Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Barn og foreldre

ADOPSJON     Til toppen av siden
Barneverntjenesten gir også tilråding når det søkes om adopsjon av barn fra utlandet. Se mer informasjon på www.bufetat.no.
Barneverntjenesten kan også bistå i forhold til adopsjon av barn mellom ektefeller.

 

Stebarnsadopsjon
Informasjon om stebarnsadopsjon hos Bufetat.

Utenlandsadopsjon
Informasjon om utenlandsadopsjon hos Bufetat.
 

ARV OG GAVER     Til toppen av siden
Du er arving hvis du er tilgodesett i avdødes testamente, eller hvis arveloven bestemmer det. Har ikke avdøde skrevet testamente, følger det altså av arveloven hvem som er arvinger. Arveloven har også bestemmelser om livsarvingers (barn og barnebarns) krav på arv.
 
Arveavgift / Melding om arv
Arveavgiften ble fjernet fra og med 1. januar 2014. For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten.


Arvelater
Arvelater er den personen en arver noe fra.

Arving
Barna til arvelateren arver likt dersom ikke annet framgår av særskilte lovregler. Har arvelataren ikke livsarving, går arven til foreldra hans. Har ikke arvelateren livsarving eller ektemake, og lever ikke far eller mor, eller livsarving etter far eller mor, går arven til besteforeldra hans eller til livsarvinger etter disse.


Gavemelding
Arveavgiften ble fjernet fra og med 1. januar 2014. For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten.

 

Livsarving
Arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv.). En livsarving har krav på pliktdelsarv, dvs. arvelateren kan ikke ved testament frata ham hele hans arverett.

Testament / Testamente
Arveloven beskriver hvordan testamente skal settes opp. Et vanlig skriftlig testament må være underskrevet samtidig av testator og to testamentsvitner. Vitnene må ikke være i slekt med eller ha nær tilknytning til noen som blir tilgodesett i testamentet.

 
BA
RNEBIDRAG     Til toppen av siden
Bidrag

Bidragsforskudd / Bidragsforskott

 
BA
RNETRYGD     Til toppen av siden

 
EN
GANGSSTØNAD     Til toppen av siden
Kvinner som ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av barn.

 
FA
RSKAP     Til toppen av siden
Det skal fastsettes farskap for alle barn som blir født i Norge. Regelverket om fastsetting og endring av farskap finnes i Barneloven.

 

Folkeregister
Informasjonsside om folkeregisteret hos Skatteetaten

 
FO
RELDREPENGER     Til toppen av siden
Adopsjonspenger
Informasjon om foreldrepenger ved adopsjon fra NAV.

Fødselspenger
Informasjon om foreldrepenger ved fødsel fra NAV.

 
FORELDREPERMISJON / FØ
DSELSPERMISJON     Til toppen av siden
Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV.

Adopsjonspermisjon
Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV.
 
Barselpermisjon / Svangerskapspermisjon
Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV.

Fedrekvote / Pappapermisjon
Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV

Foreldrepermisjon / Fødselspermisjon
Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV.

Tidskonto
Ved å benytte tidskonto (delvis permisjon) kan foreldre kombinere uttak av fødselspenger med nedsatt arbeidstid. Perioden med heltidspermisjon blir kortere, men fødselspengebeløpet blir det samme. Perioden strekkes ut i tid, og foreldre kan kombinere omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet uten å gå ned i lønn. Tidskonto gjelder arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som har rett til fødselspenger og som arbeider i mer enn halv stilling. Arbeidsledige har ikke anledning til å benytte ordningen.

 
KO
NTANTSTØTTE     Til toppen av siden

 

Barnehageplass
Se under tema Barnehage.

 
 
LE
KEPLASS     Til toppen av siden
Et avgrenset område utendørs som er tilrettelagt for at barn kan leke.

 
 
OM
SORGSPENGER     Til toppen av siden
Temaside om omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom hos NAV.

 
OM
SORGSPERMISJON     Til toppen av siden
Se informasjon under Permisjonsordningertema Arbeid.

 
PE
RSONNAVN     Til toppen av siden
Navneloven.

Etternavn / Slektsnavn
Om etternavn i forhold til navneloven - NOU 2001:1.

Folkeregister
Informasjonsside om folkeregisteret hos Skatteetaten. 

Fornavn / Mellomnavn
Om fornavn og mellomnavn i forhold til navneloven - NOU 2001:1.

Navneendring
Alle over 18 år kan skifte navn ved å sende meldingsskjema for navneendring til skattekontoret. Personer under 18 år må ha samtykke fra foresatt, og for personer mellom 12 og 18 år må også den det gjelder selv samtykke (i.e. - for barn under 12 år kan foresatte endre navn uten at barnet selv ønsker det).
  
SK
OLEFRITIDSORDNING / SFO     Til toppen av siden
Informasjon om kommunens skolefritidsordning.

 
ST
ØNAD TIL ENSLIG FORSØRGER     Til toppen av siden
Økonomisk ytelse som skal sikre inntket for de som har aleneomsorg for barn. Ytelsen skal stimulere til selvforsørgelse.

Overgangsstønad
Informasjon om overgangsstønad fra NAV.

Stønad til barnetilsyn
Informasjon om stønad til barnetilsyn fra NAV.

Tilskudd til flytting / Flyttetilskudd
Informasjon om tilskudd til flytting fra NAV.

Utdanningsstønad
Informasjon om utdanningsstønad fra NAV.

Publisert: 17.02.2009 10:52 Sist endret: 25.03.2022 13:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS