Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Makspris
Foreldre skal ikke betalte mer enn makspris for en barnehageplass.

Maksprisen er fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.
Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene krever betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal husholdningen ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer   
Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2022 settes inntektsgrensen til 598 825 kroner. De som har en samlet inntekt, før skatt, over dette får ikke innvilget redusert foreldrebetaling.

Retten til gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når kommunen fatter vedtaket, jf. forskriften § 3 fjerde ledd. Altså hvis barnet er født i 2019 ved opptak for barnehageåret 2022/2023 inntrer retten om gratis kjernetid.

Kommunen har ansvaret
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, endringene i forskriften omfatter både kommunale og private barnehager.
Søknadsskjema finner du her.

Regelverket
Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Skattemelding for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom skattemeldingen ikke stemmer i forhold til dagens inntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Bekreftelse på riktig inntekt vedlegges da søknaden.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak
Man kan søke på ordningen gjennom hele året. Det må sendes inn ny søknad for hvert barnehageår. Søknaden gjelder fra den 1. i påfølgende måned og ut juni.
Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.
Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er nyeste selvangivelse evt. lønnslipp (bekreftelse på start og lengde på arbeidsforhold må vedlegges). Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.
Vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling for kost
Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon
Foreldre med flere barn i barnehage har rett på søskenmoderasjon, 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og 50 prosent for 3. barn eller flere barn. Dette beregnes ut fra prisen du betaler for første barn.

Klageadgang
Foresatte har rett til å klage på vedtaket.

Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside. Det søkes om både reduksjon og gratis kjernetid i ett og samme skjema.

Se mer info her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Ved spørsmål – ta kontakt med:
Anne Haugskott-Bjugan
Barnehagemyndighet
Tlf.: 95 16 82 48

E-post: aehu@verdal.kommune.no 

Publisert: 06.05.2015 12:42 Sist endret: 24.03.2022 11:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS