandavsetning. Geoteknisk notat utarbeidet av Norconsult redegjør for grunnforhold og hvordan tiltaket påvirker situasjonen og faren for løsmasseskred.
Befaring viste at det var lokalt grunt til berg i skolegården og i bygget. Langs Jamtlandsvegen er det en fjellskjæring helt inntil i forlengelse av skolebygget. Det er ikke indikasjon på skredfarlige grunnforhold eller tykke løsmasseavsetninger i skråningen mot Jamtlandsvegen. Terrenget der høyspentledningen går indikerer noe fyllmasser. I notatet er det primært skoleprosjektet (bl.a. 1,5 meter senking av terreng langs skolebygningens østlige fasade) og gang-/sykkelveg mot Jamtlandsvegen som er de vurderte tiltakene. Det er ikke avdekket skredfare ifb. selve skoleprosjektet, men planen legger også opp til andre tiltak som bør vurderes ift. skredfare, og det er gitt bestemmelse (punkt 2.10.6) om geoteknisk vurdering.

Støy:
Planområdet berøres av vegtrafikkstøy fra fylkesvegen, og uteområdet i skogen mot Fv. 72 ligger over grenseverdien for støy ved utendørs lekeområde for både dagens situasjon (2019) og framtidig situasjon (2039). Det samme gjelder naturlekeplass mot nordvest. Deler av fasade mot nord og øst vil ligge i gul sone for framtidig situasjon (2039).

ROS:
Risiko- og sårbarhetsanalysen nevner mulige uønskede hendelser som er vurdert nærmere. Dette er flom/overvann, ras ved utfylling av masser, naturlige terrengformasjoner som utgjør fare, trafikkulykker, høyspenningsanlegg, ulykker ifb. anleggstrafikk og ulykker ifb. gjennomføring/utbygging. Gitt at foreslåtte avbøtende tiltak følges opp, vurderes risikoen forbundet med planforslaget å reduseres til et akseptabelt nivå.

Planstatus
Det er redegjort for noen statlige og regionale føringer i planbeskrivelsen.
Fylkesplan for Trøndelag: «Trøndelags planen 2018-2030» ble vedtatt i fylkestinget i desember 2018, og forut for dette hadde Verdal kommunestyre innspill til planen i sak 64/18.
Det arbeides med ny regional plan for arealbruk.

Planområdet omfattes av kommunedelplan for Verdal by 2017-2030, vedtatt 29.05.2017.

Planområdet er i kommunedelplanen i hovedsak avsatt til nåværende tjenesteyting og nåværende friområde. Nåværende og framtidige gang-/sykkelveger er også vist. På nordvestre del av idrettsbanen er et registrert automatisk fredet kulturminne markert som båndlagt etter kulturminneloven.

Aktuelle krav og føringer i kommunedelplanen er bl.a.:

 • Parkering for skoler: 1,5 bilplasser pr. ansatt og 0,7 sykkelplasser pr. elev
 • Parkering for kultur- og idrettsarenaer: 0,3 bilplasser pr. sitteplass, tilskuer, ansatt, 0,2 sykkelplasser pr. 10 seter
 • Føring ifb. foreldrekjøring: For barnehager og skoler bør det i tillegg sikres eget areal for henting og bringing av barn.
 • MUA/utomhusarealer skoler: Bør sikres i henhold til vegledende normer fra Sosial- og helsedirektoratet, 2003. For en skole med 350 elever, innebærer dette om lag 46 m2 per elev.
   

Planområdet omfattes i dag ikke av noen reguleringsplan. Reguleringsplaner som omfattet skoleområdet (planident 1974004 og 1992003) og idrettsplassen (1980001) ble opphevet 25.09.2017, etter vedtak av ny kommunedelplan for Verdal by.

Kommunale temaplaner som er spesielt relevant ved arealplanlegging:
 
Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022)

 • I Temaplan sykkel framkommer det bl.a. at et langsiktig mål er at hovedtyngden av barn går eller sykler til skolen, strategier er bl.a. å sikre et sammenhengende og tilrettelagt sykkelvegnett, og blant prioritering av strekninger og tiltak nevnes først: Infrastruktur for sykling til skoler prioriteres.
 • I Temaplan sykkel er gang-/sykkelveg langs Kristens veg angitt som del av planlagt hovednettet for sykkel i Verdal sentrum.
 • Og i kartet Strekningsløsninger for hovednett; Verdal sentrum (sør) er gang-/sykkelveg langs Kristens veg angitt som Blandet trafikk med fortau (ny).
   

Temaplan trafikksikkerhet 2017-2020

 • Trafikksikkerhetsplanen tar bl.a. opp kommunens rolle som eier og ansvarlig for skoler, sikkerhet i skoletransport, ansvar gjennom arealplanlegging, mål om sterk økning i tilrettelegging for myke trafikanter, og blant strategier nevnes å sikre alle en trygg og trafikksikker atkomst til skoler m.m., sikre plasser for foreldrekjøring, osv.
 • I trafikksikkerhetsplanens handlingsplan – investeringer, ligger f.eks. gang-/sykkelveg langs fylkesvegen retning/forbi Ness inne i liste over prioriterte tiltak på fylkesveger.
   

Friluftslivkartleggingen 2017

 • Tilnærmet hele planområdet er markert som viktig leke- og rekreasjonsområde.
 • Gang-/sykkelforbindelsen langs sørvestre planavgrensning er angitt som Grønnkorridor.
   

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planforslaget
Generelt
Planområdet er på 49.440 m2. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg (boligbebyggelse, undervisning, idrettsanlegg, energianlegg), samferdsel og teknisk infrastruktur (kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg, gangveg/gangareal, annen veggrunn – grøntareal, kollektiv-holdeplass/busslomme, parkering), grønnstruktur (friområde) samt hensynssoner for høyspentanlegg og frisikt i kryss/avkjørsler.

Planlagt arealbruk er i hovedsak en videreføring av eksisterende arealbruk, og det omfatter skole- og idrettsformål med tilhørende anlegg som parkering og kjøreatkomst, forplass/ gangareal og gang-/sykkelforbindelser, nettstasjon, samt friområde. Planen legger også opp til en ensidig busslomme ved Fv. 72 i nord, og nye gang-/sykkelforbindelser. Planforslaget er basert på prosjektet for Nye Vinne og Ness skole, som er under utarbeidelse. Skoleprosjektet slik der foreligger før innsending av planforslaget, utgjør planforslagets illustrasjonsprosjekt.
Landskapsplanen er en videreutvikling av forprosjektets utomhusplan

Skoleprosjektets hovedgrep, interne løsninger og utforming
Dagens skolebygg beholdes og ombygges/ominnredes, med unntak av dagens gymsal og klubbhus som rives. Det frittliggende SFO-bygget rives også, men da det er planlagt å bruke SFO-bygget som anleggskontor/brakkerigg, vil riving skje først rundt tiden da selve skolebygget står ferdig. For nærmere omtale (romløsninger osv.) vises det til planbeskrivelsen.

Det er ikke ansett som nødvendig å gi bestemmelser for boligformål på tilsammen ca. 4 m2.

Bebyggelsen i undervisningsformål skole felt o_U1 og o_U2
På grunn av foreslått ny gang- og sykkelforbindelse på nord- og østsiden av skolen fordeles undervisningsformålet på to felt, der o_U1 vil romme selve skolebygningen, leke-, aktivitets og uteoppholdsarealer, interne gangforbindelser og sykkelparkering, og der o_U2 vil romme skolens renovasjonsløsning og garasje/redskapshus, og eventuelt andre liknende sekundære funksjoner for skolen.

Bebyggelsens plassering:
Selve skolebygget og garasje/uthus forutsettes plassert innenfor byggegrenser i plankartet, men unntak er gitt i bestemmelsene.

Byggehøyde:
Maks byggehøyde for skolebygget er foreslått til kote +41 meter over havet, dette omfatter også tak over ventilasjonsrom på tak. Det åpnes for at tekniske installasjoner som ventilasjonsutkast e.l. kan tillates over angitt maksimal høyde.
Høydebegrensningen for garasje/redskapshus i felt o_U2 er maksimal gesimshøyde på 4 m.

Grad av utnytting:
Det foreslås maks 4050 m2 BYA (bebygd areal) for de to feltene samlet, dvs. for både skolebygget og garasje/redskapshus. I tillegg tillates takoverdekning for sykkel-parkering, små utstyrs- og redskapsboder knyttet til skoledrift og SFO, installasjoner for lek og aktivitet (klatrestativ, lekehus, ol.), samt renovasjonsløsning. Forslag til tillatt utnyttelse er om lag 270 m2 mer enn illustrasjonsprosjektets bebygde areal som til sammen er om lag 3780 m2 for skolebygg og garasje/redskapshus.

Idrettsanlegg
Planen legger til rette for mulighet for flytting/justering og oppgradering av idrettsbanen innenfor idrettsformålet. Dette da Vinne IL har planer om endringer av idrettsbanen, som å fjerne dagens ballbinge og tennisbane og flytte gressbanen sørover, samt å etablere en kunstgressbane i nord og en løpebane. Foreløpige skisser fra idrettslaget, tilsier at oppgraderte baneanlegg kan innebære et arealbehov på 167 m x 81 m. En foreløpig vurdering er at dette kan bli utfordrende å få plassert på dagens utplanerte flate.
Det legges derfor til grunn planlagte baneanlegg justeres og tilpasses situasjonen og terrenget.
Det er ikke ønskelig med utfyllinger i skråningen mot nord, bl.a. pga. ny gang-/sykkelveg og geotekniske forhold. Formålsgrensen mot nord følger derfor terrenget slik at det primært er de allerede utplanerte arealene som inngår i formålet. Og det er i tillegg gitt bestemmelse om at det ikke tillates utfylling i skråningen mot nord.

Innenfor idrettsformålet tillates også gjerder og ballfangernett, samt mindre bygg som leskur og boder for utstyr mm, og det er i reguleringsbestemmelsene gitt rammer for dette i form av grad av utnytting BYA=150 m2 og maksimal gesimshøyde 3,5 m. Til sammenlikning er det i dag to mindre bygg på området, og i landskapsplanen er det planlagt en bod på om lag 20 m2. Til sammen utgjør dette om lag 75 m2. Det er ikke funnet hensiktsmessig med byggegrenser for disse mindre byggene.

Planen forutsetter at det opparbeides en gangforbindelse fra området ved hovedinngangen til skolen og ned til idrettsbanen. I landskapsplanen er denne vist nordover mot nordre del av idrettsanlegget, der idrettslaget har planer om å etablere en kunstgressbane. Slik knyttes også denne planlagte kunstgressbanen til skolen på en hensiktsmessig måte. Gangforbindelsen skal ha stigningsforhold iht. TEK17, dvs. maksimal stigning 1:15 og i tillegg et repos per 1 høydemeter.

For å begrense eventuell teknisk støy fra nærmiljøanlegget forutsetter planen at det benyttes støysvake konstruksjoner / materialer i anleggene. Det vises i denne sammenheng til "Vegleder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg" (Helsedirektoratet).

Det legges til grunn at dagens tribuneområde i form av to rader med enkle sittebenker kan opprettholdes, selv om dette ikke er presisert i bestemmelsene.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Disse er vist med egne formål, se redegjørelse i planbeskrivelsen.

Grønnstruktur - friområde
P
lanen legger i utgangspunktet ikke opp til endringer i forhold til dagens bruk (med unntak av arealer som reguleres til gang-/sykkelveg og busslomme) og gir mulighet for å beholde de deler av innretningene i Trollmorskogen som eventuelt ikke blir berørt av gang-/sykkelveg og busslomme. Ved flytting/reetablering av innretningene eller annen tilrettelegging for uteopphold innenfor områdene, vil det være behov for støyskjerming, da feltene i all hovedsak berøres av gul støysone i dag. Planen gir derfor mulighet for etablering av støyskjerm innenfor området.
Planen åpner for at regulert gang-/sykkelveg ligger mellom de to feltene med friområde, kan sideforskyves, altså at formålsgrensene her kan fravikes. Dette for å optimalisere gang-/sykkelvegen for å tilpasses terreng og eksisterende vegetasjon i størst mulig grad. Hensikten med denne muligheten er også at inngrepene i friområdene kan begrenses.
Innenfor de to feltene med friområde tillates skråningsutslag ifb. gang-sykkelveg, men det kreves at skråningsutslagene skal tilsås og beplantes med stedegen vegetasjon. Det er valgt å ikke vise skråningsutslagene som midlertidig anleggsområde, dette pga. mulighet for sidevegs forskyving av gang-/sykkelvegen. Vedrørende terrengendringer knyttet til gang-/sykkelvegen legges til grunn at det gjøres en geoteknisk vurdering av disse, jf. bestemmelsenes punkt 2.10.6 Geoteknisk vurdering.

Trafikkløsning (biladkomst, gang-/sykkelveg, busslomme)
Kjøreatkomst
Dagens kjøreatkomst til skolen videreføres, med hovedatkomst via Kokkvegen og sekundær kjøreatkomst via Kristens veg og Kalvmyra fram til parkeringsplass for SFO.
Idrettsanlegget beholder kjøreatkomst via Kokkvegen som i dag.
 
Det foreslås rundkjøring i Kokkvegen litt før skolens hovedinngang, slik at personbiler med foreldre/foresatte som kjører barn til skolen, kan snu før de stopper i en lomme for bringing og henting av elever. Lommen etableres langs Kokkvegen på skolesiden.

Rundkjøringen er dimensjonert for personbiler pga. terrengforholdene. Rundkjøringens sentraløy er derfor overkjørbar, slik at det er greit for renovasjonsbiler og lastebiler/varebiler å passere rundkjøringen når de skal kjøre fram til området for varelevering og renovasjon. Det etableres snuhammer for renovasjonsbiler og lastebiler/varebiler ved området for varelevering og renovasjon som ligger ved enden av kjørevegen.

Det legges opp til at kjørebanebredde Kokkvegen vil være 5 m + skulder i sørøst og at den strammes noe inn ved skoleområdet, til 4,5 m og skulder/smal skulder.
Kristens veg og Kalvmyra vil også være kjøreatkomst for varetransport til nettstasjon og for utrykningskjøretøy o.l. For ordens skyld sikrer bestemmelsene at disse kjøretøyene kan krysse gang-/sykkelveg. Det legges til grunn at dette også inkluderer sporadisk levering av store varer/utstyr til spesialrom/sløyd.

Atkomst med skolebuss – ny ensidig busslomme
Det foreslås ny ensidig busslomme ved Jamtlandsvegen, til erstatning for dagens busslomme ved Norum bussholdeplass. Busslommen kan benyttes av skolebusser både fra vest og fra øst. Det er lagt opp til at bussene kjører inn i vestenden og kjører ut på østenden. Det er plass til 2 busser ved plattformen som har plattformlengde 40 m. Det legges også opp til at busslommen skal betjene busser som kjører elever til f.eks. svømming. Gangforbindelsen til skolen blir på ca. 300 meter og denne utbedres. Multiconsult´s vegprosjekt er lagt til grunn for løsningen. Det vises til planbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av detaljer. Til orientering legges det opp til at bussholdeplassen i Baglanvegen fortsatt skal benyttes for bussing av ungdomsskoleelevene fra Vinne-området.

Atkomst for gående og syklende
Det er i dag allerede et relativt godt nett av gang-/sykkelforbindelser fram til skolen og i nærområdene, selv om stigningsforhold kan variere. Gang-/sykkelvegnettet suppleres med ny gang-/sykkelveg ned skråningen mot nord og fram til ny busslomme i Jamtlandsvegen. I tillegg sikrer planen sammenhengende gang-/sykkelforbindelse langs sørvestre del av skoleområdet, samt gangforbindelse langs skolebygningens øst og nordside.

Ved skolen sikrer planen oppstramming av dagens relativt utflytende gråarealer, og legger opp til egne arealer for elever og andre myke trafikanter som skal til skoleområdet.
For atkomst via Kristens veg, legges det til grunn at framtidig fortau langs Kristens veg, jf. føring i KDP for Verdal by og Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022), blir opparbeidet som et eget prosjekt i regi av kommunen. Planen legger opp til at stigningsforhold på gang-/sykkelveger tilfredsstiller krav til universell tilgjengelighet.

Planen åpner for at formålsgrensene mellom ulike samferdselsformål kan fravikes noe fra det som framgår av plankartet, for å optimalisere løsninger.

Parkering
Sambruksparkering
Det legges opp til sambruksparkering for skolen og idrettsbanen, da idrettsbanen i normalsituasjon benyttes på ettermiddag/kveld og i helger, mens skolen brukes hverdager på dagtid. Planens krav til antall bil- og sykkelparkeringsplasser har tatt utgangspunkt i skolens behov, dette antas betydelig større enn for idrettsbanen.

Det legges også opp til sambruksparkering for skolen og aktivitetsparken, ved at aktivitetsparken kan nytte parkeringsplassene i felt o_P3. Dette vurderes gi en god utnytting av parkeringsarealene, da kjøring til aktivitetsparken først og fremst forventes å skje utenom SFO-tida. For øvrig anses det naturlig at sykkelparkeringsplassene ved skolen og ved aktivitetsparken kan benyttes på tvers av skole / aktivitetspark.

Bilparkering
Det foreslås minimum 1 biloppstillingsplass per ansatt ved skolen og maksimum 50 plasser.
Ved 40 ansatte, gir dette minimum 40 bilparkeringsplasser. Maksimumskravet på 50 plasser utgjør 1,25 plass per ansatt ved 40 ansatte. Planen legger opp til at parkeringsplassene skal plasseres innenfor egne felt med parkeringsformål. I tillegg legges det opp til lomme langs Kokkvegen for avsetting av elever, med inntil 4 plasser.

Foreslått krav til antall bilparkeringsplasser innebærer et avvik fra krav gitt i KDP for Verdal by, som er 1,5 plass per ansatt. Avviket begrunnes med vurderingen om at parkeringsbehovet i dagens situasjon anses å være opp mot 25 biler i en normal hverdagssituasjon, at det etableres lomme for avsetting av elever, og at det å begrense parkeringsdekning kan være et virkemiddel for å redusere trafikkmengder.

Planen stiller krav om at minimum 5 % av bilplassene skal tilrettelegges for brukere med nedsatt bevegelsesevne, og at minimum 10 % av parkeringsplassene skal ha ladestasjon for el-bil / ladbar bil. Dette er iht. anbefalinger i KDP for Verdal by.
Landskapsplanen viser at foreslått krav til bilparkering lar seg tilfredsstille.

Sykkelparkering
Det foreslås minimum 0,45 sykkelplasser per elev. Ved 350 elever gir dette behov for 158 sykkelparkeringsplasser.

Foreslått krav til antall sykkelparkeringsplasser innebærer et avvik fra krav gitt i KDP for Verdal by, som er 0,7 plasser per elev. Avviket begrunnes med at en relativt stor andel av elevene blir kjørt med skolebuss, og derfor ikke anses aktuelle som syklende til skolen.
Med utgangspunkt i dagens elevtall vil andelen elever som kjøres med buss være 36 % når skolene er slått sammen (27 elever ved Vinne og alle 56 elever fra Ness skole av totalt 173 elever ved sammenslått skole, vil bli kjørt med buss).
Forutsatt at prosentandel elever som busses er den samme ved fullt utbygd skole, vil andelen elever som ikke kjøres med buss være 64 %. Det er derfor funnet rimelig at krav til sykkelparkering reduseres til 64 % av kravet på 0,7 plass per elev jf. KDP for Verdal by. Dette gir et krav på 0,45 sykkelplass per elev. Med dette kan kravet KDP for så vidt anses som tilfredsstilt for elevene som ikke busses.

Planen stiller krav om at minimum 50 % av sykkelplassene skal ha overbygg eller være innendørs, iht. anbefalinger i KDP Verdal by. Planen stiller også krav om at det skal tilrettelegges for ladestasjon for el-sykler.

Planen åpner for at sykkelparkeringsplasser opparbeidet like utenfor planområdet, ifb. aktivitetsparken, kan medregnes. Det samme gjelder sykkelparkeringsplasser ved hovedinngang.
Landskapsplanen viser om lag 150 sykkelplasser inkludert sykkelplassene like utenfor planområdet - ved aktivitetsparken. I tillegg kommer om lag 20 sykkelplasser i eget sykkelrom i bygningen. Dette viser at foreslått krav til antall sykkelplasser lar seg tilfredsstille.

Trafikksikkerhet
Det legges til rette for tydeligere skille mellom ulike trafikantgrupper. Bedre løsning vil gi bedre trafikksikkerhet, se nærmere redegjørelse i planbeskrivelsen kapittel 5.7.3.

Lek og uteopphold
Det foreslås et minste uteoppholdsareal på 46 m2 per elev, med utgangspunkt i retningslinje i kommunedelplan Verdal by, som viser til Sosial- og helsedirektoratets rapport fra 2003: «Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler».
Arealkravet er også gitt med utgangpunkt i et elevtall på 350 elever.
For store skoler er anbefalingen 15.000 m2 + 25 m2 per elev over 300 elever.
Dette gir totalt et behov for 15.000 m2 + 25x50 m2 = 16.250 m2.
Fordelt på antall elever gir dette 16.250 m2 / 350 = 46 m2 per elev.

Området har gode solforhold, så det er stilt øvrige kvalitetskrav til arealet. Areal som berøres av faresone for høyspent anses ikke egnet for uteopphold og gressbanen i idrettsformålet er ikke medregnet da den er stengt deler av året. Planen åpner for at aktivitetsparken kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealene. Det samme gjelder også de delene av idrettsanlegget og planens friområder som er egnet. Planlagt kunstgressbane i nordre del av idrettsanlegget vil kunne medtas i beregningene av MUA, men dette forutsetter at atkomsten er trinnfri og tilfredsstiller makskrav for stigning. Arealer i planens friområder må være støyskjermet for å kunne inngå i beregningen av MUA. Det anslås at tilgjengelig egnet uteoppholdsareal er om lag 19.000 m2 (ca. 7000 m2 i felt o_U1, ca. 4 000 m2 i felt o_IA og ca. 8 000 m2 i aktivitetsparken). Dette tilsier at krav til MUA lar seg tilfredsstille.

Universell utforming
Det er foreslått bestemmelser om universell utforming (§ 2.1) og det er opplyst at universell tilgjengelighet er ivaretatt for alle nye gangforbindelser m.m. i vedlagte landskapsplan.
Det er også lagt til rette for HC-parkering.

Støy og luftkvalitet
Planområdet berøres av støy fra fylkesvegen. I vedlagte støynotat påpekes noen utfordringer:
«Beregninger av vegtrafikkstøy 1.5 m over bakken viser at uteområde i skogen mot FV 72, bl.a. området kalt «Trollskogen» og «Trollmorskogen» ligger over grenseverdien for støy ved utendørs lekeområde for dagens situasjon (2019). For framtidig situasjon (2039) vil støyen i dette området ligge inntil 10 dB over grenseverdi (Ld 55 dB). I tillegg vil deler av naturlekeplass mot nordvest ha overskridelse av grenseverdi. ...
Beregninger av vegtrafikkstøy 4 m over bakken viser at deler av fasade mot nord og øst vil ligge i gul sone for framtidig situasjon (2039). Det må tas hensyn til dette ved dimensjonering av fasadeelement. ...»

Det er laget støykart som viser Ld (lydtrykknivå på dagtid) 1,5 meter over bakken for dagens situasjon (år 2019), framtidig situasjon (år 2039), framtidig situasjon (år 2039) med støyskjerming av uteområde samt for framtidig situasjon (år 2039) inkludert økt kalktransport for 4 mill. tonn uttak. Det er også laget støykart som viser Ld (lydtrykknivå på dagtid) 4 meter over bakken for overnevnte situasjoner.

Etter at støyrapporten forelå ble det kjent at Verdalskalk nylig (april 2019) har fått ny utslippstillatelse for uttak av 4 mill. tonn per år.

Det er ingen kjent utfordring knyttet til luftforurensning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Vedlagte ROS-analyse påpeker bl.a. følgende:
«I gjennomgangen av mulige risikoforhold er det identifisert 8 mulig uønskede hendelser som vurderes nærmere i egne analyseskjema, innenfor følgende temaer (tema trafikkulykker representerer 2 hendelser):

 • Flom/overvann
 • Ras ved utfylling av masser
 • Naturlige terrengformasjoner som utgjør fare
 • Trafikkulykker
 • Høyspenningsanlegg
 • Ulykker i forbindelse med anleggstrafikk
 • Ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring/utbygging»
   

Foreslåtte avbøtende tiltak er hensyntatt i forslag til bestemmelser.

Dokumentasjonskrav:
Det er i bestemmelsene stilt krav om geoteknisk vurdering av skredfare, utomhusplan, miljøoppfølgingsplan, plan for gjennomføring av anleggsperioden, estetisk redegjørelse, og redegjørelse for hvilke gjennomførte tiltak for å reduseres elektromagnetiske felt.

Rekkefølgebestemmelser:
Det foreslås rekkefølgebestemmelser:

 • som skal sikre at nye samferdselsanlegg, som fortau, gang-/sykkelveger, gangareal/forplass, kjøreveger med snuarealer, lomme for avsetting av elever, busslomme ved Jamtlandsvegen og parkeringsplasser, skal være opparbeidet før den nye/utvidede skolen tas i bruk.
 • om at det skal være gjennomført tiltak på høyspentlinja for å redusere elektromagnetiske felt, før den nye/utvidede skolen tas i bruk.
 • som skal sikre at det opparbeides gangforbindelse ned til idrettsbanene.
 • om at beplantning og tilsåing kan utsettes til påfølgende vekstsesong.
   

Kulturminner
Basert på den siste uttalelsen fra fylkeskommunen 10.04.2019, der de anser registrert kulturminne som tapt, er det ikke funnet grunn til å videreføre båndleggingssonen i kommunedelplan Verdal by i planforslaget. Fylkeskommunens anbefaling om bestemmelse om generell aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven er fulgt opp i bestemmels 2.8.

Naturmangfold
Det er ikke registrert spesielle verdier i planområdet, men en del av skogen er klassifisert som eldre. Det foreligger ikke forhold eller kunnskap som tilsier at det her er verdifull vegetasjon.

Vann-, avløp-, energiløsninger
Skolen er allerede tilknyttet aktuell infrastruktur som vann/avløp, overvann, strøm, mv. Pga. konflikt med tilbygg/nybygg gymsal, vil det bli behov for omlegginger av deler av og suppleringer i av VA-nettet, og det er behov for nye stikkledninger.

Planen legger opp til at overvann i størst mulig grad skal fordrøyes og infiltreres innenfor planområdet, ved bl.a. åpne overvannsløsninger, permeable overflater og bruk av vegetasjon. Med åpne overvannsløsninger tenkes i første rekke på enklere løsninger som vannavrenning/grøfter langs vei, evt regnbed e.l. Dette da overvannssituasjonen ikke oppfattes som utfordrende.

Høyspentlinje

Det er lagt inn hensynssone – faresone / høyspenningsanlegg med en bredde på 26 m.
Bredden tar utgangpunkt i forskriftskrav, samt uttalelse og dialog med NTE Nett AS.
Avstander fra senterlinje høyspenttrasé til veggliv i planlagt bebyggelse er illustrert.
Områder som berøres av faresone for høyspent anses ikke egnet for uteopphold. Dette har også sammenheng med fare for nedfall av is/istapper o.l. fra høyspentlinjene. Det er derfor presisert i bestemmelsene at det ikke tillates tilrettelagt for lek, aktivitet og uteopphold innenfor faresonen. Det legges opp til gjennomføring av tiltak for å unngå at skolebygningen berøres av elektromagnetiske felt over 0,4 μT. Aktuelle tiltak vil være å snu faser. Dette er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav.

Renovasjon
Det planlegges nedgravde løsninger for renovasjon for skolen. Dette plasseres i felt o_U2 i nærheten av inngang for varelevering til skolen.

Utbyggingsavtale
Kommunen er selv utbygger og det er derfor ikke behov for utbyggingsavtale.

Miljøoppfølging
I forbindelse med forprosjektet er det utarbeidet et forslag til miljøoppfølgingsplan, og det er foreslått krav om utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan ved søknad om tiltak (byggetillatelse).

Se planbeskrivelsen for nærmere omtale.

Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring
Det er planlagt byggestart for skolen i september 2019 og at skolen skal stå ferdig til 01.12.2020. I bygge- og anleggsperioden legges det opp til at elevene ved dagens Vinne skole busses til Ness skole, ferdigstilling av skolen i november/desember, beplantning og tilsåing av utearealer i påfølgende vekstsesong samt når SFO-bygg brukt som anleggskontor/brakkerigg er revet. Plan for anleggsperioden skal ivareta trygg atkomst fra skolen til aktivitetsparken i perioden før alle utomhusarealer er ferdigstilt. Vinne IL har opplyst at de ønsker å gjennomføre oppgradering av sine baneanlegg i idrettsformålet parallelt med bygge- og anleggsperioden for skolen.

Virkninger av planforslaget
Se planbeskrivelsens kapittel 5.

Planprosess
Medvirkning
Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 04.03.2018.

Varsel om oppstart av planarbeid er annonsert i avisa Innherred 26.01.2019 og på kommunens hjemmesider. Naboer og berørte parter/høringsinstanser er varslet med brev 23.01.2019, oversendt hhv. per post 23.01 og per e-post 24.01. Frist for uttalelse ble satt til 25.02.2019.

I tillegg ble det sendt varsel om mulig utvidelse av planområdet i brev datert 14.02.2019 til aktuelle naboer og høringsinstanser. I dette brevet ble det anmodet om at eventuelle merknader til utvidelse av planområdet ble sendt innen samme frist – 25.02.2019, men at dersom denne fristen skulle være vanskelig å rekke, ble det anmodet om å kontakte plankonsulent.

Det er registrert 12 merknader/forhåndsuttalelser til varslene. Dette er fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune (3 uttalelser), Statens vegvesen, NVE, NTE Nett AS, ATB, Barn- og unges representant i plansaker (to uttalelser), FAU Vinne skole, Stig Roger Aasgaard og Trond Bakkan.
Forhåndsuttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.

Intern høring av planforslag før politisk førstegangsbehandling
Den 25. april 2019 ble planforslaget sendt på intern høring med høringsfrist 2. mai klokka 12.

Høringen ble sendt til kommunalsjef oppvekst, kultur, barn- og unges representant i plansaker, samfunnsplanlegger/folkehelsekoordinator, SLT-rådgiver, rektor Vinne skole, rektor Ness oppvekstsenter, virksomhetsleder skole/SFO, kommuneoverlege og byggesak, med kopi til oppdragsgiver (Teknisk drift). Det er mottatt tre interne høringsuttalelser:

Fagleder ungdom og SLT-rådgiver, 02.05.2019
SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak».
«Jeg har sett på planene i et kriminalitetsforebyggende perspektiv og konsentrert meg om uteområdet.
Det ser ut som at det er tatt høyde for et uteareal som i tillegg til skolens bruk, legger tilrette for varierte aktiviteter og rom, for at både barn og voksne skal trives, også ut over skolens åpningstid!
Belysning ser grei ut, men jeg lurer på om det er tatt god nok høyde for belysning av siden av bygget med hovedinngang på kveld/natt.
Det er også uklart av bildene om en del av sykkelparkeringene ligger svært skjermet til, når det gjelder innsyn og derfor mulig utsatt for hærverk/tyveri.
Kunne ellers tenke meg utbyggers egen vurdering av det kriminalitetsforebyggende perspektivet som er gjort i planprosessen. (Plan og bygningsloven § 3-1 (f)).»

Kommentar:
Det er mottatt følgende kommentar fra LINK arkitektur AS:
«I utgangspunktet oppfattes ikke området å ha spesielle utfordringer mht kriminalitet eller trygghetsopplevelse. Området vurderes f.eks. verken å være preget av anonymitet og folketomhet, eller av lav grad av områdebevissthet og manglende forpliktelse overfor nærmiljøet, og det er ikke mangel på møteplasser. Skole- og idrettsområdet er relativt åpent, med innsyn fra tilgrensende boligområder i øst og sør og fra aktivitetsparken i vest.

Hensynet til kriminalitetsforebygging vurderes ivaretatt i planleggingen av den nye skolen bl.a. gjennom tilrettelegging for sambruk skole/idrett/nærmiljø, oversiktlige og varierte uteoppholdsarealer, ingen bortgjemte elevinnganger, generelt god oversikt over uteområdene fra skolebygningen. Området vil etter utbyggingen og opparbeidelse av utomhusområdene framstå som pent, trygt og trivelig.

Det er lagt vekt på god belysning av skolens uteområder. Konkrete løsninger for belysning som er tenkt festet på veggliv/fasade – som f.eks. ved parkeringsplassen og ved hovedinngangen - vil avklares i detaljprosjekt. Det samme gjelder ivaretakelse av tilfredsstillende belysning på sidene av bygget, herunder også god belysning av rømningsveg fra gymsal, som for så vidt utgjør en «bortgjemt krok», men som er nødvendig pga brannsikkerhet.

Det legges til grunn at gang-/sykkelvegen til busslommen, samt bussholdeplassen blir belyst på en god måte, med plassering av lysene over hodehøyde, og fortrinnsvis med en diffus og jevn belysning som gir innsyn i sidearealene.

Det er behov for et relativt stort antall sykkelparkeringsplasser. Det anses hensiktsmessig at sykkelplassene lokaliseres i overgangssoner mellom gang-/sykkelveger og skoleområdet. Dette for å unngå konflikt mellom sykling til skolen og aktivitet i skolens leke- og uteoppholdsarealer, og for at arealer til sykkelparkeringsplasser ikke skal 'spise opp' gode arealer for lek og uteopphold. Dette innebærer at det er vanskelig å plassere alle sykkelplassene med fullt innsyn fra skolebygningen. Arealer med sykkelplasser vil imidlertid også være synlige dels fra aktivitetsparken og dels fra tilgrensende boligområder. Utenom skoletid er det mulig å hovedsakelig benytte sykkelparkering ved hovedinngang og låsbar sykkelparkeringskjeller. Her vil det være god belysning og mye innsyn.»

Temaet kriminalitetsforebygging bør tas inn i planbeskrivelsen ved eventuell revisjon.

Kommuneoverlege, 02.05.2019
«Trafikale forhold ser ut til å bli vesentlig bedre i forslaget enn dagens løsning for transport til og fra skolen.

Magnetfeltet er angitt å komme over nivå for konsekvensutredning for deler av dagens og framtidig bygning. Det bør dermed gjennomføres tiltak for å redusere magnetfeltet eller konsekvensutredes.
Det forutsettes videre at man gjør nødvendig kartlegging og evt tiltak med hensyn til radon i det videre planleggingsarbeidet.»

Kommentar:
Dette med trafikale forhold tas til orientering. Magnetfelt er omtalt i plandokumentene, men det er ikke konkludert med løsning. Redegjørelse for tiltak for å reduseres elektromagnetisk felt er nevnt i bestemmelse 2.10.5. Sikkerhet ift. radon anses godt nok ivaretatt i byggteknisk forskrift TEK17 § 13-5.

Rådgiver i Kulturtjenesten, 02.05.2019
«Har gått gjennom tegningsgrunnlaget og deltatt på møter angående utbygging og rehabilitering av Vinne skole.

Kommentarer:
- Ser at det er tegnet inn mange leikeapparater som eksempelvis trampoline og klatrestativ. Dette finnes også i Vinne aktivitetsparken. Synes dette blir litt «råflott».»

Kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. I korte friminutt blir trolig de nærmeste anleggene mest brukt.

Vurdering:
Forholdet til overordna plan (kommunedelplan Verdal by)
Planforslaget er stort sett i samsvar med gjeldende kommunedelplan, men avviker noe ved at det foreslås noe mindre parkering for bil og sykkel, det telles med noen sykkelplasser utenfor planområdet (ved aktivitetsparken) og deler av avsatt friområde tilrettelegges med gang- og sykkelveg ned til foreslått oppgradert busslomme ved fylkesvegen. Nevnte omdisponering er vurdert oppimot barn og unges interesser, og det er foreslått hvor utstyr kan flyttes.

Foreslått idrettsanlegg stadfester eksisterende arealbruk, og anses ikke som et vesentlig avvik fra avsatt friområde i kommunedelplanen eller kommunens friluftskartlegging og verdisetting.

At deler av bl.a. tilliggende avsatt friområde med bl.a. aktivitetspark, kan medregnes i MUA (min. uteopphold) er ikke ansett som avvik. Kravet er basert på retningslinje og statlig norm. Det foreligger ikke fare for omdisponering av dette friområdet som også er vesentlig større enn skolens behov for uteoppholdsareal.

Bebyggelsen – plassering, byggehøyde, grad av utnytting
Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser, som er forholdsvis restriktive, men som da også sikrer at uteareal ikke nedbygges. Foreslått maks byggehøyde for hovedvolum av skolebebyggelsen (kote +41 meter over havet) er ikke vesentlig høyere enn høyeste del av dagens bebyggelse i sør som har møne på ca. kote +40,5 m. Det er foreslått lavere byggehøyde (4 m) for mindre tiltak.

Foreslått tillatt grad av utnytting 4050 m2 BYA (bebygd areal) gir mulighet for ca. 270 m2 mer enn illustrasjonsprosjektets bebygde areal, som til sammen er om lag 3780 m2 for skolebygg og garasje/redskapshus.

Skoleområdet får noe mer bebyggelse i sør, mot boligfeltet, men det er vurdert at planen ikke vil få nevneverdige konsekvenser for nabobebyggelse når det gjelder sol-/skygge.

Adkomst, parkering, trafikksikkerhet
Det legges til rette for et noe større skolebygg med tilhørende oppgradering av utearealer. Elevkapasiteten ved skolen øker imidlertid ikke med mer enn 50 elever. Økt skolekapasitet kan gi noe mer trafikk på Kokkvegen, men all ferdsel for både kjørende og gående//syklende blir mer strukturert.

Parkeringen for biler er dimensjonert for skolens behov, som er vurdert å være større enn ved fritidsaktiviteter utenom skoletid. Flere elever reiser også med skolebuss. Skolens beliggenhet tilsier at det ikke er så stort behov for parkering eller hente/bringe-løsning. Ifølge kommunens temaplan for økt sykkelbruk, generelle klimabetraktninger, folkehelse og trafikksikkerhet er det positivt at behovet for bilparkering ikke er så stort samt at det legges bedre til rette for at hovedtyngden av barn går eller sykler til skolen.

Støy
Området er utsatt for vegtrafikkstøy fra fylkesvegen, og utført støyutredning viser gul støysone i planområdet både for nåværende og framtidig situasjon, og det foreslås tiltak som er synliggjort i bestemmelsene (§§ 2.4 og 3.3).

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Anbefalinger i ROS er fulgt opp i forslag til bestemmelser i den grad dette anses relevant.

Anleggsperioden er også nevnt.

Naturmangfold
Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Om forhåndsuttalelser og interne administrative innspill
Det er mottatt 12 forhåndsuttalelser, hvorav de fleste synes hensyntatt. Ønsket fra beboere langs Kokkvegen, om ny kjøreadkomst til skolen direkte fra fylkevegen, er imidlertid ikke imøtekommet. Fylkesvegen har hatt streng holdningsklasse ift. avkjørsler og terrenget er ugunstig. Innspill fra FAU Vinne skole om bussholdeplass også nord for fylkesvegen og med planfri kryssløsning for fotgjengere løses i stedet med oppgradert busslomme for busser både fra øst og vest. Det synes ikke aktuelt å legge til rette for en busslomme som medfører behov for krysningspunkt ca. 200 meter øst for eksisterende gangbro.

Det er mottatt tre interne administrative uttalelser som er gjengitt og kommentert i saken. Disse har ikke medført endringer av planforslaget.

Konklusjon
Planen viser lokalisering av skolebygg, friområder, idrettsanlegg, energianlegg, gangforbindelser, kjøreadkomst, parkering, busslomme m.m. Løsningene synes godt gjennomtenkt. Relevante tema synes tilfredsstillende vurdert og konsekvenser av planforslaget er utfyllende vurdert i planbeskrivelsen. Planforslaget ser ut til å kunne gi gode løsninger for skoleutbyggingen med tilhørende utearealer og adkomst. Fortau langs Kristens veg forutsettes opparbeidet som et eget prosjekt i regi av kommunen. Planforslaget synes å være i samsvar med forutsetninger knyttet til både miljø- og samfunnsforhold.

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.05.2019 18:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS