Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.2019 - PS 35/19 Klagebehandling- Detaljregulering for Finnvola sør - Ny hytteveg

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/4654 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.2019 35/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas vedlagte plankart samt følgende endring av bestemmelsene i Reguleringsplan for Finnvola Sør.

  • Ny bestemmelse pkt. 7,3 under avsnittet hensynsone med følgende ordlyd:

7.3 Båndleggingssone – kulturminner

Arealet omfatter samisk kulturminne, Askeladden-ID 231424. I området tillates ingen terrenginngrep eller bygging. 

Vedlegg:  

  1. Nytt plankart - Reguleringsplan for Finnvola Sør mottatt 29.04.19
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Klage fra Sametinget 

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre har i møte den 25.03.2019, sak 30/19, vedtatt ny reguleringsplan for Finnvola sør med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Melding om vedtak ble sendt 04.04.19. Klagen er datert 25.04.19. Vedtaket ble påklaget av Sametinget innen klagefristen på 3 uker, og dermed innkommet innen klagefristens utløp.

Ved en inkurie har et samisk kulturminne ikke blitt innarbeidet i plankart og bestemmelser som hensynsone/båndleggingssone.

Klagers anførsler:
Planen ble sendt på høring 06.12.2018. I vår uttalelse 17.01.2019 ba vi om at de registrerte kulturminnene ble lagt inn som hensynssoner i planen. Vi ser av den vedtatte planen at dette ikke er gjort.

Kulturminnet med Askeladden-ID 231425 er ikke freda, og utelukkelse fra planen er derfor ikke noe problem.

Kulturminnet med Askeladden-ID 231424 er freda ihht. kulturminneloven. Det er ikke lagt inn i reguleringsplanen, og ligger innenfor område som er avsatt til «Friluftsformål» etter pbl. §12-5.

I planbestemmelsenes kapittel 5, om «Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift» tillates det oppført mindre bygninger innenfor «Friluftsområde». Vi går ut fra at dette viser til det området som er kalt «Friluftsformål» i plankartet.

Siden kulturminnet ikke ligger inne i plankartet, tillater planen i prinsippet inngrep i et freda kulturminne.

Vi krever derfor at det fattes et nytt vedtak der kulturminnet med ID 231424 med 5m sikringssone legges inn i plankartet som hensynssone d), SOSI-kode 730. Fredningsstatusen må også ivaretas i bestemmelsene.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Forslagstiller har innarbeidet de endringer som klagen anfører både i plankart og bestemmelser
 
Vurdering: 
Klagen tas til følge ved at de endringer som klagen omfatter nå er innarbeidet i planforslaget, og vedtas nå som mindre endring til reguleringsplanen. Kulturminne er omtalt i planbeskrivelse og har blitt utelatt fra plankart og bestemmelser ved en inkurie.

Konklusjon.
Klagen tas til følge og klagens innhold er innarbeidet i reguleringsplanen.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.05.2019 18:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS