Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 28.05.15 - sak 3/15 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/5773- /  

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 28.05.15 3/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer nevnt under vurdering, godkjennes som offisielle valglister ved kommunestyrevalget 2015 i Verdal kommune:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
   

Vedtaket kan påklages med hjemmel i valglovens § 6-8. Klage må framsettes innen sju dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2015 utløp 31. mars 2015.

Ved fristens utløp var det innlevert listeforslag fra følgende registrerte partier:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
   

Valglovens kapittel 6 har bestemmelser om hvilke krav som stilles til valgliste før den kan godkjennes, disse er:

 • Listeforslaget må være innlevert senest 31. mars kl. 12.00 i valgåret.
 • Det må angis hvilket valg det gjelder.
 • Overskriften på listeforslag fra registrerte parti skal være partiets registrerte navn.
 • Ved kommunestyrevalget skal listeforslaget inneholde minst 7 og i Verdal maks 42 forskjellige navn når kommunestyret har 35 representanter.
 • Et listeforslag må ikke ha felles kandidat med annet listeforslag som gjelde samme valg.
 • Kandidatene skal være betegnet med fornavn, etternavn og fødselsår. Stilling og/eller bostedsadresse kan føres opp og for å unngå forveksling skal det gjøres.
 • Listeforslag til kommunestyrevalg skal være undertegnet av 2 styremedlemmer for partiets lokalavdeling.
 • Listeforslaget skal angi en tillitsvalgt med vararepresentant som skal representere lista etter at den er innlevert for godkjenning.
 • Som vedlegg til listeforslaget skal det følge en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget og oversikt over fødselsdato på kandidatene. Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres må det legges ved erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Det må også legges ved erklæring fra kandidat som ikke er valgbar på grunn av sin stilling om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.
   

Samtlige listeforslag oppfyller nevnte krav.

Valgstyret må ta stilling til listeforslagene innen 1. juni valgåret. Senest samme dato skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn.

Vurdering:
Ett parti har ønsket bostedsadresse medtatt på stemmeseddelen (Fremskrittspartiet) og ett parti har ønsket stilling med på stemmeseddelen (Arbeiderpartiet). Fødselsdata og navn for enkelte kandidater er korrigert. Kandidater med stemmetillegg er markert med uthevet skrift i vedlagte listeforslag.

Vi har kontrollert valgbarheten for de enkelte kandidater og samtlige oppfyller de lovbestemte vilkår med hensyn til valgbarhet.

Innleverte listeforslag kan tilbakekalles innen 20. april kl. 12.00 valgåret. Ingen av de innleverte forslag er trukket tilbake innen nevnte frist.

Vi har i henhold til valglovens § 6-6 (4) underrettet samtlige kandidater som er oppført på listeforslag. I brevet er det gjort rede for valglovens fritaksgrunn fra å stå på listeforslag. Listekandidatene har fått frist til 29.04.15 til å fremme søknad om fritak.

Ved fritak bestemmer tillitsvalgt for listen hvilket nytt navn som skal settes inn på listen. Gjør vedkommende ikke det rykker de etterfølgende kandidater opp i uforandret rekkefølge.

Vi gjør oppmerksom på at når det settes inn nye kandidatnavn, må tillitsvalgt legge fram en skriftlig erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå på lista. Det kan ikke settes inn navn som er ført opp på annet listeforslag for samme valg.

Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4):
«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.»

Innen fristen utløp har vi mottatt følgende søknader om fritak:

Valgliste SV:

 • Kandidat nr. 13 – John Kristian Vatterholm
 • Kandidat nr. 16 – Morten Kvaal
   

Valgliste FRP:

 • Kandidat nr. 13 – Kjell Karlsson
   

Det har vært kontakt med tillitsvalgte for listeforslag fra SV og tillitsvalgte for listeforslag fra FRP og de har bekreftet at de ikke kommer til å komme med nye kandidater og ved evt. fritak vil de etterfølgende kandidater rykke opp i uforandret rekkefølge.

I henhold til valglovens § 3-4 tilrår rådmannen at innkomne søknader om fritak fra å stå på valgliste for henholdsvis SV og FRP innvilges. Etterfølgende kandidater på listeforslagene rykker opp i uforandret rekkefølge.

Rådmann vil i henhold til valglovens § 6 tilrå at innkomne listeforslag, med ovenstående endringer, godkjennes som offisielle valglister for Kommunestyrevalget 2015 i Verdal kommune

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2015 11:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS