Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.11.2009

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 17.11.2009 
Tid           : 09:00 - ca. kl. 12:00
Til stede  :  8 representanter.
                   Knut Tveita fikk permisjon og forlot møtet etter votering av sak
                   om masseuttak Ravlo i sak 80/09.
                   Til stede 7 representanter. 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 75/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 76/09 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 77/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll
PS 78/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 79/09 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2010

Saksframlegg

Protokoll
PS 80/09 Andre saker   Protokoll
PS 81/09 B-sak. Verdal Bolystpris for 2009 Saksframlegg Protokoll

 
 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 17.11.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Nei  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  

 
Det ble avviklet felles orientering sammen med driftskomiteen på sakene 77/09 og 78/09. 


 

PS 75/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 13. oktober 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 13. oktober 2009 godkjennes.
 

 

 

PS 76/09 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
”Referatene tas til orientering.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 

 

 

PS 77/09 Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole,      Til toppen av siden 
Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009
  

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet orientert om denne saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Det inngås samspillkontrakt fase 1 med NCC AS for utarbeidelse av forprosjekt for utbyggingen.
   
 2. Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall prosjekteres videre innenfor økonomiplanens
  budsjettramme på 278 mill kr.
   
 3. Forprosjekt med tilhørende utbyggingskostnader forutsettes godkjent av Verdal kommunestyre før utbyggingen igangsettes.


 

 

 

PS 78/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet orientert om denne saken.
 

Representanter fra foreldreutvalget for grunnskolen i Verdal var i møtet og uttalte seg om saken.
 

Følgende ble utdelt:

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
”Saken tas til orientering”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 

  

 

PS 79/09 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2010     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
PBOM v/Åge Isaksen orienterte om saken.

Administrasjonen fremmet følgende nytt forslag til vedtak i saken:
Verdal kommune søker om tilskudd til følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak:

 1. Fv. 166, Lein – Valum, vegbelysning,   tilskudd kr. 776.250
 2. Tangenvegen, Ørmelen – gangfelt med fartsdemping, tilskudd kr.   20.000

Begrunnelse:
Mva er ikke tatt med i oppgitte kostnader. Kommunen slipper mva på arbeid, og det er derfor brukt mva-sats på 15 % av de totale kostnader.

Ved votering ble rådmannens nye forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune søker om tilskudd til følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak:

 1. Fv. 166, Lein – Valum, vegbelysning,   tilskudd kr. 776.250
 2. Tangenvegen, Ørmelen – gangfelt med fartsdemping, tilskudd kr.   20.000

 
 
 

PS 80/09 Andre saker     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Knut Tveita fikk permisjon og forlot møtet etter votering av sak om masseuttak Ravlo. Til stede 7 representanter.

Marit Voll Skrove:
Tilgang på boligtomter i Verdal. Tilgangen i dag er alarmerende. På grunnlag av dette fremmet leder følgende forslag til vedtak:
”Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjonen fremme en sak der mulighetene for å klargjøre Dalhaug nord i Forbregd-Lein og Heggåsjordet i Lysthaugen for utbygging utredes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
Knut Fortun hadde følgende spørsmål:

 • Ønsker at den nye Mineralloven bestilles til medlemmene i komiteen.
  Svar fra administrasjonen:
  Loven iverksettes fra 01.01.10 og vil bli bestilt av rådmann.
   
 • Masseuttak Ravlo – tillatelser? 
  Svar fra administrasjon:
  Har vært i dialog med Røstad Entreprenør og de skal lage reguleringsplan på dette. Administrasjon har ikke sett noe planforslag fra Røstad ennå.
  Forslag til vedtak fra komiteen:
  ”Plan- og utviklingskomiteen etterlyser reguleringsplan for uttak av masse i Ravlo. Komiteen ønsker dokumentasjon på framdrift av arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan til møtet i desember. Dersom framdriftsplan ikke foreligger, vil komiteen behandle saken på nytt ut i fra foreliggende dokumentasjon.”
   
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 • Skoleutbygging – enebolig som ikke er utløst.
  Svar fra administrasjonen:
  Ikke framdrift i denne saken. Ikke avklart ennå. Skolen kan bygges ut uten at denne tomten blir innløst.
   
 • Trafikksikkerhetsutvalget – sitter som medlem – er han inhabil i behandling av sak nr. 79/09? Utvalget enstemmig i at Fortun er habil i denne saken.

 
 
VEDTAK:

 1. Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjonen fremme en sak der mulighetene for å klargjøre Dalhaug nord i Forbregd-Lein og Heggåsjordet i Lysthaugen for utbygging utredes.
   
 2. Plan- og utviklingskomiteen etterlyser reguleringsplan for uttak av masse i Ravlo. Komiteen ønsker dokumentasjon på framdrift av arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan til møtet i desember. Dersom framdriftsplan ikke foreligger, vil komiteen behandle saken på nytt ut i fra foreliggende diskusjon.

 

 

 

 
PS 81/09 B-sak. Verdal bolystpris for 2009     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Ved votering ble jurykomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal Bolystpris tildeles xxx. Prisen er på kr. 10.000,- med plakett og diplom.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 25.06.2020 09:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS