Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 06.06.2019 - sak 9/19 Forhåndsstemmegivning

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/1823- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 06.06.2019 9/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2019 til 9. august 2019.
   
 2. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 forgår i tidsrommet 10. august 2019 til 6. september 2019 på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
   
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal og Boby'n fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 17. august, 24. august og 31. august.
   
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
  - Bakketun folkehøgskole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 5. september 2019 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jfr. Valgforskriftens § 24.

Stemmegivningen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten hjelp. Dersom særlige grunner foreligger, kan likevel andre lokaler benyttes.

Valgstyret oppnevner i medhold av valglovens § 8-2 (1) forhåndsstemmemottakere i kommunen.

Valglovens § 8-3 inneholder bl.a. bestemmelser om:

«På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer

1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.

2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning
     a) på helse- og sosialinstitusjoner, og
     b) der valgstyre ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer.

6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.»

Fristen for hjemmestemming er foreslått satt til 5. september 2019 kl. 12.00.

Valgstyret bestemmer for øvrig hvor og hvordan forhåndsstemmegivningen i kommunen skal foregå.

Ved Stortingsvalget 2017 foregikk forhåndsstemmegivningen som rådmannens tilråding, med unntak av at det nå skal være mulig å forhåndsstemme alle lørdager i forhåndsstemmeperioden både ved Amfi Verdal og Boby'n.

Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag før valget, dvs. fredag 6. september.

Videre ble det i kommunen ved siste valg adgang til å forhåndsstemme ved følgende institusjoner m.v.:

- Vuku bo- og helsetun
- Verdal bo- og helsetun
- Ørmelen bo- og helsetun
- Verdal Fengsel
- Stekke omsorg- og avlastningsboliger
- Verdal videregående skole

I år foreslår rådmannen at det også gis adgang til å avgi forhåndsstemme ved Bakketun folkehøgskole.

Det er tidligere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om at det gjennomføres tiltak for å øke valgdeltakelsen bl.a. gjennom lengre åpningstid og lørdagsåpent ved forhåndsstemmegivningen.

Departementet uttaler i valghåndboken om dette temaet slik:
«Tradisjonell tilrettelegger mange kommuner forhåndsstemmemottak i rådhuset og/eller servicetorg, noen ganger som enste sted. Departementet mener kommunene bør vurdere om dette faktisk sikrer best mulig tilgjengelighet og tilrettelegging. Det er viktig å sikre god deltakelse ved valg og dermed legge stemmegivningen til steder der velgerne ferdes. Evalueringen viser at det gis gode tilbakemeldinger på forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. Det er i dag god infrastruktur i tilknytning til kjøpesenter, samtidig som kjøpesentre normalt har god tilgjengelighet og godt tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne. Departementet vil oppfordre det enkelte valgstyre til en grundig gjennomgang for valg og ut ifra best mulig tilgjengelighet for velgere.»

Forhåndsstemmegivningen i eller ved kjøpesenter må organiseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir ivaretatt, samtidig som stemmegivningen kan foregå mest mulig uforstyrret av annen aktivitet i senteret.

Ved de to siste valg har vi avviklet forhåndsstemmegivning ved Amfi Verdal, med stor suksess. Dette ble også gjort ved folkeavstemmingen i 2016. Dette ble et veldig populært tilbud og det er mange som benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme samtidig med lørdagshandelen. Rådmannen tilrår derfor at dette tilbudet videreføres. Rådmannen tilrår videre at det også gis mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Bobyn. Det vil da bli mulig å avgi forhåndsstemme på de to kjøpesentrene vi har hver lørdag i forhåndsstemmeperioden. Tilbudet om å avgi forhåndsstemme på servicekontoret på lørdager vil da samtidig utgå.

Gjennomføringen av forhåndsstemmer ved kjøpesentrene vil foregå på et avgrenset område i hovedetasjen, der selve valghandlingen foregår i et eget rom (utgang)/avgrenset fra gjennomgangstrafikk. Der vil det bli satt opp ordinært stemmeavlukke (i enerom og usett) – likedan det som brukes ved Servicekontoret og ved valgting. Selve registreringen vil foregå i umiddelbar nærhet

Rådmannen vil, med utgangspunkt i ovenstående, foreslå følgende opplegg for forhåndsstemmegivningen som skal foregå i tidsrommet 10. august – fredag 6. september (10. august er på lørdag, så den ordinære forhåndsstemmegivning starter 12. august):

 1. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2019 til 9. august 2019.
   
 2. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 forgår i tidsrommet 10. august 2019 til 6. september 2019 på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
   
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal og Boby'n fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 17. august, 24. august og 31. august.
   
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
  - Bakketun folkehøgskole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 5. september 2019 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

Rådmannen har etter delegert myndighet fra valgstyret oppnevnt følgende som forhåndstemmemottakere:

 • Anne Lovise Liaklev
 • Sandra Marlen Aanensen
 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Kari Prestvik
 • Inger Johanne Olsen
 • Inger Storstad
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
 • Øystein Kvistad
 • Liv Elsa Leirvik Indahl
 • Unni Karlgård
 • Ove Haugrud
 • Marte Tronstad Dahl
 • Inger Marie Skrove Grønnesby
   

 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.05.2019 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS