Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 05.06.2019 - PS 44/19 Ny behandling av klage på mindre endring - Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/5166 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 05.06.2019 44/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage datert 05.04.2019 fra Hallgeir Pettersen, på vedtak om mindre endring av Kommunedelplan Verdal by i KPS-sak 23/19, tas til følge ved at byggegrense mot aktuelt kryss mellom fylkesveger endres til 40 x 40 meter.
 
Vedlegg: 

  1. Klage vedrørende flytting av byggegrense fort eiendom 5038/16/36
  2. Utsnitt av plankart med mindre endring vedtatt 12.03.2019
  3. Statens vegvesens vurdering av søknad om endret byggegrense for eiendommen 5038/16/36 - fv 6916 - fv 6910

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 

Saksopplysninger:
Komité plan og samfunn vedtok i møte den 12. mars 2019, sak 23/19, en mindre endring av kommunedelplan Verdal by med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17. Formålet tjenesteyting ble endret til boligformål på boligeiendommen 16/36 og byggegrensen ble justert utenom eksisterende bolighus på 16/36. Utsnitt av vedtatt planendring følger vedlagt.

Det ble mottatt en klage på vedtaket, og denne ble ikke imøtekommet ved behandling i KPS-møte den 14.05.2019, sak 33/10. Dette med bakgrunn i høringsuttalelse fra Statens vegvesen, som viste til vegloven, forutsatte knekt byggegrense på 60 x 60 meter mot krysset, og nevnte samtidig at det under alle omstendigheter må tas hensyn til støy ved realisering av byggeprosjekt. Forut for den formelle høringsprosessen argumenterte Statens vegvesen mer utfyllende for veglovens byggegrenser, og dette var gjengitt i klagebehandlingen. De minnet også om at det er anledning til å søke dispensasjon fra regulert byggegrense. Ved behandling av klagen minnet kommunen bl.a. om veglovens § 29 første ledd: «Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre samfunnsomsyn.»

Innen kommunen rakk å oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse er det mottatt ny uttalelse fra Statens vegvesen. Kommunen tar på eget tiltak klagen opp til ny behandling med bakgrunn i den nye uttalelse fra Statens vegvesen.

Klagens innhold
Det er ikke mottatt ny klage, men i klagen som nå tas opp til ny behandling vises det til vedtak om flytting av byggegrensen på eiendommen gnr. 16 bnr. 36:
«Dette vedtaket viser frigjøring av et hjørne på et hus som har stått på samme sted på tomta siden 1939. Ellers ser det ut til at ingen ting av gammel byggegrense er forandret. Statens vegvesen har påpekt hensyn til støygrense mot ringvei nord. Jeg har selv bygd effektiv støyhindring, som består av tette sembrafuruer, og som har vokst i flere tiår. Jeg har erfart at dette fungerer meget bra. Derfor skulle dette problemet være løst. Det er derfor vanskelig for meg å forstå at ikke alternativ 2 kan bli godkjent uten form for problem. Jeg kan derfor ikke godta foreslått løsning som endelig vedtak.»

Ny uttalelse fra Statens vegvesen
Før klagen ble oversendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse er det mottatt ny uttalelse fra Statens vegvesen datert 21.05.2019, se vedlegg. De vil nå ikke motsette seg at planmyndigheten fatter vedtak etter plan- og bygningslovens § 11-17 om ny byggegrense på 40 x 40 meter mot aktuelt kryss. De skriver samtidig at tilfellet er konkret vurdert, og konklusjonen gir ikke presedens for øvrige fylkesvegkryss i kommunedelplanen eller i kommunen forøvrig. De minner også om at etablering av støyfølsom bebyggelse i gul støysone krever særskilte vurderinger, utredninger og sannsynligvis støytiltak.

Kort redegjørelse for saken
Under ses illustrasjoner som viser hva saken gjelder.

Illustrasjoner

Reguleringsplanen fra 1984 ble opphevet i 2017 og lignende byggegrense i ny kommunedelplan ble da gjeldende. Grunneier synes å ha blitt oppmerksom på dette nå i senere tid, selv om det er gjennomført omfattende planprosesser før vedtak av ny kommunedelplan og oppheving av eldre reguleringsplan. Grunneiers begrunnelse for opprinnelig søknad og påfølgende klage er å øke verdien på boligeiendommen.

Vurdering: 
Veglovens § 29 femte ledd nevner samme regel for både riksveg og fylkesveg (60 x 60 m). Men det går samtidig fram i loven at: «I særskilde høve kan vegstyremakta fastsette ei anna byggegrense for det einskilde krysset.» Statens vegvesen har nå gjort en konkret vurdering og åpner for at kommunen kan vedta en byggegrense på 40 x 40 m i krysset. Dette er lempeligere enn det som tidligere har vært gjeldende i reguleringsplan for eiendommen siden 1984. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har vært positiv og Teknisk drift er hørt. Fylkesveger har ulik standard og byggegrenser, og vi har forståelse for vegforvalters endra holdning til byggegrensen i dette krysset. Kommunens eneste betenkelighet nå er at dette kan oppfattes å gi presedensvirkning. Kommunedelplanen viser framtidig gang- og sykkelveg (rød stiplet linje) langs fylkesvegen, men foreslått endring vil trolig ikke vanskeliggjøre dette.

Rådmannen innstiller nå på at klagen tas til følg.

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.02.2021 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS