Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Min mening - fritt tema

25.12.2021
Hei. Jeg lurer på om de som har ikke ble vaksinert med dose 2 når og hvor kan de vaksinere?

Sousan Bayat

16.08.2021
Hei. Ser på nettsida deres at dere jar 400 vaksiner ledig til onsdag 18.8. Men når jeg går på helsenorge og prøver å bestille time til den dagen får jeg bare beskjed om at det ikke finnes flere ledige timer. stemmer dette eller går det an å melde seg på?

Erik Salthammer

29.06.2021
Hei. Hadde vært utrolig kult om vi kunne fått en disc golf bane her i Verdal kommune. Hva er mulighetene fir det?

Martin Engesvik

13.04.2021
Teknisk etat klarer ikke holde seg til de parametere som ble satt når de skal gjøre vedlikehold på vann nettet. Fikk melding om at tidsrommet 0900-1200 var vannet borte. Klokka er nå 1217 og det er ikke kommet tilbake. Irriterende. Ikke send ut meldinger hvis dere ikke kan oppdatere dem eller holde dere til hva som blir sagt.

hbh@vktv.no

16.02.2021
Vil her takke for flott jobb med snørydding . Hilsningen er ment for den/de som har satt i gang jobben og de som utførte jobben i Bergshaugen/ Glimmerveien.👍🌹🎂🍻. Håper denne meldingen kommer til de som fortjener den!

Arnfinn Aunøien

13.02.2021
Jeg lurer på hvorfor det ikke brøytes på kommunale gater i verdal Nå har vi hatt ett døgn med mye snøfall men har pr nu lørdag kl 17.oo enda ikke sett en brøyter på Ørmelen. Dette er ikke holdbart. Skyld ikke på økomnomien ,for vi betaler vår skatt å har krav på at gatene blir brøyta etter snøfall.Skjerpings må nok til.

Magne Egil Granås

13.01.2021 
Jeg er meget skuffet over brøyting av NORDSKAGVEGEN på Trones. Det er så smalt at to biler ikke kan møtes. 1,5 meter av gata er ubrøytet og da blir det smalt.

Trond P. Lund

02.01.2021  
Hei, jeg skal søke permanent visum å Norsk pass på 28 Januar og jeg vil har en papir fra videregående skolen. Når videregående skolen åpen? Hvordan jeg kan gjøre om den ting? Hilsen Natthawan Hansen

Natthawan Hansen

22.12.2020 
Hei. Jeg hører at kommuneøkonomien er heller skral. Dette går direkte utover de tjenester kommunen er satt til å levere, som for eksempel lærer-tettheten i skolen. Det er våre egne barn som lider under dette, samt at det er grunn til å tro at det øker presset på de gjenværende lærerne. Det paradoksale er at et stort flertall av kommunens innbyggere har mer enn nok penger. Jeg tar derfor til orde for at Verdal kommune oppretter en egen vipps-linje der man kan gi en "gave med mening" feks til drift av skolen, aldersheimer e.l. Subsidiært at hver enkelt skole, aldershjem får en slik kanal opprettet. Mvh Morten Kvaal

Morten Kvaal

26.10.2020 
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Jeg savner en lett tilgang til saker som er på høring og og kunngjøringer på denne kommunale nettsiden. Jeg har sett mange kommunele sider i Trøndelag. Denne er den svakeste hittil...

Una Dahlen-Kvalvaag

02.08.2019
Fikk tilfeldigvis greie på at Seter bru skal stenges 5/8. Det ville vært på sin plass med varsling ikke bare på kommunen sine web-sider. Hva med et skilt ved brua og/eller en beskjed i posten, slik at man ikke ble nødt til å snu om på alle planer fremover høsten?Jeg har notert meg at dere greier å varsle hver enkel når eiendomsskatten skal betales. - Utrolig arrogant. Bruket er vel eneste høringsinstans vil jeg tro siden brua åpnes igjen like før elgjakta.....

Kåre Herje

20.04.2018
Dere må over på https og benytte SSL eller TLS for å kryptere tilkobling til nettsiden deres! Dette er en minimumskrav for aktører som tar sikkerhet på alvor.

Torgeir Arnøy

06.03.2018
Er det mulighet for sommerjobb på verdal som 14åring?

Maria

18.01.2018
Får ikke åpna video fra siste info-møte om nytt helsebygg (finner ingen andre steder å melde dette dessverre). Mvh. Kjell Aarstad

Kjell Aarstad

22.06.2016
Jeg trodde kommunen hadde dårlig råd. Hvorfor står gatelysene på både dag å natt da?

Gerd Sandnes

17.02.2016
Natt til den 16/2 snødde det noen få millimeter. Likevel var det en brøytebil som for rundt i gatene og brøytet. Dette er helt uforståelig. Kommunen slo av alle gatelys før jul for å spare strøm. Hva med brøytebudsjettet? Er det fritt fra for brøytebilene og brøyte straks det faller noen fnugg? Svært ofte blir det og strødd når det ikke er nødvendig.

Ole Morten Larsen

08.11.2014 
Rådmannen Foreslår nok en gang å avvikle MOT-samarbeidet i Verdal kommune. Dette er noe vi i Verdal Rød Ungdom er sterkt imot. I innlegg i Verdalingen den 7 november 2014 sier at argumentet er at Verdal kommune bruker for mye penger på ungdommen, fordi kommunen må spare 400 000 kroner. Dette føler vi blir en feil prioritering. 
 
Vi Verdal RU mener at Verdal kommune bør prioritere ungdommen og deres behov høyere enn det Rådmannen vil, ungdommene er jo fremtiden! Vi i Verdal RU føler at MOT skaper gode holdninger oss ungdom i Verdal. holdninger om det å leve et liv med egne valg, og hjelper ungdom til å skape et er inkluderende samfunn og tryggere ungdomsmiljøer i Verdal og resten av Norge også da! 
 
Det er et engasjement for ungdom for å beholde MOT i Verdal. Både på Twitter, Facebook og ikke minst Instagram har ungdommer fra Verdal delt bilder og skrevet at MOT er viktig for dem. Dette viser et tydelig at det MOT gjør er et bra arbeid, fordi de får så mye støtte fra ungdommen selv. Vi i RU står alltid på ungdommens side, og når vi tydelig ser et så sterkt engasjement fra dem! Vi vil at Rådmannen skal høre mer på ungdommen før han bestemmer seg. (Vi lever tross alt i et demokrati!).
 
Eksempler på argumenter fra ungdommen er følgende: "Jeg synes nå at det er kjempegreit at vi har MOT, for dem får dem ungdommene som ikke føle seg så veldig med i gjengen te å føle seg mer integrert i klassen" "MOT skaper Gode Holdninger om rus blant ungdom" "MOT har gjort meg mer bevist på å være meg selv" osv.... Leder i Verdal Rød Ungdom Matheus Lerfald, er også Medlem i MOT selv og har dette å si. "Synes det er trist at Rådmannen vil stanse samarbeidet mellom MOT og kommunen. Er selv med i MOT og det arbeidet de gjør for ungdommer generelt er supert! De blir for dumt å la kapitalen komme foran Verdals ungdommen egne behov! Jeg Ber rådmannen høre på ungdommen Om det, og tenke seg om to ganger før hann avbryter samarbeidet mellom MOT og kommune. Hvis det er et spørsmål om økonomi er det hele tiden flere veier å gå! UNGDOMMEN FØR KAPITALEN! Vi i Verdal Rød Ungdom vil gjerne hjelpe til med å komme med enn annen økonomisk løsning"
 
Steingrim Fiskum, styremedlem i Verdal RU.

26.10.2014 
Leste for en tid tilbake om en opptenningsbrikettboks som tok fyr. Den siste jeg kjøpte var på Auropris Levanger. Skulle tømme boksen til annet bruk og oppdaget ca 2 mm flytende brennbar væske i bunnen og det luktet parafin.Kunne denne dampen ha forårsaket brannen.Min boks sto ca 0.5 m fra ovnen og ble nok til tider litt varm. Har flyttet den lengre unna nu. Til Orientering.
 
Ragnar Matberg

06.01.2014 
Plan og samfunn 17.12.13 - PS 100/13 1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør.
Det vises til sak fra Frøseth hvor Rådmann har fått fullmakt til å sluttføre avtale for utleie av areal til asfaltproduksjon på området Ørin sør. Selv om dette er industriområde, finner vi det underlig at man ukritisk ikke tar hensyn til omgivelser og de eventuelle miljøbelastninger som ofte oppstår ved slike anlegg.

Prosjektet bærer preg av å være lite gjennomtenkt på flere måter. Asfaltverket er etter det vi har forstått ruvende konstruksjoner med dertil erfaringsmessige støyproblematikk, og vi kan heller ikke se at avstandskravet på minimum 300 meter kan overholdes? Avstandskravet viser at en svært liten del av eiendommen er egnet. Det bør stilles meget strenge krav til permanente fabrikker av denne type, og det bør etter vår mening ikke gis dispensasjoner da dette ikke er midlertidig.

Området ligger i nær tilknytning til eksisterende boliger og landbruksområder. Det er grunn til å anta at asfaltverk kan skape både støvflukt og lukt/avrenning. Det er derfor noe underlig at det fokuseres på at prosessen med godkjenning må gå raskt, da det uten tvil her er vesentlige elementer som må klarlegges før en eventuell godkjenning kan oppnås. Områdets akkumulerte støy og miljøbelastning må klarlegges i detalj.

NN (Anonym)

15.11.2013 
Vedr. de nylig utlagte widerøbildene. Er det noen mulighet til å korrigere feil navn på div. eiendommer ?

Bjørn Berg

27.02.2013 
Uttalelse angående "Endring av forskrift om skoleområder i Verdal".
En høringsfrist på 2 uker, inkludert skolens vinterferie, er en alt for kort høringsfrist for at berørte parter skal kunne ha en reell uttalelsesmulighet. Vi stiller oss uforstående til at forslaget om å splitte en skolekrets vurderes som mer naturlig enn å flytte en hel skolekrets når eleven skal starte på ungdomsskolen. Vi finner ingen argumentasjon eller dokumentasjon i høringsutkastet som begrunner dette. Vi opplever dette forslaget som en rett og slett svært unaturlig måte å løse overtallighet i elevtallet på Vuku Ungdomsskole på.

Vi kan ikke se at Verdal kommune tar hensyn til det som vektlegges så tydelig i kommunens egne «Helhetlige oppvekstplaner». Her slås kommunen fast at vi foreldre, skole og nærmiljø sammen skal bygge et forutsigbart, trygt og godt oppvekstmiljø og nettverk for barn og unge i Verdal – og i denne sammenhengen for barn og unge i Stiklestad skolekrets.

Ved å gå for splittelse av 7.klassingene fra Stiklestad med at 8 elever (7 jenter og 1 gutt) skal begynne på en ungdomsskole mens de resterende 21 skal begynne på den andre ungdomsskolen, mener vi at kommunen går stikk i mot sine egne planer. Splittelse av et elevkull på den måten som forslaget legger opp til vil slå hardt ut for enkeltelever i 2000-kullet her på Stiklestad, og på en måte som hverken barn eller foreldre har hatt mulighet til å forberede seg på. Saken kommer opp unødvendig seint på året (elevtallet har vært kjent lenge). Både skole, foreldre og lokalmiljø har gjennomført tiltak både fra «De helhetlige oppvekstplanene» og andre tiltak for å forberede elevene på overgangen til ungdomstida. Dette har gitt dem et godt grunnlag å bygge videre på i møte med nye utfordringer. Å bli splittet fra medelevene vil medføre at deler av dette grunnlaget forsvinner. Elever og foreldre må starte egne prosesser helt på nytt. Kommunen plasserer dem med sitt forslag som en egen gruppe på siden, som man gambler på at «det sikkert går greit med». Dette vitner om liten respekt for enkelteleven.

Prosessen som nå kjøres av Verdal kommune er også et brudd på den vedtatte prosedyre for overgang barnetrinn – ungdomstrinn. Elevene føler seg rett og slett lurt og har mistet verdien av de forberedelser de har deltatt i som en del av denne vedtatte prosedyren - og det som skulle være en spennende overgang til ungdomsskole har blitt noe helt ukjent og usikkert som de bare gruer seg til. Dette gjelder ikke bare de 8 elevene som det foreslås skal splittes fra skolekamerater og det sosiale nettverket som naturlig dannes med utgangspunkt i skolemiljøet, men også de resterende 21 som på denne måten opplever å miste sine venner i hverdagen. Vi stiller også store spørsmålstegn ved holdbarheten i det marginale regnestykket som presenteres som grunnlag for splittelsen av Stiklestadelevene. 8 elever er anført som å høre til på Verdalsøra-siden av den nye kretsgrensa. Hvor sikkert er dette tallet? For 2000-elevene er det nok at 1-2 elever på Stiklestad bytter adresse fra mor til far – og så blir hele regnestykket feil igjen. Vi gjør oppmerksom på at dette allerede er en realitet, slik at kommunen ikke vil oppnå at det blir 8 elever fra Stiklestad som vil sokne til Verdalsøra Ungdomsskole etter den nye foreslåtte geografiske skillelinja.

Både tallmaterialet og bevegelsesrom i dette, og det uholdbare i å splitte en skolekrets i stedet for å flytte en hel skolekrets, taler etter vår oppfatning for at den største forutsigbarheten både matematisk og menneskelig er å flytte alle elever fra Leksdal til Verdalsøra Ungdomsskole. Dette ble gjort i forhold til elevene fra Ness barneskole, og vi etterlyser at ikke man har brukt dette eksemplet som bakgrunn i denne saken. For klasse 7a og 7b ved Stiklestad Skole Astrid Rokseth Helland Lars Børre Hallem Tora Indahl Rolf Hermann Anne Berit Lyng Malmo

Astrid Rokseth Hellan

15.08.2012 
Jeg ferdes ganske mye på elve/strandpromenaden mot Trones og den er stort sett i veldig bra forfatning hele veien fra Øra og rundt golfbanen. Unntaket er stykket fra man kommer inn i skogen ved golfbanen og opp i Sørskaget, samt stikkstien ut til nausta. Der er det mye røtter og ikke spesielt fint å ferdes med barnevogn/rullestol/sykkel. Er det planer om å gruse opp dette stykket også?

Bjørn Okkenhaug

29.06.2011 
Jeg foreslår at Verdal kommune arrangerer en gratis aktivitetsdag for barn (særlig for fattige barn). Der kan barna f.eks. lage ting, delta i leker og spill. Det er sikkert mange frivillige som vil lære barna ting, og kanskje dere kan få sponsorer til å støtte arrangementet økonomisk.

Anne Mette Nordheim

31.10.2010
Ang annonsering av KINOEN I VERDAL Hvorfor har dere ikke med opphavsland når dere annonserer i avisene ? det er litt irriterende å måtte gå inn på nett for å finne ut hvor den er laget. det er som kjent veldig stor kvalitetsforskjell knyttet til produsentland, så når det kommer en ny film er det alltid det første jeg lurer på : hvor er den laget ? Både Steinkjer og Levanger har dette med. det skulle vel ikke koste verken tid eller penger å ta det med for dere også.

BB (Anonym)

06.06.2010 
Nå har jeg begynt å sykle til jobben, men det er et problem at folk driver og knuser flasker etc. etter gangveiene. Derfor er jeg nødt til å sykle etter hovedveien for ikke å punktere. Kunne kommunen være flinkere til å feie gangveiene, spesielt etter helgene slik at en kan sykle trygt? Det er sikkert et problem for hundeeiere som lufter hundene nedover gangveiene også.Det er spesielt ille mellom Stampusmyra og Bo' Byn. Takk.

Svanhild Grøntvedt

29.04.2010 
Hei. Dette er ikke for å klage, men hvorfor er det ingen som tar telefonene ved Stekke legesenter? Nå har jeg sittet snart i tre kvarter for å komme igjennom uten å lykkes. Slik skal det ikke være!! Jeg syns personlig at de som sitter bak skranken skal prioritere de som ringer istedefor de som står ved skranken. For ingen vet tilstanden på den som ringer, det kan være noe som haster. Det er ikke første gangen jeg opplever dette. Håper det er mulig at det blir gjort noe med telefonkøen. Mvh Marius

Marius Enes

19.02.2010 
Jeg vil bare informere om at jeg aldri noen sinne har brukt nettsider som er mindre brukervennlige enn de kommunen har. de er utrolig vanskelig å navigere seg frem i. Det synes jeg er synd, og ikke minst tidkrevende og frustrerende.

Gunn Åse Letnes

Publisert: 05.05.2014 12:40 Sist endret: 11.02.2022 08:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS