Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.2019 - PS 51/19 Klage på at søknad om fradeling av tomt til bolig fra eiendommen 5038/54/7 er behandlet etter jordloven

Saksbehandler : Mariann  Hovin

Arkivref : 2018/6912 - /5038/54/7

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.2019 051/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forvaltningsloven § 31 tas klagen opp til behandling, selv om fristen for klage er oversittet. Det er gjort en konkret vurdering av klagen og Verdal kommune tar ikke klagen til følge med følgende begrunnelse: Arealet er avsatt til landbruksformål og søknaden skal behandles etter jordlovens §§ 9 og 12, og opprinnelig vedtak blir stående:

Med hjemmel i jordlovens § 9, Landbruksdepartementets rundskriv M- 35/95, M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om omdisponering av en parsell på 0,45 dekar av eiendommen gnr. 54, bnr. 7 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til boligformål. Avslaget begrunnes med at denne omdisponeringen er i strid med nasjonal, regional og lokal jordvernstrategi, videre er tiltaket ikke reversibelt, slik at dyrka jorda lett kan tas i bruk igjen, det er ikke forenlig med planstatusen på området, samt at det er ønskelig å ivareta kulturlandskapet slik det fremstår i dag.

Med hjemmel i jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om fradeling av en parsell på 0,65 dekar av eiendommen gnr. 54, bnr. 7 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til boligformål. Avslaget begrunnes med at siden det ikke er gitt et omdisponeringssamtykke i hht jordlovens § 9, kan det ikke gis et fradelingssamtykke.

Saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.

Vedlegg: 

  1. Klage på avslag om fradeling av boligtomt - 5038/54/7
  2. Avslag på søknad om fradeling av boligtomt fra 5038/54/7
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er klaget på at fradeling av tomt til boligformål er behandlet etter §§ 9 og 12 i jordloven. Søker mener at dette er en feil fra kommunen side, og at saken kun skulle vært behandlet etter plan og bygningsloven.

Søker kontaktet oss for å få fradelt en tomt til sin datter, kommunen har gjennomført to møter med søkerne og det er fortatt endringer i søknaden etter innsigelser fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Historien bak eiendommen
Eiendommen ble opprettet i 2010, som en bruksrasjonalisering. Saken ble da behandlet etter jordlovens § 12 om deling og det er gitt et samtykke til fradeling av tunet på eiendommen. Det ble den gang ikke tatt stilling til om tunet skulle ha et omdisponeringssamtykke etter jordlovens § 9. Eiendommen består av tun, fulldyrka jord og beite. Eiendommen er ikke satt som boligformål i kommuneplanens arealdel. Det betyr at søknad om omdisponering og fradeling skal behandles etter jordloven. Dette er det gjort rede for i saksfremlegg den 12.2.2019.

Forvaltningspraksis
I perioden 2003-2010, ble det lagt til rette for en stor og hurtig bruksrasjonalisering i landbruket, med blant annet med å tillate fradeling av store tomter i forbindelse med salg av tilleggsjord. Dette ble strammet inn på i 2010 av daværende landbruksminister Terje Riis-Johansen og kommunen ble oppfordret til å stramme inn praksisen, slik at kun det som var høyst nødvendig skulle inngå i tomten. Dette ble etter hvert innarbeidet som forvaltningspraksis i Verdal og Innherred samkommune. Kommunen har ingen praksis for å sette denne type eiendommer som boligeiendommer i kommuneplanens arealdel, slik at de blir stående som landbrukseiendommer. En av årsakene til at det er valgt å la de ha landbruksformål, er at dersom de settes som boligeiendommer, kan det bli lettere å etablerere miniboligfelt, som igjen kan medføre drifts og miljømessige ulemper for de som driver landbruk i området.

Vurdering:  
Det er anledning til å ta opp klager, som er innkommet etter 3 ukers fristen jamfør § 31 til behandling. Da klager har bedt om opplysninger til klagen uten å ha fått det. Verdal kommune har i dette tilfellet vurdert at klagen kan tas opp til behandling som følge av dette. Det er lagt til grunn at klagebehandlingen ikke vil medføre ulemper for noen andre.

Verdal kommune har vurdert det slik at saken er behandlet riktig i hht gjeldene arealbestemmelser i kommuneplanens arealdel. Det er imidlertid slik at dersom eiendommen hadde vært omdisponert til boligformål, og ikke bare fradelt til boligformål, ville bestemmelsen i plan og bygningsloven vært gjeldene alene og en fradeling av en boligtomt vært lettere å kunne gjennomføre.

Konklusjon
Det er jobbet lenge med denne saken for å finne en løsning, etter innsigelser fra Fylkesmannen. Søker har vært imøtekommende og bidratt til å endre planen slik at det kunne tillates å fradele en tomt. Arealene er avsatt til LNF formål i gjeldene kommuneplanens arealdel, slik at søknaden må behandles etter jordloven. Hadde parsellen 54/7 vært omdisponert etter jordlovens § 9, da den ble opprettet, hadde en jordlovsbehandling ikke vært nødvendig.

Dersom det er ønskelig å ta klagen til følge, må jordlovsvedtaket av 12.2.2019 oppheves med hjemmel i forvaltningsloven, og det må fattes et nytt vedtak etter jordlovens §§ 9 og 12.

  
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.08.2019 10:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS