Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.2019 - PS 52/19 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering m.m.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/4655 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.2019 52/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det gjøres følgende endringer av plankartet:
Parkeringsplass f_SPP8 justeres iht. kartutsnitt 09.08.2019 i saken.

Vedlagte plankart sist rev. 26.02.2019 med bestemmelser sist rev. 29.02.2019, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14

Vedlegg: 

 1. Søknad om reguleringsendring
 2. regplan_2019-05-27
 3. Bestemmelser_2019-03-05
 4. Notat vurdering av naturmiljø Storholmen hyttefelt
 5. 20190221110208120 (Sandvika Hytteutvikling, 20.02.2019)
 6. 20181207142450972 (illustrasjon tomteflytting jf. andre høring)
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger: 
Bakgrunn
Vedlagte forslag om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt omfatter kort oppsummert forslag til ny felles veg f_SV8 med ny felles p-plass f_SPP9 i enden, endring av felles vegtrase f_SV3 ved stranda, flytting/justering av størrelse på parkering f_SPP8 samt flytting av hytte nr. 167 og 189. Det er gjennomført tre høringer.

Første høring
Den 26.06.2018 søkte Sweco AS om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt pva. Sandvika Hytteutvikling AS. Endringsforslaget gjaldt veg og parkering. Planforslaget var på høring i 2018, men ble ikke sluttbehandlet, da det var ønskelig å supplere søknaden med flere endringer. Det ble mottatt 5 høringsuttalelser, med spørsmål, innvendinger og råd. Sametinget hadde ikke innvendinger. Trøndelag fylkeskommune ga bl.a. råd om regulering av tomtegrenser for de som har festetomter. Råd fra Fylkesmannen i Trøndelag er fulgt opp med notat om vurdering av naturmangfold. I notatet går det fram at størrelsen på parkeringsplass P8 og P9 bør revurderes, samt at p-plass P8 med fordel kan trekkes noe vest for å unngå å berøre myr. Opplysning/spørsmål fra en hytteeier ble avklart. Det ble mottatt innvending fra fester av hyttetomt (høringsuttalelse nr. 1) som gjaldt p-plass P9 med mer.

Notat 08.11.2018 om naturmangfold hadde følgende oppsummering:
«Ingen områder av spesiell verdi for naturmangfold vil bli berørt av planlagt tiltak. Myrområdene nordøst og vest for ny vei/parkeringsplass i nord har arter som indikerer at de kan være minst intermediært rike. For å vurdere verdi/ev. naturtype må disse undersøkes i vekstsesongen. Ingen av myrene forventes imidlertid å bli betydelig påvirket av de planlagte tiltakene.»

Notatet lister likevel opp følgende forslag til tiltak:

 • «Etablering av vei og parkeringsplass mot nord: Det bør etableres stikkrenner med avrenning ned mot myra ved parkeringen og langs veien, slik at sigevann fra oversiden av parkering/vei fortsatt vil drenere ned til myra. Størrelsen på parkeringsplassen bør vektes mellom det reelle fremtidige parkeringsbehovet og det å skape et minimalt fotavtrykk.
 • Gammel vei langs strandsone: Gammel veg bør fjernes fullstendig for å tilrettelegge for tilbakeføring til naturlig situasjon.
 • Flytting av parkeringsplass P8: Størrelsen på parkeringsplassen bør vektes mellom det reelle fremtidige parkeringsbehovet og det å skape å skape et minimalt fotavtrykk. Kan med fordel trekkes noe vest for å unngå å berøre myr.»
   

Andre høring
Sweco AS har med e-poster 5. og 8. mars 2019 supplert overnevnte søknad med flytting av to hyttetomter. Det var også foretatt andre justeringer av planforslaget. P-plass P9 ble redusert fra 0,6 daa (plass til ca. 30 biler) til ca. 0,4 daa og p-plass P8 ble justert. En hyttetomt foreslås flyttet fra Sandvikodden i øst til sørvestre del av Storholmen. En hyttetomt foreslås flyttes internt på samme holme/odde sørvest i hyttefeltet. Flyttingen er forklart i vedlegg 5 og 6.

Revidert planforslag var på høring i 2019. Det ble mottatt 10 høringsuttalelser, hvorav flere innvendinger.

Tredje høring
På bakgrunn av høringsuttalelser var en hytteplassering (BFR 167) foreslått flyttet lengre fra vannet og p-plass P8 var justert/utvidet til ca. 7 x 30 = 223 m2. Tilliggende veg er nesten 3 meter bred, slik at det tilsammen blir ca. 10 meter bredde å snu på. På bakgrunn av notat om naturmangfold ble det tatt forbehold om at p-plassen kan bli redusert ved videre behandling. Det ble mottatt 5 høringsuttalelser fra faginstanser, hvorav ingen hadde merknader.

Status etter tre høringer
Nærmeste hyttenabo har innvending til foreslått plassering av hyttetomt BFR189. En annen hytteeier ser ikke behovet for å flytte BFR189 så langt. I planprosessen har flere hytteeiere hatt betraktninger omkring dette med flytting av hytteplasseringer. I første høring ble det mottatt innvending til foreslått ny p-plass P9 m.m., men etter at denne ble redusert i andre høring er det ikke mottatt ny innvending. På bakgrunn av råd i notat om naturmangfold foreslås lengden av p-plass P8 redusert fra ca. 30 til 20 meter etter tredje høring, for bedre tilpassing til behovet veid oppimot det å skape et minst mulig fotavtrykk. Se kartskisse i saken.

Planområdet
Planendringen foreslås innenfor Storholmen hyttefelt, som ligger på en halvøy i Innsvatnet, ikke langt fra Sandvika og riksgrensen til Sverige. Området har vært benyttet til hytteområde siden 1960-tallet, og er i dag utbygd med i overkant av 50 hytter.

Planstatus
Planområdet omfattes av «Detaljregulering Storholmen hyttefelt – endring», vedtatt 29.04.2013, med følgende mindre endringer:

 • 27.10.2014 (oppretting av to festetomter med maks BYA 80 m2)
 • 27.10.2015 (endring som legger til rette for vann og avløpsanlegg)
 • 14.03.2017 (ny plassering av 3 festetomter B15, B16, B19, mønehøyde økt fra 4,5 til 5 m).
 • 22.05.2018 (flytting av hyttetomt B10 og B16, endring av mønehøyde og takvinkel samt innføring av gesimshøyde)
   

Overordnet plan er kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.2011.

Planforslaget
I vedlagte planforslag er det foreslått følgende endringer av plankartet:

 • Det foreslås endra vegtrasé fra parkeringsplass f_SPP1 og nordover forbi stranda, da det er ønskelig å flytte vegen bort fra strandsonen pga. oversvømmelser.
 • Deler av eksisterende hovedadkomststi på holmen foreslås utvidet til kjøreveg f_SV8 og det foreslås ny felles parkeringsplass f_SPP9 på ca. 0,4 daa i enden av vegen.
 • Felles parkeringsplass f_SPP8 foreslås flyttet til motsatt side av vegen, og med større areal.
 • Feltnavn for ubebygde tomter (B10 osv.) er tatt ut. Alle hyttetomter/-fester har nå fått et BFR-nummer. Bestemmelse 3.2.1 (om veg/parkeringsplasser) viser til disse numrene.
 • I bestemmelsenes punkt 3.2.1 er P7 og P8 byttet om for å rette eldre feil.
 • Dato for basiskart er påført plankartet, og dette er fra 2012.
 • Flytting av hyttetomt BFR167 og BFR189. 
   

Kartskisse

I tredje høring ble hytte BFR167 forskjøvet sørøstover.
P-plass P8 er endret etter situasjonen vist ovenfor, og foreslås justert ytterligere i kart 09.08.19.

Det er foreslått følgende endringer av bestemmelsene:

 • Punkt 2.1: Sametinget er tatt med som kulturminnemyndighet.
 • Supplert med § 2.3 Natur/miljø: «Spredning av fremmede arter skal unngås».
 • Punkt 3.1.1: Første kulepunkt (feltnavn B10 osv. på ubebygde tomter/punkter) er tatt ut.
 • Punkt 3.2.1: Oppdatert med hensyn til foreslått veg og foreslått parkeringsplass P9.
 • Endringer i § 3.2.1:
  - P‐plasser er tilpasset hyttenr. inkl. flyttede hytter.
  - Veg SV8 og parkering P9 er spesifisert med nr.
  - Veg SV3 ved stranda er spesifisert med nr.
 • § 3.2.1 er supplert med:
  - «Ved etablering av veg f_SV8 og parkeringsplass P9 skal det etableres stikkrenner som sikrer drenering ned til myra.»
  - «Ved omlegging av vegen f_SV3 skal gammel veg langs stranda fjernes fullstendig for å tilrettelegge for tilbakeføring til naturlig situasjon.»
   

Se vedlagte søknad, plankart og bestemmelser for nærmere informasjon.

Planprosess og medvirkning

Høring i 2018
Endringsforslaget gjaldt veg og parkering. Administrasjonen sendte første søknad/planforslag på høring med brev datert 06.07.2018. Frist for høringsuttalelse var 10. august 2018. Fylkesmannen fikk forlenget frist til 01.09.2018.

Ny høring i mars/april 2019
I mars 2019 supplerte Sweco overnevnte søknad med flytting av to hyttetomter (BFR167 og BFR189). Det var også foreslått justering av parkeringsplass P8 og P9, samt foreslått tilføyelser i bestemmelsene. Administrasjonen sendte revidert planforslag på en begrenset høring med brev datert 20.03.2019. Høringsfristen var 23. april 2019.

På bakgrunn av spørsmål i høringsperioden ble notat om biologisk mangfold supplert med funn av rødlisteart Klåved. Revidert notat ble ettersendt til fylkesmannen den 03.04.2019.

Tredje høring i mai/juni 2019
Hyttetomt BFR 167 er flyttet i samråd med naboer og p-plass f_SPP8 er noe utvidet.
Administrasjonen sendte revidert planforslag på en begrenset høring med brev datert 31.05.2019. Høringsfristen var 28. juni 2019. Færen reinbeitedistrikt fikk utsatt frist til 20. juli.

Høringsuttalelser i forbindelse med høring i 2018 og to høringer i 2019

Det er mottatt følgende uttalelser ifbførste høringandre høringtredje høring
1 Anita Eidissen 10.08.2018    
2 Rolf Haugan 10.08.2018    
3 Jonny Sende   27.03.2019  
4 Nina Merete Bakkan   22.04.2019  
5 Reidun og Asbjørn Hallem   23.04.2019  
6 Bjørn Steinsli   23.04.2019  
7 Ole Kristian Balgaard og Ida Tuseth   23.04.2019  
8 Trøndelag fylkeskommune 19.07.2018 09.04.2019 13.06.2019
9 Fylkesmannen i Trøndelag 27.08.2019 10.04.2019 31.05.2019
10 Sametinget 08.08.2018 01.04.2019 17.06.2019
11 Plankonsulent N-T reinbeiteområde   27.03.2019 31.05.2019
12 NTE Nett AS   25.04.2019 18.06.2019

I det følgende er uttalelsene oppsummert og kommentert:

 1. Anita Eidissen, 10.08.2018
  «Undertegnede fester tomt B11, som da blir liggende i umiddelbar nærhet til den nye parkeringsplassen. Undertegnede har ikke på noe tidspunkt blitt involvert i prosessen som har ledet fram til aktuelle søknad, noe som framstår svært merkelig. Jeg vet ikke om andre tomtefestere har vært, eller burde vært, involvert. Sweco AS søker på vegne av Sandvika Hytteutvikling AS. Det fremgår ikke av sakspapirene jeg har mottatt, at tomtefesterne har uttalt seg i saken.
  Gjeldende reguleringsplan sier at det ikke er tillatt å anlegge nye veger og parkeringsplasser ut over det som er anmerket på plankart (punkt 3.2.1). Det heter i tillegg (punkt 3.3.1):
  «I friluftsområdene skal skog- og terrengbehandling ha som hovedhensikt å bevare landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi. Det kan opparbeides stier gjennom forsiktig rydding. De stiene som er avmerket på plankartet som hovedankomststi kan opparbeides med dekkmateriale av grus/bark og en bredde av inntil 1,5 meter.»
   
  Storholmen hyttefelt må sies å representere et friluftsområde, jf. ovenstående. Jeg mener at bygging av bilvei og parkeringsplass til hele 30 biler oppe på Storholmen strider entydig mot punkt 3.3.1 over. Bilvei og parkeringsplass bevarer ikke landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi, men forringer det.»
   
  Kommentar:
  Foreslått ny parkeringsplass f_SPP9 er redusert fra ca. 0,6 daa til ca. 0,4 daa etter første høring.
  Parkeringsplassen ligger nå ca. 37 meter sørøst for sirkelen BFR135 (tidligere kalt B11), se kartillustrasjon under.
   
  Kartskisse
   
  Saken er tenkt behandlet etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd, som åpner for behandling av planendring etter en enklere prosess når «endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen forøvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». I denne sammenheng er det kun krav om én høring, og lovpålagt høring er gjennomført etter pbl § 12-14 tredje ledd.
   
  Etablering av flere veger samt parkeringsplass kan avklares gjennom en endring av reguleringsplanen, og det er søkt om en planendring fordi tiltakene er i strid med gjeldende reguleringsplan. Foreslått veg og parkeringsplass berører tidligere regulert friluftsområde med nevnte bestemmelser, og vi har forståelse for at dette kan oppleves som en forringelse av disse arealene. Parkeringsplassen er imidlertid redusert etter første høring.
   
   
 2. Rolf Haugan, 10.08.2018
  «Angående ny vei og parkeringsplass vil jeg opplyse om at grensemerker for tomt 234/12 mot ny veg er kommet bort. På vedlagt tegning er vegen tegnet så den går på nedre grensemerke – mener ifølge referat fra oppstartsmøte 2.11.2017 i plansaker på side 3 – midt på siden – «Ny veg foreslåes lagt inntil fradelt hyttetomt med nøyaktighet <2 meter. Det forutsettes at denne måles inn før reguleringsplanen sendes til høring.» Ber om at det blir målt opp, så ikke vegen blir lagt for nært inn mot fradelt tomt.»
   
  Kommentar:
  Henvendelsen er tatt opp med kommunens oppmålingsavdeling og besvart den 13.08.2018.
  Oppmåling her har bekreftet at eiendomsgrensen har ok kvalitet i kommunens basiskart. Eiendomsgrensen er ikke synlig fordi formålsgrense i planforslaget sammenfaller med eiendomsgrensen. Plankartet er nå oppdatert med dato for basiskart, og det viser seg å være fra 2012. For 234/12 er det registrert en kartforretning i 2014 som gjelder avtale om eksisterende grense. Vi ser ikke spesielle avvik her som tilsier at basiskartet må byttes ut.
   
   
 3. Jonny Sende, 27.03.2019
  «Jeg ser at tomt bfr 189 på Storholmen må flyttes på grunn av en høyspent ledning.
  Denne tomta kan flyttes 10 meter østover og der er det fint og sette opp ei hytte. Det er ikke nødvendig å flytte den 500 meter og ned til strandsonen.
   
  Det blir sagt at det blir for dyrt å legge strømkabelen i jord forbi tomta, noe jeg tviler på. For hvis strømkabelen blir lagt i jorda samtidig som dem graver tomta blir det ikke de store kostnadene. Kostnadene til å legge strømkabel til den nye tomta blir sikkert mye dyrere enn å legge høyspenten i jord ved den ordinære tomta.
   
  Hytta mi som er nabotomten til bfr189, ligger 10 meter fra samme høyspentkabel. Hvis det er farlig å bygge hytte ved tomt bfr 189, kommer jeg til å forlange at høyspenten forbi min hytte blir lagt i jord. Det er snart 2 år siden jeg kjøpte denne tomten, så jeg vil følge nøye med hva som skjer her.»
   
  Kommentar:
  I uttalelsen reageres det på unødvendig omfattende flytting av hyttetomt BFR189.
  I vedlegg 5 (brev 20.02.2019 for Sandvika Hytteutvikling) begrunnes foreslått flytting med ledninger i luftlinje over tomt B-9. Ifølge NVE Atlas (se kartutsnitt under), er det ikke registrert høyspentlinje her, så dette antas å være en annen type linje. NTE Nett AS har også uttalt seg til foreslått endring av reguleringsplanen. Areal omkring høyspentlinjer reguleres normalt til hensynssone fareområde. Planen har ingen slike soner, trolig fordi registrert høyspentlinje like ved fylkesvegen ligger i god avstand (ca. 60 meter) unna nærmeste bebygde hyttetomt. NTE Nett AS har opplyst at luftlinjen som ender like nord for Fv. 72 har spenning 24 kV.
   
  NVE Atlas - distribusjonsnett
   
  Utbygger er gjort kjent med høringsuttalelser, også den fra NTE Nett AS, men de har ikke ønsket å endre sitt forslag mht. BFR189. BFR189 er foreslått innenfor en sone på 50 meter fra Innsvatnet, se samlet vurdering til slutt i saken, da nærmeste nabo også har innvending til denne.
   
   
 4. Nina Merete Bakkan, 22.04.2019
  «Vi ønsker å bruke vår klagerett på flytting av hyttetomtene.
  Vi har tomt BFR 162. Tomt BFR 167 kommer altfor nært oss. Det er kun 30 meter fra vår hytte til pålen som er merket der hytta skal stå.
   
  Vi stiller oss betenkt til hvorfor tomta i utgangspunktet skal flyttes fra den opprinnelige plassen den er tenkt. Begrunnelsen er at det i dag går strømlinje over tomta. Enten kan den graves ned, eller flytte litt på tomten der den opprinnelig var tenkt. Den blir ikke nærmere strømlinja enn noen av de andre tomtene på Storholmen. Vi synes ikke plassering av den nye tomta tar hensyn til oss som har tomt og hytte der fra før. Vi mener det går an å plasser den på et sted der den kan komme litt lengre unna oss og nabohytta. Ønsker at dere fra kommunen blir med på en befaring på stedet. Det kan ikke være meningen at hyttetomter bare kan plasseres der tomteselger ønsker det selv.»
   
  Kommentar:
  Uttalelsen er hensyntatt ved at hyttetomt BFR167 er foreslått flyttet i tredje høring.
   
   
 5. Reidun og Asbjørn Hallem, 23.04.2019
  Som eier av hytte BFR170, har de innvending til plassering av BFR162 (menes trolig BFR 167).
  «Vi kjøpte vår hytte som et ferdig konsept og valget av vår tomteplassering ble gjort ut fra en lovnad om at det ikke ville komme hytte nedenfor oss. Denne nye plasseringen er også nærmere vannet enn 50 m, som nå er strandsoneavstand ved Innsvatnet.
  Dette mener vi er med på å forringe vår opplevelse og verdi av vår hytte BFR170, da vi får en følelse av å bli «inngjerdet» av hytter i alle retninger. Vårt tomtevalg ble valgt utfra lovnad om at det ikke kom til å bli plassert flere hytter i dette området.
  Det var ikke dette vi kjøpte, og vi fikk påpekt den nye tomteplasseringen overraskende under befaring på nyåret, og da samtidig hvem som hadde fått tilbud om å kjøpe den. Det var ikke oss.., vi hadde vært interessert.
  Hvor utfordrende er det å flytte noe på den opprinnelige tomten BFR 162 (ved de 2 allerede solgte tomtene mot riksvei 72).
  Kan vi be om en vurdering av å tenke at den nye plasseringen kan komme lenger opp fra vannet, og mer på linje med vår hytte BFR170, mot øst?
  Det er en uheldig praksis at den vedtatte reguleringsplanen endres, da dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for involverte parter, da en ikke vet hva som vil skje, selv om en i utgangspunktet har fått bekreftelse.»
   
  Kommentar:
  Uttalelsen antas å gjelde plassering av hyttetomt BFR167, ikke BFR162 da denne er bebygd og beholdes uendret. Uttalelsen er hensyntatt ved at hyttetomt BFR167 er foreslått flyttet i tredje høring.
   
   
 6. Bjørn Steinsli, 23.04.2019
  «Ser at fylkesmannen tilrår å forminske parkering PP8, men vi vil henstille til at den får samme form som merket rødt i bildet (fra forrige høring).
  Kart 
  Årsaken til henstillingen er at det skal være mulig å snu med traktor og brøyteutstyr om vinteren, samt at det er mulig å snu med traktor med tilhenger for vedlikehold av veien om sommeren. Ettersom det er knapt med parkeringsplasser totalt sett er det en fordel for hele hyttefeltet at det blir brøytet slik at biler kan parkere på PP8 også gjennom vinteren. Med en foreslått bredde på 4-5m er det ikke plass for brøytetraktor i tillegg til biler.
   
  Alle som skal parkere ved PP8 med bil og tilhenger må helt inn i enden på PP8 for å snu, dette er vanskelig å få til med såpass smal parkering som det nå foreslås.
   
  Merket med rødt i bilde samsvarer med forslag i samarbeid med Per Fossen ved Statsskog. Viser også til samtale med ansvarlig for brøyting T. Berge Maskin hvor de har uttrykt at det er for trangt med traktor og brøyteutstyr på PP8.»
   
  Kommentar:
  På bakgrunn av uttalelsen ble P8 kraftig utvidet i tredje høring, men kommunen uttalte samtidig at det kan bli foretatt endringer, jf. råd i notat om naturmangfold. Kommunen har gjennomført en befaring, og i samråd med Sweco er p-plass P8 foreslått redusert fra ca. 30 meter til ca. 20 meter i kartutsnitt 09.08.2019, for bedre tilpassing til behovet veid oppimot det å skape et minst mulig fotavtrykk. Se kartutsnitt i saken.
   
   
 7. Ole Kristian Balgaard og Ida Tuseth, 23.04.2019
  «Vi er en familie på 2 voksne og 3 barn som bor i tett bebygd boligfelt. Vi kjøpte hytte på Storholmen i 2009 inntegnet på kartet som BFR163. Dette for at denne hytta lå fritt til uten hyttenaboer rundt for å få et pusterom i hverdagen. Nå har vi fått en nabohytte på ene siden, og nå viser det seg at det plutselig dukker opp en hytte til veldig nært vår hytte på den andre siden. Vi liker veldig dårlig plasseringen av den sistnevnte hyttetomten BF189, da denne ødelegger mye av idyllen ved vår frittliggende hytte, og skjerper bruksområdet for oss og barna. Det blir ikke det samme for oss og komme opp på hytta på fjellet hvis det blir oppført en hytte der den nå er tenkt. Dette er en av to hyttetomter som plutselig blir flyttet på fordi det påstås at de ikke kan bygges der de var tenkt bygget. Dette stiller vi også spørsmålstegn til. Merkelig at disse to tomtene som lå langt bak på kartet plutselig kan plasseres så nære vannkanten, og ikke bare flyttes på i området de var tiltenkt.»
   
  Kommentar:
  Det er forståelig at endringer kan oppleves krevende. Storholmen hyttefelt har utviklet seg over tid, og på 1970-tallet forelå det en disposisjonsplan som lå til grunn for utbyggingen. Ved kommunestyrets vedtak av «Reguleringsplan for Storholmen» 25.02.2010, sak 2/10, ble det bl.a. gitt mulighet for flere nye hytteenheter. Planprosessen hadde da pågått siden november 2006.
  I 2013 ble det vedtatt en ny reguleringsplan for hyttefeltet, og denne er senere endret fire ganger.
   
  BildeI uttalelsen reageres det på ny plassering av festetomt BFR189. Forslagsstiller er kjent med uttalelsen, men har ikke ønsket å endre plasseringen. Senter i sirkelen BFR189 ligger ca. 45 meter fra senter i BFR163 og ca. 33 meter fra vannkanten. Dette er nært, men høydekurver på plankartet viser en høyde (kolle) mellom eksisterende hytte BFR163 og foreslått ny plassering av BFR189, som begrenser sikt mellom hyttene. Vi har forståelse for at det ikke ønskes endringer, men i planen forøvrig ligger flere av hyttene forholdsvis nært hverandre.
  Arealet mellom hyttene har friluftsformål, og foreslått ny plassering av BFR189 ligger mindre enn 50 meter fra vannkanten og dermed også innenfor kartlagt og verdisatt svært viktig friluftsområde i strandsonen. Nærmeste nabo, og andre, stiller spørsmålstegn ved at ubebygde hyttetomter nå flyttes nærmere vannet, men det påpekes ikke spesielt at denne vil privatisere strandsonen. Foreslått hytteplassering ligger dessuten ovenfor eksisterende sti langs vannet, og i en skråning noe høyere i terrenget enn det som oppleves som strandsone. Fotoet til høyre viser området hvor BFR189 er foreslått plassert, og med nabohytta i bakgrunnen. På bakgrunn av befaring og helhetsvurdering ser vi ikke behov for å endre plasseringen.
   
   
 8. A Trøndelag fylkeskommune, 19.07.2018
  Fylkeskommunen har ingen planfaglige merknader til endringene som foreslås, men gir råd om å vurdere en ytterligere justering av planen (eventuelt utarbeide en retningsgivende situasjonsplan) som grunnlag for mulig fremtidig fradeling av tomter og eventuell opparbeidelse av flere veger nærmest fylkesvegen. «De fleste hyttene i plankartet er vist som punktfester med et avsatt tomteområde som en sirkel. Noen eldre hytter har fått oppmålt og regulert inn tomtegrenser. Når det er gjort så mange endringer av planen nå hadde det vært en fordel om det også samtidig ble tatt en gjennomgang av alle punktfestetomtene (både bebygde og ubebygde) for å definere tomter enten for feste eller salg. Med mange nye tomter så tett kan det lett oppstå konflikter på et senere tidspunkt om noen ønsker å kjøpe punktfestetomter. Tomtegrenser gir forutsigbarhet og ryddige byggegrenser mellom naboer og sikrer en god og gjennomførbar løsning av infrastruktur. Siden området tilrettelegges med vann og avløp vil det trolig bli mer bruk av hyttene enn om det hadde vært enklere standard. Det er sannsynlig at det vil komme ønsker om opparbeidelse av veg frem til flere av de nye tomtene. Selv om ikke dette planlegges i plankartet i dag vil det være fornuftig at plasseringen av nye hytter og avgrensingen av tomtene er gjort slik at adkomststier nærmest fylkesvegen (ikke på holmen) der det er egnet for dette på et senere tidspunkt kan utvides til kjøreveg. Ved å definere tomtegrenser vil også hytter og opparbeidet bruksareal rundt lettere plasseres slik at man unngår konflikt med felles vann- og avløpsanlegg.»
   
  Kulturminner eldre tid
  Ingen merknader. Hensynet til eldre tids kulturminner er godt ivaretatt i planbestemmelsene.
  Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner, se egen uttalelse fra Sametinget.
   
   
  B og C Trøndelag fylkeskommune, 09.04.2019 og 13.06.2019
  «Vi har ingen merknader til endringene.»
    
  Kommentar til høringsuttalelser fra fylkeskommunen:
  Kommunen ser fordelene med å regulere tomtegrenser, men dette er et omfattende arbeid en ikke har gått videre med i denne saken. Uttalelsen er formidlet til forslagsstiller samt grunneier Statskog SF.
   
   
 9. A Fylkesmannen i Trøndelag, 27.08.2018
  Landbruk, Reindrift, Samfunnssikkerhet:
  Ingen merknad.
   
  Klima og miljø:
  «Vi minner om at planforslaget må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven av 2009 og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i loven. Dette innebærer at konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av planbehandlingen, samt at vurderingen og vektlegging av prinsippene skal framgå av beslutningen. Da tiltakene vil kunne medføre en del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, bør dette inkludere en vurdering av fare for spredning av fremmede arter.
   
  Planforslaget innebærer opparbeiding av ny parkeringsplass, flytting av eksisterende veg og opparbeiding av ca. 200 meter ny veg. Ifølge forslagsstiller vil tiltakene ikke berøre Innsvatnet eller noe av myrene i området. Ny parkeringsplass er foreslått anlagt slik at den og den nye tilførselsvegen ikke berører et større myrområde ytterst på Storholmen. Vi vil presisere at en eventuell senere søknad om ytterligere forlenging av vegen her som vil berøre dette myrområdet i langt større grad, vil være svært krevende med hensyn til de interesser vi er satt til å ivareta.
   
  Vi vil her likevel bemerke at selv om nå foreslåtte tiltak ikke berører myrene direkte, vil slike tiltak både som regel medføre behov for drenering, samt i seg selv ha innvirkning på vannets bevegelse i området. Samlet sett vil dette kunne få konsekvenser for omkringliggende myrer. Som omtalt i oversendelsesbrevet fra kommunen er det behov for at dette utredes før videre behandling. Vi viser her til kravene i naturmangfoldloven som nevnt over. Bl.a. bør det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, eller om det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag i form av en naturtypekartlegging.
   
  Fylkesmannen vil bemerke at en slik vurdering og utredning burde vært foretatt før planen ble sendt på høring. Myr som naturtype har fått økende fokus, både pga. at myr er viktige leveområder for mange arter og pga. verdien som flomdemper og karbonlagre. Da området som berøres i framlagte planforslag er såpass begrenset i omfang, anser vi området hovedsakelig å være av lokal verdi. Vårt faglige råd er at kommunen følger opp dette i videre behandling av planforslaget.»
   
  Fylkesmannens konklusjon og faglige råd:
  «Det er behov for at konsekvenser av de framlagte tiltakene for omkringliggende myrer utredes før videre behandling. Bl.a. bør det vurderes om kunnskapsgrunnlaget her er tilstrekkelig, eller om det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag i form av en naturtypekartlegging, jfr. naturmangfoldlovens § 8
   
   
  B og C Fylkesmannen i Trøndelag, 10.04.2019 og 31.05.2019
  «Det foreligger ingen merknader til planendringen fra Fylkesmannens ulike fagområder.»
   
  Kommentar til høringsuttalelser fra fylkesmannen:
  Fylkesmannens råd er fulgt opp gjennom vedlagte notat om naturmangfold. Videre er plankart og bestemmelser revidert på bakgrunn av råd i notatet. Se også samlet vurdering ift. naturmangfoldloven til slutt i saken.
   
   
 10. A Sametinget, 08.08.2018
  «Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planendringen.
   
  Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
  Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.»
   
   
  B Sametinget, 01.04.2019
  «Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.
   
  Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til endringsforslaget.
   
  Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten for kulturminner
  - Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.
   
  Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
   
  Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.»
   
   
  C Sametinget, 17.06.2019
  Omtrent samme innhold som i forrige uttalelse. Ingen kulturminnefaglige innvendinger.
   
  Kommentar til uttalelser fra Sametinget:
  Sametingets uttalelser tas til orientering.
  Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.
   
   
 11. A og B Plankonsulent Nord-Trøndelag reinbeiteområde, 27.03.2019 og 31.05.2019
  Ingen merknader.
   
  Kommentar:
  Uttalelsene tas til orientering.
   
   
 12. A og B NTE Nett AS, 25.04.2019 og 18.06.2019
  «Strømtilførselen til de flyttede tomtene kan bli noe utfordrende. Endring av parkeringsplassene er uproblematisk for vår del. Det må sannsynligvis legges egen forsyning/jordkabel direkte fra nettstasjon 74475 Innsmo Nord for å kunne levere tilstrekkelig god nok kvalitet til de nye plasseringene.» I siste uttalelse 18.06.2019 har NTE Nett AS ingen ytterligere innspill.
   
  Kommentar:
  Forslagsstiller er gjort kjent med uttalelsen, og hyttetomt BFR 167 er foreslått endret etter første uttalelse. Planen regulerer ikke luftlinjer eller kabler i bakken.
   
   

Endringer av planforslaget etter siste høring
Vedlagte plankart og bestemmelser er ikke endret etter siste høring.

Parkeringsplass f_SPP8 foreslås justert iht. kartutsnitt 09.08.2019 under.
P-plass P8 reduseres da fra ca. 30 til 20 meter.

Kartskisse

Vurdering: 
Det er gjennomført tre administrative høringer, da det tas sikte på en enklere behandling etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd. Det er mottatt tilsammen 20 uttalelser, og muntlig spørsmål førte til oppdatering av notat om naturmangfold i andre høringsrunde.

Sametinget viser til kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt ved funn av automatisk freda kulturminner. Fylkeskommunens råd om regulering av tomtegrenser for de som har festetomter er ikke fulgt, men dette anses heller ikke nødvendig for å få gjennomført foreslått planendring. Vi kjenner heller ikke hjemmelshaver (Statskog SF) sitt syn på dette. Fylkesmannens råd er fulgt opp med notat om biologisk mangfold, og faglige råd der er i hovedsak fulgt opp. Opplysning/spørsmål fra en hytteeier er avklart.

Det er stort sett hytteeierne som har hatt innvendinger til foreslåtte endringer. I vedlagte planforslag anses faglige råd i hovedsak fulgt opp, og de fleste innvendinger er imøtekommet.
Nærmeste hyttenabo har imidlertid innvending til foreslått plassering av hyttetomt BFR189. En annen hytteeier ser ikke behovet for å flytte BFR189 så langt. Flere hytteeiere har betraktninger omkring dette med flytting av hytteplasseringer. I første høring ble det mottatt innvending til foreslått ny p-plass P9 m.m., men etter at denne ble redusert i andre høring er det ikke mottatt ny innvending. På bakgrunn av råd i notat om naturmangfold er både P8 og P9 justert siden første høring, og disse synes nå bedre tilpasset behovet.

Etter arealdelens bestemmelse 6.2 gjelder her en byggeforbudssone på 50 meter fra Innsvatnet. Det kan imidlertid fastsettes annet i en reguleringsplan. I kommunens kartlegging av friluftsliv i 2017 er 50-metersbeltet i strandsonen her registrert som et svært viktig friluftslivsområde. Foreslått flytting av hyttetomt BFR189 ligger i strandsonen. Omtrent halvparten av de regulerte hyttetomtene på Storholmen ligger i denne sonen (se kartillustrasjon under), og når det gjelder BFR189 så ligger nærmeste nabohytte i vest med tilsvarende lokalisering. Følgelig anser vi at hytteplasseringen ikke medfører ytterligere privatisering av strandsonen. Etter befaring ser vi pga. terrengforhold m.m. ikke behov for å justere foreslått hytteplassering. 

Oversiktskart

I vedlagte endringsforslag flyttes en vegstrekning lengre unna strandsonen.
Søndre del av ny vegstrekning f_SV8 berører strandsonen.

I første høring var det lagt til rette for at ca. 52 stk. hyttetomter får en tredje parkeringsplass P9 med plass til ca. 30 biler. Foreslått ny p-plass var på ca. 600 m2. Behovet var i søknaden begrunnet med et ønske om å minke belastningen på eksisterende parkeringsplass (P2 og P3), samt for å øke tilgjengeligheten for hytteeierne ytterst på holmen.
Ifølge bestemmelsene (§ 3.2.1) er det litt uklart hvor mange hyttetomter som skal dele på P9:
«Parkeringsplassene P1, P2, P3 og P9 og vegene fram til P3 og P9 er felles for hytte-eiendommene på Storholmen med tomter nr 101 – 149 og tomter nr 162 – 164.»
Det går også fram at: «Hver eiendom har 1 parkeringsplass pr. hytte for helårsbruk. Dette kan utvides til 1,5 parkeringsplasser pr. hytte for vinterbruk/brøyting på frosset mark.»
Ut fra plankartet kan det se ut til at P9 vil være naturlig å bruke til/fra 19 hytter. Dersom hver av disse hyttene skal ha 1,5 p-plass hver er arealbehovet på 29x18=522 m2. Dersom 1,0 p-plass er tilstrekkelig per hytte er arealbehovet 19x18=342 m2. P9 foreslås nå på ca. 400 m2.

Parkeringsplass P8 er justert flere ganger i planprosessen, og tilrås redusert ytterligere i kartutsnitt 09.08.2019. Selv om dette blir gjort synes den fortsatt å ha noe større kapasitet enn behovet skulle tilsi, men da bør det også være rom for at deler av den brukes til snuplass, noe en hytteeier har bedt om.

I kommunens Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet går det fram at en skal ha restriktiv eller negativ holdning til veger i brattere terreng enn 1:5 og veger brattere enn 1:7, men at unntak kan gjøres for kortere strekninger. Maks stigning er i planforslaget oppgitt til 1:6. Vegstrekningen med brattest terreng ligger like vest for 234/12, og den bratteste delen ser ut til å omfatte i underkant av 50 meter. Foreslått veg til P9 er bratt, men den følger eksisterende sti, og ev. alternativ trasé ville trolig beslaglagt mer areal.

Naturmangfold
Deler av hyttefeltet Storholmen ligger i registrert flyttelei for tamrein i Færen reinbeitedistrikt, men det er ikke mottatt innvendinger ift. dette.

Det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse (karplanten Carex norvegica norvegica) i et myrområde ved Sandvikodden. Dette er langt unna planlagte endringer. Ifb. planarbeidet er det utført en vurdering av biologisk mangfold, hvor det ble gjort funn av rødlisteart Klåved ved planlagt (og gjennomført) omlegging av kjøreveg. Notatet sier også noe om hensynet til myrområder, som er søkt hensyntatt ved revisjon av plankart og bestemmelser.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2018 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Andre forhold
I opprinnelig søknad er deler av planforslaget vurdert ift. flere relevant tema (grunnforhold, naturmiljø, reindrift, friluftsliv, strandsone, forurensning). Det går også fram at vegene på Storholmen etableres i henhold til retningslinjer fra Verdal kommune («Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet»). Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i området. Ifølge NVE Atlas er det heller ikke registrert fare for skred eller kvikkleire der tiltakene foreslås.

Konklusjon
Plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd åpner for behandling av planendring etter en enklere prosess når «endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen forøvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder».

Faglige råd og innvendinger er i stor grad imøtekommet, men det foreligger innvending til hytteplassering BFR189. Ifølge KMDs rundskriv H-6/17 er en av forutsetningene for enklere behandling at endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Det går også fram at protester fra nabo eller andre berørte ikke nødvendigvis vil føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Saken kan heller ikke behandles etter en enklere prosess dersom den berører viktige natur- og friluftsområder (jf. pbl. § 12-14 andre ledd). I notatet om naturmangfold går det fram at: «Ingen områder av spesiell verdi for naturmangfold vil bli berørt av planlagt tiltak. ... Ingen av myrene forventes imidlertid å bli betydelig påvirket av de planlagte tiltakene.» Faglige råd i notatet er i hovedsak fulgt opp. I kommunens kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder har 50-metersbeltet i strandsonen på Storholmen status som svært viktig friluftslivsområde, og BFR189 er foreslått plassert i denne sonen. På bakgrunn av en helthetsvurdering finner vi likevel at foreslåtte endringer ikke bryter med føringene i overnevnte paragraf. Dette er en intern flytting av hytteplassering innenfor et eksisterende hyttefelt, og foreslått plassering av BFR189 ser ikke ut til å privatisere strandsonen ytterligere, men den kommer nærmere en hytte som tidligere har hatt få nære naboer.

Rådmannen tilrår at p-plass f_SPP8 justeres iht. kartskisse 09.08.19 og at planforslaget vedtas.


     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 28.02.2020 09:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS