Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 15.06.2017 - sak 3/17 Forhåndsstemmegivning

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/3005- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 15.06.2017 3/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 forgår i tidsrommet torsdag 10. august 2017 til fredag 8. september 2017 på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 24. august og 7. september.
   
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 19. august, 26. august og 2. september.
   
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 19. august, 26. august og 2. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2017 til 9. august 2017. Ettersom 1. juli i år kommer på en lørdag vil tidligstemmingen starte mandag 3. juli 2017.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 7. september 2017 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt. 
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jfr. Valgforskriftens § 24.

Stemmegivningen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten hjelp. Dersom særlige grunner foreligger, kan likevel andre lokaler benyttes.

Valgstyret oppnevner i medhold av valglovens § 8-2 (1) forhåndsstemmemottakere i kommunen.

Valglovens § 8-3 inneholder bl.a. bestemmelser om:

«På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer

1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.
2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning
a) på helse- og sosialinstitusjoner, og
b) der valgstyre ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer.

6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.»

Fristen er foreslått satt til 7. september 2017 kl. 12.00.

Valgstyret bestemmer for øvrig hvor og hvordan forhåndsstemmegivningen i kommunen skal foregå.

Ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015 foregikk forhåndsstemmegivningen som rådmannens tilråding, men unntak av at det nå skal være mulig å forhåndsstemme alle lørdager i forhåndsstemmeperioden både ved Servicekontoret og ved Amfi Verdal.

Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag før valget, dvs. fredag 8. september.

Videre ble det i kommunen ved siste valg adgang til å forhåndsstemme ved følgende institusjoner m.v.:

 • Vuku bo- og helsetun
 • Verdal bo- og helsetun
 • Ørmelen bo- og helsetun
 • Verdal Fengsel
 • Stekke omsorg- og avlastningsboliger
 • Verdal videregående skole
   

Det er tidligere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om at det gjennomføres tiltak for å øke valgdeltakelsen bl.a. gjennom lengre åpningstid og lørdagsåpent ved forhåndsstemmegivningen.

Departementet uttaler i valghåndboken om dette temaet slik:
«Tradisjonell tilrettelegger mange kommuner forhåndsstemmemottak i rådhuset og/eller servicetorg, noen ganger som enste sted. Departementet mener kommunene bør vurdere om dette faktisk sikrer best mulig tilgjengelighet og tilrettelegging. Det er viktig å sikre god deltakelse ved valg og dermed legge stemmegivningen til steder der velgerne ferdes. Evalueringen viser at det gis gode tilbakemeldinger på forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. Det er i dag god infrastruktur i tilknytning til kjøpesenter, samtidig som kjøpesentre normalt har god tilgjengelighet og godt tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne. Departementet vil oppfordre det enkelte valgstyre til en grundig gjennomgang for valg og ut i fra best mulig tilgjengelighet for velgere.»

Forhåndsstemmegivningen i eller ved kjøpesenter må organiseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir ivaretatt, samtidig som stemmegivningen kan foregå mest mulig uforstyrret av annen aktivitet i senteret.

Ved valget 2015 avviklet vi for første gang forhåndsstemmegivning ved Amfi Verdal, med stor suksess. Dette ble også gjort ved folkeavstemmingen i 2016. Dette ble et veldig populært tilbud og det var mange som benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme samtidig med lørdagshandelen. Rådmannen tilrår derfor at dette tilbudet utvidet, slik at det blir forhåndsstemming ved Amfi Verdal hver lørdag i forhåndsstemmeperioden.

Som ved valget i 2015, vil det bli avtalt et avgrenset område i hovedetasjen, der selve valghandlingen foregår i et eget rom (utgang). Der vil det bli satt opp ordinært stemmeavlukke (i enerom og usett) – likedan det som brukes ved Servicekontoret og ved valgting. Selve registreringen vil foregå i umiddelbar nærhet – i hovedgangen i senteret.

Rådmannen vil, med utgangspunkt i ovenstående, foreslå følgende opplegg for forhåndsstemmegivningen som skal foregå i tidsrommet torsdag 10. august – fredag 8. september:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 forgår i tidsrommet torsdag 10. august 2017 til fredag 8. september 2017 på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 24. august og 7. september.
   
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 19. august, 26. august og 2. september.
   
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 19. august, 26. august og 2. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2017 til 9. august 2017. Ettersom 1. juli i år kommer på en lørdag vil tidligstemmingen starte mandag 3. juli 2017.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 7. september 2017 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

Rådmannen har etter delegert myndighet fra valgstyret oppnevnt følgende som forhåndstemmemottakere:

 • Anne Lovise Liaklev
 • Sandra Marlen Aanensen
 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Turid Dalheim Haugen
 • Bente Anita Elden
 • Inger Johanne Olsen
 • Diana Wik
 • Jorunn Vatne Aune
 • Elin Klepp-Dahl
 • Inger Storstad
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
 • Øystein Kvistad
 • Siv Nordås
 • Rita Pedersen Holmen
 • Inger Holmli
 • Bjørg Esther Holmsberg
 • Anne Haugskott-Bjugan
 • Inger Lise Rostad
 • Aslaug Haga
 • Hjørdis Ramberg
 • Per Erik Garli
 • Greta Sellæg
   


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.03.2020 08:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS