Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 16.05.2019 - sak 5/19 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/9143- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 16.05.2019 5/19

 

Rådmannens innstilling:

 1. Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer nevnt under vurdering, godkjennes som offisielle valglister ved kommunestyrevalget 2019 i Verdal kommune:
  - Arbeiderpartiet
  - Fremskrittspartiet
  - Høyre
  - Kristelig Folkeparti
  - Miljøpartiet De Grønne
  - Rødt
  - Senterpartiet
  - SV - Sosialistisk Venstreparti
   
 2. Valgstyret godkjenner tilbakekalling av listeforslag fra partiet Venstre. 
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 utløp 1. april 2019 kl. 12.00.

Ved fristens utløp var det innlevert listeforslag fra følgende registrerte partier:

 1. Arbeiderpartiet
 2. Fremskrittspartiet
 3. Høyre
 4. Kristelig Folkeparti
 5. Miljøpartiet De Grønne
 6. Rødt
 7. Senterpartiet
 8. SV - Sosialistisk Venstreparti
 9. Venstre
   

Valglovens kapittel 6 har bestemmelser om hvilke krav som stilles til valgliste før den kan godkjennes, disse er:

 • Listeforslag må være innlevert senest 31. mars kl. 12.00 i valgåret (pga 31. mars i år var på søndag, ble fristen påfølgende virkedag – 1. april kl. 12.00.
 • Overskriften på listeforslaget fra registrerte parti skal være partiets registrerte navn.
 • Ved kommunestyrevalget skal listeforslaget inneholde minst 7 og i Verdal maks 41 forskjellige navn når kommunestyret har 35 representanter.
 • Et listeforslag må ikke ha felles kandidat med annet listeforslag som gjelder samme valg.
 • Kandidatene må være betegnet med fornavn, etternavn og fødselsår. Stilling og/eller bostedsadresse kan føres opp og for å unngå forveksling skal dette gjøres.
 • Listeforslag til kommunestyrevalget skal være undertegnet av 2 styremedlemmer for partiets lokalavdeling.
 • Listeforslaget skal angi en tillitsvalgt med vararepresentant som skal representere lista etter at den er innlevert for godkjenning.
 • Som vedlegg til listeforslaget skal det følge en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet på listeforslaget og oversikt over fødselsdato på kandidatene. Dersom en kandidat til kommunestyret ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres må det legges ved erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Det må også legges ved erklæring fra kandidat som ikke er valgbar på grunn av sin stilling om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.
   

Samtlige listeforslag oppfyller nevnte krav.

Valgstyret må ta stilling til listeforslagene innen 1. juni valgåret. Senest samme dato skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn.

Vurdering:
Ett parti har ønsket bostedsadresse medtatt på stemmeseddelen (Senterpartiet) og ett parti har ønsket stilling med på stemmeseddelen (Høyre). Fødselsdata og navn for enkelte kandidater er korrigert. Kandidater med stemmetillegg er markert med uthevet skrift i vedlagte listeforslag.

Vi har kontrollert valgbarheten for de enkelte kandidater og samtlige oppfyller de lovbestemte vilkår med hensyn til valgbarhet.

Innleverte listeforslag kan tilbakekalles innen 20. april kl. 12.00 valgåret, pga påsken ble frist for tilbakekalling i år 23. april kl. 12.00. Innen fristen har vi fått tilbakekalling av listeforslag fra Venstre. Tilbakekallingen er rettidig og rådmannen tilrår at tilbakekallingen godkjennes.

Vi har i henhold til valglovens § 6-6 (4) underrettet samtlige kandidater som er oppført på listeforslaget. I brevet er det gjort rede for valglovens fritaksgrunn fra å stå på listeforslag. Listekandidatene fikk frist til 30. april 2019 til å fremme søknad om fritak.

Ved fritak bestemmer tillitsvalgt for listen hvilket navn som skal settes inn på listen. Gjør vedkommende ikke det rykker de etterfølgende kandidater opp i uforandret rekkefølge.

Vi gjør de tillitsvalgte oppmerksom på at når det settes inn nye kandidatnavn, må tillitsvalgt legge fram en skriftlig erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå på lista. Det kan ikke settes inn navn som er ført opp på annet listeforslag for samme valg. Ny kandidat betyr også navn på en kandidat som ikke allerede er ført opp som kandidat på listeforslaget på en annen plass.

Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret har (jfr. valglovens § 3-4):
«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle listen».

Innen fristen har vi mottatt følgende søknader om fritak:

Valgliste Arbeiderpartiet:
Kandidat nr. 4 – Siv Engelin.
Kandidat nr. 12 – Stian Sagvold.
Kandidat nr. 24 – Trude Buran.

Valgliste Senterpartiet:
Kandidat nr. 15 – Melina Lefsaker.
Kandidat nr. 26 – Egil Westrum

Valgliste Fremskrittspartiet:
Kandidat nr. 14 – Rolf Norum.

Valgliste Miljøpartiet De Grønne:
Kandidat nr. 10 - Mona Helene Sand

Etter fristen har vi mottatt følgende søknad om fritak:

Valgliste Fremskrittspartiet:
Kandidat nr. 12 – Mari-Ann Green.

Vi har også mottatt søknad om fritak fra kandidat nr. 3 Grethe Dyrstad på Venstres valgliste, men listeforslaget er tilbakekalt så den legges ikke fram til behandling.

Det har vært kontakt med de tillitsvalgte for listeforslagene der det søkes fritak.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet bekrefter at de ikke kommer med nye kandidater og ved evt. fritak vil de etterfølgende kandidater rykke opp i uforandret rekkefølge.

Arbeiderpartiet foreslår følgende nye kandidater:
Ny kandidat nr. 4 – Anita Steinkjer
Ny kandidat nr. 13 – Jan Erik Iversen
Ny kandidat nr. 24 – Anne Berit Bergsmo

Miljøpartiet De Grønne foreslår følgende ny kandidat:
Ny kandidat nr. 10 – Cathrine Hansen

I henhold til valglovens § 3-4 tilrår rådmannen at søknader om fritak fra å stå på valgliste som har kommet inn innen fristen fra henholdsvis Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne innvilges. For valglistene Senterpartiet og Fremskrittspartiet rykker kandidatene på listeforslagene opp i uforandret rekkefølge. For valglistene Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De grønne settes det inn nye kandidater.

Søknad om fritak fra kandidat på nr. 12 på Fremskrittspartiets listeforslag – Mari-Ann Green. Hun skriver følgende i sin søknad:
«Jeg vil kreve fritak fra å stå på liste. Det på grunnlag av at jeg jobber hver 2. uke i Nord Norge, så det vil være vanskelig å følge opp det som eventuelt kreves. Fristen er dessverre gått ut, da jeg har vært på jobb frem til i dag og ikke fått lest post. Beklager dette.»

Valgmyndighetene lokalt fastsetter en frist for søknader om fritak. Oversittes denne fristen, vil retten til å kreve seg fritatt normalt bortfalle. Vilkåret for å kunne godkjenne en fristoversitting er at den skyldes forhold vedkommende ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse (jf. bestemmelsen i valgloven § 15-5).

Rådmannen mener kandidaten har hatt rimelig tid til å søke om fritak – da brev med orientering til kandidatene ble utsendt den 3. april og frist for å søke om fritak var satt til 30. april. Søknaden foreslås derfor avslått. Skulle valgstyret godkjenne søknaden om fritak har tillitsvalgt for valglisten bekreftet at etterfølgende kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge.

Rådmann vil i henhold til valglovens § 6 tilrå at innkomne listeforslag, med ovenstående endringer, godkjennes som offisielle valglister for Kommunestyrevalget 2019 i Verdal kommune. Rådmann tilrår videre at tilbakekalling av listeforslag fra Venstre godkjennes.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.05.2019 12:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS