Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 27.10.2015 - PS 71/15 Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1

Saksbehandler : Ingrid Okkenhaug Bævre

Arkivref : 2012/7628 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 27.10.2015 71/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i detaljregulering Storholmen:
Reguleringsbestemmelser; i punkt 3.1.7 tas det inn bestemmelser om at det tillates tilrettelagt for vannforsyning til hyttene i området og at hytter ikke skal tilknyttes vannforsyning før godkjent avløpsløsning er etablert.

Forslag til mindre endring av detaljregulering Storholmen, sist rev. 17.06.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-14

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Detaljregulering for Storholmen ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 29.04.2013.
Sweco Norge AS har nå utarbeidet reguleringsendring for området Storholmen hyttefelt i Verdal kommune, på oppdrag fra arbeidsutvalget på Storholmen. Reguleringsendringen legger til rette for etablering av vann- og avløpsanlegg for hele området. Plankartet er ikke endret.

Den mindre endringen av planen ble sendt på begrenset høring i hht. Plan- og byggesakssjefens vedtak den 25.08.15, sak 614/15.
Berørte parter ble tilskrevet med brev av 26.08.15.

Det er mottatt følgende uttalelser:

 1. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 09.09.15
 2. Statens vegvesen, 09.09.15
 3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 15.09.15
   

 

 1. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 09.09.15
   
  Planfaglig uttalelse
  Har ingen merknader til foreslått endring.
   
  Kulturfaglig uttalelse
  Viser til tidligere uttalelser i plansaken hvor vi uttalte at det ikke er kjente fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet og minnet om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 hvis det treffes på slike kulturminner.
   
  Kommentar:
  Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.
   
 2. Statens vegvesen, 09.09.15
  Uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på vegne av staten.
  Har ingen merknader til reguleringsendringen.
   
 3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 15.09.15
  Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader.
  Miljøvernavdelingen har ut fra regionale og nasjonale miljøverninteresser ingen merknader.
  Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap har ingen merknader.
  Reindriftsavdelingen har ingen merknader.
   

Endring av planen etter høring:
Ingen.

Vurdering:
Det er mottatt uttalelser fra 3 høringsparter. Ingen av høringspartene har merknader til reguleringsendringen.

Endring fra tidligere plan omfatter kun vann- og avløpsanlegg til hyttene.

Etablering av vann- og avløpsanlegg til hyttene i Storholmen hyttefelt ses på som positivt. Det forutsettes at dette gjennomføres på en skånsom måte, for å begrense inngrep i eksisterende hyttefelt og terreng. Det må velges en driftssikker avløpsløsning som ikke vil føre til utslipp i Innsvatnet.

Konklusjon:
Etter en samlet vurdering tilrår Rådmannen at det innstilles på at planforslaget vedtas.

 
FØRSTE GANGS BEHANDLING:

UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen – delegert sak 25.08.2015 614/15

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i detaljregulering Storholmen:
Reguleringsbestemmelser; i punkt 3.1.7 tas det inn bestemmelser om at det tillates tilrettelagt for vannforsyning til hyttene i området og at hytter ikke skal tilknyttes vannforsyning før godkjent avløpsløsning er etablert.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, tredje ledd, vedtas detaljregulering for Storholmen – mindre endring av bestemmelsene, dat. 17.06.2015, med ovennevnte endringer, framlagt for høring.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Detaljregulering for Storholmen ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 29.04.2013.
Sweco Norge AS har nå utarbeidet reguleringsendring for området Storholmen hyttefelt i Verdal kommune, på oppdrag fra arbeidsutvalget på Storholmen. Reguleringsendringen legger til rette for etablering av vann- og avløpsanlegg for hele området. Plankartet er ikke endret.

Området omfatter del av Statskogs eiendom gnr/bnr 234/1 med en del hytter med punktfeste, samt hyttetomter som er fradelt tidligere.

Planområdet
Planområdet ligger på Storholmen, en halvøy i Innsvatnet, samt på landsida m/Hundtangen ved Sandvika. Området har vært benyttet til hytteområde siden 1960-tallet og er per i dag utbygd med i overkant av 50 hytter.
Hyttene i området har tilgang til strøm, men ikke innlagt vann

Oversiktskart
Oversiktskart

Planstatus
Området er tidligere regulert med tanke på fortetting i området. Eksisterende reguleringsplan er vedtatt 29.04.2013.

Planforslaget
Planforslaget legger til rette for etablering av vann- og avløpsanlegg for hele området.
Hytter kan ikke tilknyttes vannforsyning før godkjent avløpsløsning er etablert.

Grunnforhold
Området ligger i hovedsak på tykk morene, i hht. løsmassekart fra NGU og erfaring fra tidligere gravearbeider i området. I deler av området er det delvis våt myr.

Området og grunnen skal undersøkes for å vurdere muligheten for infiltrasjonsgrøft for avløpsvann. Dette arbeidet utføres av Asplan Viak.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Området er vurdert i hht DSBs veileder «samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» i forhold til farekategoriene naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer.

Naturfarer:

 • grunnen består av morene med noe myr så det er ikke fare for skred i området
 • overvann, som følge av flom / høy vannstand, er ikke aktuelt i området
   

Menneske- og virksomhetsbaserte farer:

 • endringer i forhold til gjeldende plan medfører ikke betydelig trafikkøkning og dermed ikke økt fare som følge av dette
 • etablering av vann- og avløpsløsanlegg vil medføre en risiko for lekkasje ved driftsproblemer. Det er etablert avløpsanlegg i andre felt ved Innsvatnet. Godkjent løsning for avløp må, som nevnt, etableres før tilknytning til vannforsyning.
   

Kulturminner
Det er ingen kjente registrerte fornminner i området. Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene Naturmangfold.
Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8.

Planprosess
Medvirkning
Det er gjennomført oppstartsmøte med Innherred samkommune den 12.03.15.
Varsel om planoppstart er kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside, samt at det er sendt varselbrev til berørte parter.
Svar som har kommet inn i forbindelse med varsel om planoppstart er kort kommentert i vedlagt planbeskrivelse.

Vurdering: 
Endring fra tidligere plan omfatter kun vann- og avløpsanlegg til hyttene.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt.

Etablering av vann- og avløpsanlegg til hyttene i Storholmen hyttefelt ses på som positivt. Det forutsettes at dette gjennomføres på en skånsom måte, for å begrense inngrep i eksisterende hyttefelt og terreng. Det må velges en driftssikker avløpsløsning som ikke vil føre til utslipp i Innsvatnet.

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 19.02.2020 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS