Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.05.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.05.2016
Tid            : 09:00 - 11:55
Til stede   : 9 representanter. Repr. Jorunn Dahling ble innvilget permisjon etter behandlinga av sak 37/16. Til stede: 8 representanter

 

Før ordinær saksbehandling var det omvisning ved Hallemsåsen vannrenseanlegg. 

   
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 31/16 Godkjenning av møteprotokoll 12.04.2016 Protokoll
PS 32/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 33/16 Utbygging Lysthaugen sør Saksframlegg Protokoll
PS 34/16 Mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Amfi Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 35/16 Reguleringsplan Sandvika Hytteområde Saksframlegg Protokoll
PS 36/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 37/16 Orientering om mottatte innspill - Kommunedelplan Verdal by - 2016 - 2030 Saksframlegg Protokoll
PS 38/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 10.05.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 031/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 12. april 2016 i Komité plan og samfunn godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 12. april 2016 i Komité plan og samfunn godkjennes.

 

PS 032/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring ref. nr. 7, 21 og 34.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 033/16 Utbygging Lysthaugen sør   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,- inkl mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt med entreprenør.
 4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,- pr m2 tomt.

 

PS 034/16 Mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Amfi Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Amfi Verdal vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14.  
  
 

 
PS 035/16 Reguleringsplan Sandvika Hytteområde   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Forslag til reguleringsplan for Sandvika hytteområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10

 

PS 036/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Detaljregulering for Tangentunet boligområde vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.   
 
 
  

PS 037/16 Orientering om mottatte innspill - Kommunedelplan Verdal by - 2016 - 2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
     
  

PS 038/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 10.05.2016

BEHANDLING:  
Repr. Jorunn Dahling ble innvilget permisjon.
Til stede 8 representanter.

Repr. Oddleiv Aksnes:

 • Leklemsåsen.
  Hvis feltet skal utvikles bør det finnes løsninger som ikke medfører noen sikkerhetsrisiko for de som skal bo der. I første omgang tenkes på vegskjæringene.
  Gjelder også noe av kostnadsnivået.
  Svar fra administrasjonen: Kommer til å se på nedre del av feltet i første omgang og evt. se etter et nytt område annet sted senere. Kommer tilbake til saken senere.

Rådmannen v/Trond Selseth:

 • Asylmottak.
  Hero har vunnet anbud og det blir etablert asylmottak i Verdal.
  Desentralisert mottak (radius på 3 km fra sentrum) som skal være i drift 1. juni.
  Visse utfordringer i forhold til det kommunale tjenestetilbudet (helse, skole m.m.).
  Kommunen får et vertskapstilskudd.

  
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 23.12.2020 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS