Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.2019 - PS 53/19 Detaljregulering for Nord Vera

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/4661 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.2019 53/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Nord-Vera sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14.
 
Vedlegg: 

 1. Forslag - Detaljplan - Nord-Vera - Planbeskrivelse 07062019
 2. Forslag - Detaljplankart - Nord-Vera 07062019
 3. Forslag - Detaljplan - Nord-Vera - Planbestemmelser 07062019
 4. Biologisk Kartlegging - Nord-Vera
 5. KU - Reindrift Nord-Vera
 6. Rapport - Arkeologi - Nord-Vera
 7. ROS analyse - Nord-Vera
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Hensikten med planforslaget er å fortette med 16 nye tomter nord i eksiterende hyttefeltet, og etablering av adkomstveger til eksisterende hytter. I tillegg legger planen til rette for etablering av en ny skogsbilveg som går fra fylkesveg 160 og gjennom eksisterende hytteområde frem til Flåtjønnlia i nord. Reguleringsplanen omhandler et detaljplanforslag for deler av eiendommen 200/1 i Verdal kommune, eid av Værdalsbruket AS. Planen er utarbeidet av Allskog.

Planområdet:
Området ligger vest for Veresvatnet, nord for riksveg 160. Avstanden til Verdal sentrum er 57km. Avstanden til svenskegrensen er ca. 6 km. Området har i dag spredt hyttebebyggelse med i alt 51 hytter. Størrelsen på det regulerte arealet er ca. 2000 daa

Planstatus/ bakgrunn for denne reguleringsplanen:
Området i omfattes i dag av reguleringsplan for Nord-Vera og Storlunet vedtatt 11.12.2006.
I eksisterende plan kan det oppføres hytter med størrelse inntil 100 T-BRA. Det er ca. 2/3 av eksisterende plan som endres i ny plan.

Planforslag:
Det er foreslått 3 nye veier i hyttefeltet, samt en ny stikkveg. Dette utgjør tilsammen 3 km med nye veger med en bredde på 4 meter. En av vegene benevnt som SKV-2 skal bygges etter normaler for landbruksveger med tilhørende lunneplass. Det reguleres inn 16 nye hyttetomter nord i feltet. I tillegg til at det bygges nye hytter kan eksisterende hytte-eiendommer utvides til 120m2/135m2. Planforslaget innarbeider bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for hyttene. Eksisterende parkeringsplasser inngår i planen. I forbindelse med SKV-2 reguleres det 4 meter med annen veggrunn som kan benyttes til ledningsnett og skjæring og fylling.

Hyttene skal individuelt tilpasse tomt og terreng. Fylling og skjæringer skal begrenses eller unngås der det er mulig.

Universell utforming og tilgjengelighet:
Forslagstiller begrunner utarbeidelse av reguleringsplanen blant annet med økt tilgjengelighet til hyttene når det kan kjøres frem til tomtene. Det medfører at hytteeierne kan bruke hyttene lengre i livsløpet. Det er ikke krav til tilgjengelighet på fritidsboliger.

Utredninger:
Det er i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget foretatt følgende utredninger: Biologisk kartlegging, KU reindrift, rapport arkeologi og Ros-analyse.

Kulturminner:
Det er foretatt arkeologisk undersøkelse og det er ikke funnet automatiske freda kulturminner. Reguleringsplanen er dermed ikke i konflikt med kulturminneloven.

Naturmangfold:
Det er foretatt kartlegging av miljøverdier etter krav fra planmyndigheten i Verdal Kommune. Det ble foretatt to befaringer i området i september i 2018. Det er lagt særlig vekt på kartlegging av myrtyper i undersøkelsen. Før undersøkelsen startet var det ingen registreringer av sårbare eller truede arter innenfor planområdet. Det er i artskart registrert en del artsobservasjoner av fugl. Det er registrert flere arter i områdene i rundt Veresvatnet. Det er innenfor planområdet funnet flere lokaliteter av rikmyr. Arealet innenfor planområdet består av en blanding av skog og myr.

Virkninger på registrerte naturverdier og forslag til tiltak.
Området har i dag spredt hyttebebyggelse. Hovedveien til Vera passerer i sør, og det er en adkomstveg til hytter i vest, og dels i øst. Både hytter og veier medfører at området fremstår som noe preget av menneskelig virksomhet. Skog og myrer i planområdet er pr. i dag lite berørt, ut over de eksisterende hyttene, hvor de fleste ikke har adkomstvei. Nye adkomstveier som foreslått vil gi et betydelig større preg av menneskelige inngrep, og berøre både myr skog.

Registrerte lokaliteter:
 
Myr/skog:
3 lokaliteter med høye/middels høye naturverdier er avgrenset innenfor planområdet, hvorav 2 gjelder myr og en gammel granskog.

Flora karplanter:
Det ble ikke registrert rødlistearter, men et rikt utvalg av arter knyttet til rike myrer, bl.a. annet flere orkidearter. På de fattige myrtypene som utgjør hoveddelen av myrene innenfor planområdet, var det dominans av trivielle, lite kravfulle arter. Det konkluderes med stor negativ påvirkning på områder med rike myrtype og liten konsekvens på områder med fattig myr.

Fugl:
Betydningen av planområdet og de nærliggende områdene rundt som hekkelokaliteter for fugl er vanskelig å si noe om med bakgrunn i en befaring på høsten. Det vises til det som tidligere er skrevet med bakgrunn i data fra artskart fra Veraområdet som helhet. Planområdet med de naturkvalitetene som er registrert, tilsier at det har potensial som hekkeplass for bl.a flere våtmarkstilknyttede fuglearter, både ender og vadefugler

Dyreliv:
Økt aktivitet i området antas å være negativt for dyrelivet, både i anleggsfasen og gjennom økt motorisert ferdsel.

Forslag til tiltak.
Det anbefales i rapporten å endre/fjerne deler av de foreslåtte vegtraseer, og å unngå inngrep innenfor/ i tilknytning til de påviste lokaliteter 1,2 og 3. Veger bygges med tanke på å gjøre minst mulig skade på myr. Vegen bør plasseres på fastmark. Dersom myr likevel berøres benyttes for eksempel geonett, duk og grus for å redusere skadeomfanget. Veg bør legges på fattig myr hvis myr ikke kan unngås.

Det er foretatt følgende justeringer av planforslaget som følge av rapport om kartlegging av miljøverdier:
Den biologiske kartleggingen medførte få behov for justeringer. De endringene som måtte foretas, var å legge om «hovedveien» SKV2 ved lokalitet 2 og fjerne foreslått veg som var planlagt gjennom lokalitet 1. Opprinnelig veiføring og lokalitetenes avgrensning er vist på side 10 i rapport fra de biologiske registreringene.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»

Kunnskapsgrunnlaget forholder seg til allerede kartlagt informasjon over området. I tillegg er det gjennomført befaring for å øke kunnskapsgrunnlaget.

§ 9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.»

Det vurderes som ikke nødvendig å anvende føre-var-prinsippet. Det er utarbeidet KU vedr reindrift og foretatt biologisk kartlegging av området.

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.»

Tiltak har tatt hensyn til kartlagte naturverdier i området og foreslåtte vegtraseer og plassering av nye hytter vil ikke komme i direkte konflikt med registreringene.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»

Stedegen vegetasjon bør benyttes til replanting der dette blir aktuelt.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer også utførelse/realisering av avbøtende tiltak, samt at anleggsfasen må planlegges slik at den ikke påfører naturverdier unødvendige skader.

ROS-analyse:
Det er gjennomført ROS-analyse.

Ros analysen konkluderer med at tiltakene innenfor reguleringsplanen ikke er utsatt for forhold eller medføre konsekvenser for omgivelsene som krever at det iverksettes spesielle tiltak.

Utdrag fra rapport konsekvenser for tamrein og tamreindrift ved bygging av fritid:
Det er utarbeidet en rapport som belyser konsekvenser og mulige avbøtende tiltak for tamreindrifta i området. Rapporten er utarbeidet ut fra fortetting av 25 nye hyttetomter. Området det nå skal bygges veger og nye hytter er innenfor reinbeitedistriktet Skjækra/Skækhere sijte. Planområdet er registrert som vår-, sommer-, høst og vinterbeite for tamrein. I tillegg ligger planområdet en kilometer fra en større flyttvei.

Det er realistisk å anta at et større hyttefelt med tilhørende skiløyper kan ha en relativt stor negativ effekt på opptil 4-5 kilometer på tamrein, og enkelte ganger mer.

Variasjon og verdien av beitene innenfor og rundt planområdet har tradisjonshelt blitt gjenspeilet gjennom reinens sesongmessige bruk av dette. Dette området faller inn under alle fem hovedtypene av årstidsbeiter tilsier at influensområdet har hatt stor verdi.

Sammenliknet med tidligere tider er verdien på arealet redusert siden det allerede er etablert over 50 hytter, riksvei, flere skogsveger, kraftlinje og noe dyrket mark. Arealet er regulert til fritidsbebyggelse. Samtidig medfører inngrepssituasjonen i distriktet sett under ett at ethvert nytt inngrep kan få større negativ effekt enn inngrepet i seg selv skulle tilsi. Sett i dette lyset vurderes verdien av plan- og influensområdet til å være middels.

Det direkte arealtapet av 25 nye hytter /bygninger med tilhørende skogsbilveg og avstikkere til hver av de nye hyttene vil utgjøre et relativt lite areal, og vil i seg selv ikke medføre nevneverdig negativt omfang og konsekvens. Problemet er i større grad knyttet til forstyrrelse. Ved realisering av hele planen vil antallet hytter i området øke samtidig som standarden (større hytter og vegadkomst) på nye og eksisterende hytter vil bli høyere.

Veinettet kan medføre at dyr beveger seg raskere sørover mot grensen til reinebeitedistrikt nr.7 (rbd 7). Dette vil øke faren for sammenblanding fra andre distrikt.. Dyr som beiter i området og forstyres kan skremmes nordover, men også sørover. Mellom Veresvatnet og Storlunet fungerer landskapet som en «trakt» som kan lede dyr nedover mot Rbd 7. Det samme gjelder mellom Veresvatnet og grensegjerdet mot Sverige, hvor gjerdet og Veresvannet, i kombinasjon med relativt flatt terreng, kan medføre at dyr som skremmes fra fjellpartiet nord for planområdet trekker over riksveien og inn i Rbd 7. Isolert sett vurderes omfanget i plan- og influensområdet til middels negativt, men den kumulative inngrepssituasjonen ellers i distriktet gjør at omfanget vurderes som middels/stort negativt. Dette medfører middels negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak kan omfatte:

 • Reduksjon i antall hytter i det aktuelle hyttefeltet.
 • Etablere skogsbilveien, men uten nye hytter.
 • Legge hyttefeltet innenfor de to «kamelpuklene» tilhørende Rbd 7 vest for Storlunet, på nordsiden av riksveien (mellom Helgåa og riksveien).
 • Implementering av sterkere indre- og ytrejustis ift. overholdelse av regler knyttet til båndtvang. Her kan både hytteeiere, friluftsfolk, jegere, politi, kommuner, hytteeiere og SNO bidra.
 • Etablere bom der ny hytte-/skogsbilvei tar av fra riksveien (dette skal gjøres iflg. Værdalsbruket).
 • Kontinuerlig og konstruktiv dialog mellom reinbeitedistriktene, grunneiere og kommunene.
   

Ved gjennomføring avbøtende tiltak, vil forventet negativt omfang kunne reduseres, med påfølgende reduksjon i konsekvensgrad.

Avbøtende tiltak som er tatt inn i reguleringsplanen:

 • Reduksjon av antall hytter fra 25 til 16
 • Bom der ny vei tar av fra riksveien.
   

Andre tiltak:

 • Værdalsbruket ønsker å bidra med til at problemet med løse hunder reduseres fjernes i samarbeid med kommune, sno og politi.
 • Opplysningsarbeid f.eks gjennom informasjonsplakater.
   

Planprosess
Medvirkning:
Det ble avholdt oppstartsmøte den 07.10.16. Det har kommet inn følgende innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planforslaget:

Regionale og nasjonale myndigheter:

Fylkesmannen

Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader til det forestående planarbeidet.

Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen vurderer det som positivt med fortetting innenfor eksisterende felt for fritidsboliger, og at det legges opp til en samlet vurdering av behovet for nye adkomstveger og standardoppgradering.

Planforslaget må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven (nml.) av 2009 og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i nml. Dette innebærer at konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av planbeskrivelsen, samt at vurderingen og vektlegging av prinsippene skal framgå av beslutningen. Da tiltakene vil kunne medføre en del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, må dette inkludere en vurdering av fare for spredning av fremmede arter. Vi forutsetter at nye inngrep legges så skånsomt som mulig i terrenget og tilpasses landskapet. Vannressurslovens § 11 stiller krav om at det langs bredden av vassdrag skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Dette må synliggjøres i reguleringsplanen. Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Verdalsvassdraget, som er et vernet vassdrag. Vi vil derfor også minne om RPR for vernede vassdrag som skal legges til grunn ved planlegging etter PBL.

Kommunalavdelingen:
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet jf. Plan- og bygningslovens § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med avdekt fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. PBL § 12-6.

Reindriftsavdelingen:
Det er Skæhkere sijte (Skjækerfjella reinbeitedistrikt) som har beiterett i omsøkte planområde. Området blir brukt som helårsbeite, men benyttes i hovedsak som vinter- vårog kalvingsland, i tillegg ligger det i nærhet til en flyttvei.
Saken har vært tatt opp ved flere tilfeller i områdestyret, og vi vil vise til de tidligere behandlingene. Reguleringsplanen for Nord-Vera midtre ble tatt opp av områdestyret i 2004 og det ble da fremmet innsigelse mot deler av vegløsningene i hytteområdet. Innsigelsen ble tatt til følge av Verdal kommunestyret i 2006. Reguleringsplanen ble sendt ut på ny høringsrunde i 2009 ble tatt opp i områdestyret den 25.6.2009. I møtet vedtok man å fremme innsigelse mot forslaget til reguleringsplanen for Nord-Vera midtre, med henvisninger til tidligere innsigelse og mekling. Begrunnelsen lyder følgende:
... vegen inn i hyttefeltet vil føre til økt aktivitet og ferdsel inn i et meget viktig reinbeiteområde. Viktigst er hensynet til vårbeite og kalvingsland, men området blir brukt av Skjækerfjell reinbeiteområde til alle årstider. Saken ble sist behandlet den 22.9.2010, da som en del av Innherred samkommunes arealdel i 2010. Områdestyret i Nord-Trøndelag vedtok å fortsatt opprettholde tidligere innsigelse. Begrunnelsen lyder følgende: "Begrunnelsen for innsigelsen mot vegen er at denne vil føre til større utfart inn i et sårbart vinter- og vårbeite, samt faren for at det blir et større utbyggingspress i området dersom vegen etableres. I og med at det ikke kommet nye momenter til i forbindelse med arbeidet med arealdelen opprettholdes innsigelsen."

Reindriftsavdelingen vil opprettholde vedtak gjort i områdestyret med samme begrunnelser, og varsler innsigelse til planen. Konkret tiltak videre vil være at konsekvensene for reindrift må utredes. Det fremstår også noe uklart hvor veiene vil gå, samt hvor hyttene skal plasseres, noe som må spesifiseres ytterligere. Videre i prosessen forventes det at det opprettes en god dialog med Skæhkere sijte, og at konsekvensene for reindrift vil utredes grundig og tas hensyn til.

Fylkesmannens tilsvar til konsekvensutredning for reindrift:
Viser til epost datert 18.01.18 med forespørsel om reindriftsfaglig tilbakemelding på rapport om konsekvenser for reindriften i Skjækerfjell reinbeitedistrikt. Vi har foretatt en

reindriftsfaglig vurdering av rapporten. Gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttalelse fra Skjækerfjell reinbeitedistrikt, slik det er anbefalt i brev fra kommunen til Værdalsbruket datert 16.01.2018.

Reindriftsavdelingen mener rapporten har en god beskrivelse av distriktets drift og oppsummering av forskningsresultater på temaet. Vi mener verdien av området kunne vært høyrere. Flere kriterier for stor verdi tangeres (høy næringsproduksjon, minimumsbeite og kalvingsland), og sammen med alle inngrep/ aktiviteter ellers i distriktet kunne verdien vært satt til stor. Både veiutløsning og økt hytte-standard vil medføre en annen og vesentlig utvidet bruk av hyttene. De eksisterende hyttene vil sannsynligvis etter hvert få høyere standard. Med dette vil det bli en økt aktivitet/ forstyrrelser i beiteområdet over lengre, og andre, tidsperioder enn tidligere. Nye hytter er trukket høyere opp mot fjellet, og legger til rette for aktivitet høyere til fjells. I tillegg vil veien gjøre fjellet vesentlig mer tilgjengelig. Selv om veien skal stenges med bom, viser erfaringer at over tid kan bommens effekt reduseres. Det er relativt mange hytter som skal benytte vegen. Oppsummert mener vi at konsekvensgraden av planen er noe større enn rapportens konklusjon.

Kommunen etterlyser en vurdering av de avbøtende tiltak og tilsvarende hvor mye de negative konsekvensene reduseres. Vi mener det er ett avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene for Skjækerfjell, og gjelder flytting av hyttene vest til Stortjern/Bringsåsen, hytteområde. Da vil elva utgjøre en liten barriere for utfart inn i beiteområdene for Skjækerfjell. Dette området ligger i Feren reinbeitedistrikt, men vil sannsynligvis ikke medføre samme aktivitet inn i deres beiteområder. For uttak av tømmer mener vi det er andre alternativer/ løsninger som kan fungere tilfredsstillende.

Vi kan ikke se at det foreligger andre avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene av betydning. Som vi forstår er vei og høy standard på hyttene noe av grunnlaget for planen. Vi mener dette er hovedårsaken til de negative konsekvensene for reindriften, og en reduksjon med noen hytter vil ikke ha veldig betydning i så måte. Selv om det legges til rette for nye hytter opp mot fjellet med lavere standard, vil dette gi negative konsekvenser for reindriften.

God dialog med distriktet kan avhjelpe utfordringene, men ferdsel og løse hunder er vanskelig å regulere. Ferdselen inn i beiteområdet kan kanaliseres til stier, men det vil fortsatt medføre forstyrrelser for rein. Løse hunder som jager rein er pr i dag et problem, og vil øke med økt antall hytter. Løse hunder som jager rein skal i utgangspunktet ikke forekomme, og en streng oppfølging av dette er viktig, uavhengig av om hyttefeltet bygges.

Innsigelseskompetansen ligger hos fylkesmannen selv, og endelig avklaring vil først gjøres når planforslag eventuelt sendes på høring. Reindriftsavdelingen vil likevel være tydelig på at et planforslag lik det som ligger til grunn for rapporten, vil være svært utfordrende. Vi har også tidligere vurdert vei og hytter i Nord-Vera og Storlunet, og viser til tidligere uttalelser

Fylkeskommunen
Planfaglig uttalelse:
Vi har ingen merknader i tilknytning til oppstart av planarbeidet og avventer nærmere vurderinger til framlegg av høringsforslag.

Kulturminnefaglig uttalelse:
Kulturminner nyere tid:
Vi gjør oppmerksom på at Vera Kirke ligger innenfor planområdet. Kirken er fra 1899, og har vernestatus listeført. Vi ber om at kirken og dens omgivelser blir tatt hensyn til i det videre planarbeidet.

Kulturminner eldre tid:
...Det er ikke gjort mange funn av automatisk freda kulturminner i Vera. Området er like fullt kulturhistorisk interessant, og det er bl.a. registrert en røys vest for planområdet. I forbindelse med reguleringsplan for Nord-Vera har vi derfor behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering av planområdet for å undersøke om planen kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. Lov om kulturminner (kml) § 8 fjerde ledd. Det er tiltakshaver som skal dekke utgiftene i forbindelse med registreringene, jf. kml § 10.

Sametinget
AS Værdalsbruket ønsker å utarbeide ny reguleringsplan for et hytteområde i Nord-Vera. Området har tidligere vært regulert i 2004. Sametinget stilte da ikke krav om arkeologisk registrering. Siden den gang har det kommet fram mye ny kunnskap om samisk historie og arkeologi, og økt erfaring med registrering. Vi mener derfor det fremdeles kan finnes uoppdagede, samiske kulturminner innenfor planområdet. Sametinget må derfor befare området før endelig uttalelse kan gis. Befaringa må skje når det er snø- og frostfritt, det vil si i løpet av feltsesongen 2017. Befaringen gjennomføres i form av visuelt overflatesøk med evt. prøvestikk og innmåling med GPS.

Sametingets befaring ble gjennomført i uke 41 2017. Det ble ikke påvist noen automatisk freda samiske kulturminner innenfor planområdet. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til reguleringsplanen slik den foreligger.

Skæhkere sijte v/Hanne-Lena Wilks
Vi har mottatt melding om oppstart av planarbeid detaljplan for Nord-Vera 200/1 i Verdal kommune. Allskog skal utarbeide planen.

Området ligger vest for Veresvatnet og nord for riksveg 160. Området har i dag spredt hyttebegyggelse med i alt 51 hytter. Feltet har enkel standard – uten vann – og avløpsanlegg. Mange av hyttene mangler adkomstveg.
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en ny skogsbilveg for Værdalsbruket og nye adkomstveger til eksisterende hytter i feltet. Fortette området med 25 nye tomter nord i området, med adkomst fra skogsbilvegen. Tilpasse plankartet til virkeligheten – hvor etablerte veger ikke er i tråd med eksisterende plan. De nye hyttene skal tilpasse kundens krav til bl.a. størrelse og komfort og skal ha høy standard. Det er strøm i området og det vil bores etter vann, og det tas da sikte på felles VA-anlegg for nye hytter.

Planen inngår i Skæhkere sijte/Skjækerfjell reinbeitedistrikt hvor det er helårsbeite for rein, og ligger i distriktets sørlige grense. Området benyttes i hovedsak som høst-, vinter- vår- og kalvingsland.

Det har vært flere planer med hytter og veger inn i området, og viser til tidligere innsigelser og meklinger. Vi synes det er beklagelig at vi atter en gang skal gjennom denne prosessen. Det fremstår noe uklart hvor vegene vil gå, samt hvor hyttene skal plasseres. Det som vi kan lese ut av dagens plan så legges det opp til en økning av hytter med 30% av dagens antall, samt flere nye veger inn i området. I tillegg legges det opp til høystandardhytter som skal legges lengst nord i feltet, og altså lengst unna riksvegen. Dette krever store inngrep i området. Dette vil føre til en enda større utfart inn i et sårbart høst-, vinter- og vårbeite. Argumentasjonen vi tidligere har brukt mot veger at dette fører til et større utbyggingspress, viser seg nå å gjelde.

Utbygginger og utfart som er etablert i Vera, skaper allerede i dag store utfordringer for reindrifta. Vi ser at rein i dag har liten beitero i området, og den blir ofte presset sørover og over til Gaskelaante sijte/Færen reinbeitedistrikt. Vi har også dårlig erfaring med løse hunder, noe som også vil øke med flere hytter. Dette medfører ekstra arbeidsbelastning og kostnader ved å prøve å flytte reinen tilbake igjen. Vi blir i dag tvungen til å prøve å flytte mellom eksisterende hytter og veger, og med en ytterligere fortetting vil det kunne bli umulig for oss å flytte tilbake med rein. Ofte er dette problematisk også i dag, og vår rein blir blandet sammen med Gaskelaante. Da må vi hente de hjem med biler fra deres gjerdeanlegg innenfor Sandvika, eller i Meråker.
Vi mister også ytterligere beiteland ved at rein vil skygge området i enda større grad.
Vi er derfor imot planen som den foreligger i dag.

Med et så stort inngrep krever vi at konsekvensene for reindrift utredes, og blir tatt hensyn til. Vi forventer også at det legges opp til en mer medvirkning og dialog med reindrifta i denne saken.

NVE mail datert 21. februar 2017
Innspill til varsel om oppstart - Detaljregulering for Nord-Vera - Del av GBnr 200/1 - Verdal kommune.

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid. NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av flom- og skredfare, samt vassdrag og energianlegg. NVE skal som høringspart bistå konsulenter og kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.

Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme med konkrete innspill til meldinger om oppstart av planarbeid. Som et bidrag til at kommunene og konsulentene selv kan vurdere hvordan NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen har vi lagt ved en sjekkliste som går gjennom ulike tema, hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan ulike tema bør innarbeides i plan, samt linker til mer informasjon. Dersom planarbeidet berører temaene i sjekklisten skal NVE ha planen på høring.

For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no.

NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensyn til flom- eller skredfare.

Innspill fra private:

Familiene Pettersen/ Pryde/ Larsen mail/brev datert 01.03.2017
Nedre del av eldre hyttefelt må på sommerføre ha adgang nordover i hyttefeltet og videre opp på snaufjellet uten hele tiden å måtte krysse veier.
På vinterføre er det helt avgjørende at veier ikke legges slik at naturlige traseer for skispor ødelegges. Årelang erfaring har vist at det bare finnes en naturlig trase nordover, og brorparten av skiturene går nordover fra det eldre hyttefeltet.
Forslaget til nye veitraseer som er oversendt (vist nedenfor) viser en vei akkurat der skisporet har vært i 40 år, og som dersom den realiseres hindrer at man kan gå på ski nordover fra en rekke hytter.

I praksis vil dette forslaget om det vedtas bidra til å endre helt karakteren på det eldre hyttefeltet og bruken av terrenget for mange. Med stort sett isfri elv på sørsiden av hyttefeltet kan man heller ikke gå sørover på ski og på føttene uten å benytte bruer som ligger et godt stykke unna hyttefeltet og naturlig retninger sør for elva.

Verdalsbruket har vært i kontakt med løypekjører og det skal finne gode løsninger om veg og skiløype.

Vurdering: 
Det overordna utbyggingsmønsteret skal avklares i kommuneplanen. Arealplanen bør derfor omhandle en strategi/ helhetlig vurdering som blant annet omhandler antall hytter i kommunen, hvor kan eventuelt nye hytter lokaliseres og fortetting i eksisterende hytteområder.

Når man skal vurdere hyttebygging bør følgende interesser vurderes: Naturverdier, kulturminner, friluftsliv, landskap og reindrift/landbruk.

Denne saken er grundig utredet med naturkartlegging og ku-reindrift som de viktigste notatene. Naturkartleggingen ble foretatt i september noe sent på året for blomstring av karplanter var avsluttet, men ifølge feltbiolog som gjennomførte undersøkelsen så var det fortsatt mulig å identifisere mange av plantene på andre kriterier.

For ha å hensynta naturverdier er følgende endringer gjort i planforslaget:

 • De endringene som måtte foretas, var å legge om «hovedveien» SKV2 ved lokalitet 2 og fjerne foreslått veg som var planlagt gjennom lokalitet 1. Opprinnelig veiføring og lokalitetenes avgrensning er vist på side 10 i rapport fra de biologiske registreringene.
   

Det bygges adkomstveger til hyttene noe som øker arealbruken i forhold til fjellhyttene fra tidligere som hadde samleparkeringsplasser, og det ble gått til fots til hyttene. Hyttebygging i dag vil dermed ha vesentlig større arealbeslag enn tidligere. Dette skyldes også hyttenes økte standard ved at det kan bygges større hytter, veger og innlagt vann og avløp. Dette øker behovet for kunnskapsinnhenting og at hytteutbygging vurderes helhetlig i overordnet plan for å finne de best egnede områdene ut fra ulike arealbrukshensyn.

Veg SKV2 bygges etter normaler for landbruksveger, så den vegen tjener også næringsinteressene.

Antallet hytter er redusert fra 25 til 16 med bakgrunn i KU-reindrift, og det settes opp bom som de viktigste tiltakene. I tillegg er Værdalsbruket opptatt å få til en dialog for å redusere/fjerne problemer med løshunder.

Mye av de konkrete tiltakene som utredningene foreslår som avbøtende tiltak er innarbeidet i reguleringsplanen. Men de generelle ulempene som den økte arealbruken kan ikke kompenseres med de tiltak som rapportene beskriver.

Reguleringsplanens bestemmelser for hytteutforming og maksstørrelse på hytter og uthus er i samsvar med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Konklusjon:
Etter en samlet vurdering der det særlig vektlegges at opprinnelig plan åpner for vegbygging, og at det er foretatt utredninger som øker beslutningsgrunnlaget og belyser konsekvenser som er hensyntatt i planforslaget finner rådmannen å kunne anbefale at tiltaket legges ut til offentlig ettersyn.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.08.2019 10:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS