Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.02.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 22.02.2011
Tid            : 09:00-12:00
Til stede   : 8 representanter. Representantene Anne-Eli Kjesbu og Kjetil Aarstad ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet, og deltok således ikke på orienteringen om Kompetanseprogrammet innen Universell Utforming.

Kari Gregersen Næss orienterte først om Universell Utforming generelt – og så om Kompetanseprogrammet spesielt. Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Det vises til:  http://uukurs.be.no/

  Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
  Sakliste i Word - protokoll i Word

  Sakliste
  Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
  PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll

   25.01.2011 

  Protokoll
  PS 008|/11 Referatsak

  Saksframlegg

  Protokoll
  PS 009/11 Ny jernbaneundergang i Verdal sentrum - status for prosjektet pr. februar 2011. 
  Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, kommer i møtet og orienterer.


   

  Protokoll
  PS 010/11 Nyskapings- og utviklingsprosjektet Verdal 2012 – orientering.
  Prosjektleder Øystein Kvistad kommer i møtet og orienterer.


   

  Protokoll
  PS 011/11 Kommunedelplan Tromsdalen – Planprogram Saksframlegg
  Vedlegg 1 
  Protokoll
  PS 012/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje - 1721/18/1384 Brygga Saksframlegg
  Vedlegg 1 
  Vedlegg 2 
  Vedlegg 3 
  Vedlegg 4 
  Protokoll
  PS 013/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for ombygging av driftsbygning til leiligheter - 1721/25/5 Stiklestad Alle 173 Saksframlegg
  Vedlegg 1 
  Vedlegg 2 
  Vedlegg 3 
  Protokoll
  PS 014/11 Andre saker Protokoll


   

  Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 22.02.2011
  Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
  Marit Voll Skrove SP Leder Ja
  Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja
  Knut Tveita DNA Medlem Nei
  Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja
  Anne Segtnan SP Medlem Ja
  Modulf Slapgård SV Medlem Ja
  Knut Fortun FRP Medlem Nei
  Britt Tove Klevmo H Medlem Ja
  Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja
  Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Knut Tveita

   

  Fra administrasjonen møtte

  Fra administrasjonen møtte

  Navn Stilling Merknad
  Trond Selseth Kommunalsjef samfunn
  Inger Storstad Møtesekr. / Kons.
   
   


   

  PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

  BEHANDLING:
  Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
  Protokoll fra møte 25.01.11 godkjennes.

  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Protokoll fra møte 25.01.11 godkjennes.
   
   
   
   
   
  PS 008/11 Referatsak     Til toppen av siden

  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

  BEHANDLING:
  Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
  Referatene tas til orientering.

  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Referatene tas til orientering.
     
   
   
   
   
   
  PS 009/11 Ny jernbaneundergang i Verdal sentrum - status for prosjektet pr. februar 2011. Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, kommer i møtet og orienterer.
      Til toppen av siden
   
  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

  BEHANDLING:
  Saken kom opp etter spørsmål fra representanten Britt Tove Klevmo.
  Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, orienterte og svarte på spørsmål.

  Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
  Saken tas til orientering.

  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Saken tas til orientering.
     
    
   
   
   
   
  PS 010/11 Nyskapings- og utviklingsprosjektet Verdal 2012 – orientering. Prosjektleder Øystein Kvistad kommer i møtet og orienterer.
       Til toppen av siden

  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

  BEHANDLING:
  Prosjektleder Øystein Kvistad orienterte om Verdal 2012. Presentasjon PDF

  Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
  Saken tas til orientering.

  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Saken tas til orientering.
       
   
   
   
   
   
  PS 011/11 Kommunedelplan Tromsdalen – Planprogram     Til toppen av siden

   

  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 
   

  BEHANDLING: 
  PBOM v/Tomas Møller redegjorde for saken.

  Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

  INNSTILLING:
  Planprogram for kommunedelplan Tromsdal vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1.

   
   
   
   

   
   
  PS 012/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje - 1721/18/1384 Brygga
       Til toppen av siden

  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 
   
  BEHANDLING: 
  SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende alternative forslag:
  Dispensasjon fra reguleringsplanen Brygga 15 samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.
  Det begrunnes med at ingen av høringsinstansene har gått i mot søknaden, og at tiltaket ikke medfører mindre oppstillingsplasser for bil, og de holder seg innenfor kravet for antall oppstillingsplasser i sentrum

  Ved alternativ mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag.

  VEDTAK:
  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen ”Brygga 15”, samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges ikke, jfr plan- og bygningslovens § 19 (dispensasjon). Som begrunnelse vises det til vurdering av dispensasjon med konklusjon.

  Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 (vedtak som kan påklages), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

   
   

   
   

  PS 013/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for ombygging av driftsbygning til leiligheter - 1721/25/5 Stiklestad Alle 173
       Til toppen av siden

  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 

  BEHANDLING: 
  PBOM v/Åge Isaksen redegjorde for saken.

  AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Alleen samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges.

  En dispensasjon vil gi en klart mer hensiktsmessig bruk av bygget, og opprettholder intensjonen i kommuneplanen i det aktuelle området.

  Etter en vurdering gir dette klare fordeler for dispensasjon som er større enn ulempene.

  Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

  Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og AP sitt alternative forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Alleen samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges.

  En dispensasjon vil gi en klart mer hensiktsmessig bru av bygget, og opprettholder intensjonen i kommuneplanen i det aktuelle området.

  Etter en vurdering gir dette klare fordeler for dispensasjon som er større enn ulempene.

  Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

   

   
   
   

   
   

  PS 014/11 Andre saker     Til toppen av siden
   
  Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 
   
  BEHANDLING:

  • Planforslag gang-/sykkelveg Holte-Minsås-Lein.
   Åge Isaksen redegjorde.
  • Skoleutbygginga Verdalsøra - reguleringsplan for uteområdet.
   Åge Isaksen redegjorde.
  Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 12:11
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS