Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Barnevern og familievern (Barneverntjenesten)

Logo for alarmtelefonen for barn og unge 116 111 
 
 ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE

  
  
Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste. I Verdal er denne tjenesten organisert i enheten Ressurssenter oppvekst som en av flere tjenester.

 
Barneverntjenesten har telefon-nummer 74 04 82 40 / 98 90 18 56 
(kun betjent i åpningstiden)

Tjenestens oppgaver og ansvar defineres gjennom Lov om barneverntjenester (Barnevernloven). Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barneverntjenesten har organisasjonsnummer 986 132 449.

Av sikkerhetshensyn er døren inn til Helsesenteret stengt.
Dette betyr at det er nye rutiner for de som skal besøke barneverntjenesten.
De som har avtale med Barneverntjenesten henvender seg hos Servicekontoret i 1.etg. på Rådhuset, oppgir navn og hvem dere skal møte.
Servicekontoret åpner inngangen til Helsesenteret, slik at dere kommer inn til oppsatt avtale,
Dersom dere ikke har avtale, men ønsker å snakke med noen hos barnevernet, hjelper Servicekontoret dere å komme i kontakt med rette tjeneste for å avtale samtale.
Dersom dere kommer utenfor Servicekontorets åpningstid (09.00 - 15.30) ring barneverntjenesten 74 04 82 40 så hjelper vi dere.
Dere som skal levere dokumenter til barneverntjenesten, kan levere disse hos Servicekontoret eller i postkassen utenfor inngangen til Rådhuset.


INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT
(utenom åpningstid - klikk for informasjon)

 
 
Se nettsiden https://mittliv.no/ - denne nettsiden drives av stiftelsen Forandringsfabrikken.

Finn mer informasjon ved å bruke lenkene nedenfor og til høyre.

 

 

BARNEVERN [organisasjon]     Til toppen av siden
 
Hv
em får tjenesten:     Til toppen av siden
Barneverntjenesten hjelper barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon i alderen 0-18 år og deres familier som bor og oppholder seg i kommunen. Dersom den unge samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.

Hvem kan henvende seg:     Til toppen av siden
Alle kan henvende seg til barneverntjenesten på vegne av barn og unge, i tilfeller der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven.
Offentlig ansatte har plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten for barn der det foreligger en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller atferd. Barneverntjenesten mottar mange bekymringsmeldinger hvor det er foreldrene selv som melder fra eller via samarbeidsmøter hvor foreldrene er tilstede. Mange er kanskje usikre og redde for å blande seg inn og er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få om en melder en bekymring til barneverntjenesten. Resultatet av dette kan bli at mange barn og unge ikke får den hjelp og støtte de trenger. Er du i tvil bør du kontakte barneverntjenesten. Du kan også be om en anonym drøfting med en av våre saksbehandlere.

Hvordan kontakte barneverntjenesten:     Til toppen av siden
Vi har kontor ved Ressurssenter Oppvekst i 3.etasje i Verdal Helsesenter. Henvendelsene kan skje pr. telefon, via brev eller ved personlig fremmøte.

Kontortid:
Vi har kontortid mellom kl. 08.00-15.30.

Postadresse:
Verdal kommune, barneverntjenesten, Postboks 24, 7651 Verdal

Du kan benytte disse skjemaene for skriftlig bekymringsmelding eller søknad.

 

Saksgang i barneverntjenesten     Til toppen av siden
En barnevernssak starter gjerne med ei melding fra en offentlig instans eller privat person. Foreldre kan også selv be om hjelp eller sende søknad om spesifikke tiltak.  Barneverntjenesten har en frist på en uke på å gjennomgå meldingen og vurdere hvorvidt det er grunnlag for å undersøke forholdene nærmere eller om den skal henlegges.

Barneverntjenesten har en frist på tre måneder til å gjennomføre en undersøkelse, jf. bvl § 4-3. Saken kan enten henlegges etter undersøkelsen, eller barnevernet kan fatte vedtak på hjelpetiltak, jf. bvl § 4-4 eller omsorgsovertakelse jf. bvl § 4-12. Barneverntjenesten kan også plassere ungdom i institusjon, frivillig eller med tvang, etter bvl §§ 4-26 og § 4-24, om det er grunnlag for dette. 

Etter mottatt bekymringsmelding blir foreldre innkalt til et oppstartsmøte. I dette møtet blir bekymringen presentert og foreldrene får uttale seg. I oppstartsmøtet vurderes det om det er nødvendig med videre undersøkelse av meldingen. Sammen med foreldrene tas det stilling til om det er nødvendig å ta kontakt med andre som kjenner barnet for eksempel barnehage, skole, helsestasjon og lignende.

Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp barn og foreldres utvikling så lenge det er fattet vedtak etter bvl kap. 4, jf §§ 4-5 eller 4-16. Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi i hovedsak ikke kan gi opplysninger om personlige forhold til andre uten samtykke fra den det gjelder.

Bekymringsmelding     Til toppen av siden
Du kan benytte disse skjemaene for skriftlig bekymringsmelding eller søknad.

 
Tiltak / Hjelpetiltak:     Til toppen av siden
Barneverntjenesten iverksetter både frivillige hjelpetiltak i hjemmet og plassering utenfor hjemmet.

 • Frivillig hjelpetiltak i hjemmet
  Som regel er det best for barnet å vokse opp i sitt eget hjem og sammen med sin egen familie. Barneverntjenesten skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe familien med frivillige og forebyggende hjelpetiltak. Dette kan være hjelpetiltak som råd og veiledning, miljøterapeut i hjemmet, støttekontakt, avlastnings- og besøksheim, barnehageplass, SFO og støtte til fritidsaktiviteter.
 • Omsorgsovertagelse / Omsorgsovertakelse / Plassering utenfor hjemmet
  Det er vanligvis først hvis hjelpetiltak ikke fører frem at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Sak om omsorgsovertagelse forberedes av kommunen og avgjøres av den statlige Fylkesnemnda. De vanligst omsorgstiltakene er fosterhjem og institusjon.

 
Ettervern:     Til toppen av siden

Målsettingen med å gi tiltak til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, er å sikre dem nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse og at de gradvis skal settes i stand til å greie seg på egen hånd. Det er barnevernlovens §1-3 som gir adgang til å opprettholde igangsatte tiltak, eller erstatte disse med andre tiltak inntil ungdommen har fylt 23 år. I utgangspunktet vil alle typer tiltak etter loven kunne opprettholdes.

Tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år kan som hovedregel bare skje når ungdommen selv samtykker.

Det er den kommunen som har iverksatt tiltak etter barnevernloven før ungdommen fylte 18 år som er ansvarlig for eventuelt å opprettholde disse/erstatte de med andre tiltak, også dersom ungdommen flytter til en annen kommune.

Hvis ungdommen selv ikke ønsker noe tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år, skal ungdommen gjøres oppmerksom på at han eller hun kan ombestemme seg. Barneverntjenesten skal gjøre en grundig vurdering av om tiltak skal opprettholdes eller erstattes av nye etter fylte 18 år, og det skal gis en begrunnelse i vedtaksform dersom tiltak opphøres eller søknad om tiltak avslås.

Se mer informasjon om hva ettervern er på 
https://barnevernsbarna.no/forsiden/for-barnevernsbarn/ettervern/

KS Ettervern i barnevernet og oppfølging fra NAV
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/oppfolging-av-unge-med-barnevernserfaring/ettervern-i-barnevernet-og-oppfolging-fra-nav/

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år – regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-tiltak-etter-barneloven-for/id651092/


 
 
Sa
marbeid med andre:     Til toppen av siden
Barneverntjenesten samarbeider tett med både skoler, barnehager, helsestasjon, PP-tjenesten og NAV. Vi har også et godt samarbeid med andrelinjetjenesten, som foreksempel barne- og ungdomspsykiatrien, i enkeltsaker.
 
Lyst til å bli tiltaksarbeider for barneverntjenesten?     Til toppen av siden
Barneverntjenesten har et stadig behov for nye tiltaksarbeidere, som kan ta på seg større eller mindre oppdrag for oss. Dette kan være støttekontakt, tilsynsfører, besøksheim ol. Ta kontakt pr. telefon eller bruk skjema nedenfor.
Registreringsskjema for tiltaksarbeidere - PDF
Registreringsskjema for tiltaksarbeidere - DOC

Skjema til bruk for deg som er besøkshjem / miljøarbeider / tilsynsperson i fosterhjem    Til toppen av siden 
Skjema for utskrift og utfylling - kan ikke fylles ut direkte på nett.

 

Adopsjon:
Barneverntjenesten gir også tilråding når det søkes om adopsjon av barn fra utlandet. Se temaside om adopsjonwww.bufetat.no.
Barneverntjenesten kan også bistå i forhold til adopsjon av barn mellom ektefeller.
 
Ansatte     Til toppen av siden

 

 

 

 

BESØKSHJEM     Til toppen av siden
Avlastningshjem / Besøksfamilie
Informasjon om avlastningshjem og besøkshjem finnes på www.fosterhjem.no.
 
 
FAMILIEVERN     Til toppen av siden
Familiekontor / Familievernkontor
I norddelen av Trøndelag finnes det to slike kontorer, i Levanger (tlf. 466 17 680) og på Namsos (tlf. 466 17 690).

Familierådgiving / Familierådgivning
Temaside om familievern hos www.bufetat.no.
Fra denne temasiden kan du også lett finne ditt nærmeste familievernkontor - i norddelen av Trøndelag finnes det to slike kontorer, i Levanger (tlf. 466 17 680) og på Namsos (tlf. 466 17 690). 

Parkurs / Samlivskurs
Se informasjon om kursene som tilbys av helsestasjonen.

 

FOSTERHJEM     Til toppen av siden
Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet.
 
Finn mer informasjon om fosterhjem på bufetat.

Informasjon om lokal fosterhjemstjeneste for Trøndelag finner du her
 
Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig interesseorganisasjon for fosterforeldre.
  
Fosterbarn
Informasjon om fosterbarnbufetat.

Fosterforeldre
Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig interesseorganisasjon for fosterforeldre.
Bufetat region Midt-Norge har etablert en egen vakttelefon for fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise. Denne vakttelefonen er betjent i tidsrommet 15:30 - 08:00 på hverdager, og dessuten også i helger og høytider.
Vakttelefonens nummer er 466 17 410.

Tilsynsfører
Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsfører som skal kontrollere at barna får den omsorg de trenger og har krav på.
Les mer om tilsynsførerewww.fosterhjem.no.

Skjema for rapport fra tilsynsbesøk i fosterhjem - PDF-format for utskrift og utfylling for hånd.

Skjema for rapport fra tilsynsbesøk i fosterhjem - skjema i Word, kan fylles ut på skjerm, lagres på egen PC, skrives ut, signeres og sendes inn
 
 
OV
ERGREP     Til toppen av siden
Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag.

Logo til nettsiden dinutvei.no, med lenke til siden 
Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.
Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.


Barnemishandling / Familievold
nasjonal veiviser mot vold og overgrep - dinutvei.no  

 

Incest / Seksuelle overgrep
Nok Trøndelag - Ressurssenter mot seksuelle overgrep har mye informasjon på sitt nettsted.

Krisesenter
Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.
Informasjon på andre språk finner du her.

Krisesenteret for vår kommune er Nord-Trøndelag Krisesenter IKSKrisesenteret i Nord-Trøndelag,  telefon nummer 74 07 77 10, epost krverdal@online.no.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

 • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
 • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

 

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

 • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
 • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret
 • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

  

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her:

 

Krisesentersekretariatet er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. 
 
Informasjonsside om krisesenter fra www.bufetat.no
 
 
TVANGSEKTESKAP     Til toppen av siden
Infomasjonsside om tvangsekteskap - hos UDI.

INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT   Til toppen av siden 
Det er etablert felles  interkommunal barnevernvakt for kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy, Verran, Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Overhalla, Grong, Snåsa, Lierne, Høylandet, Røyrvik og Namsskogan.

Barnevernvakten er barnevernets beredskapstelefon utenfor kontortid, og den er lokalisert ved Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus i Seilmakergata 10 på Steinkjer.
Tlf: 489 55 599 / 116 111 Klikk for større format

Åpningstid:

 • Helligdager: 
  - døgnåpnet
 • Helger:
  - fredag 15:00 til mandag 08:00.
 • Ukedager:
  - Mandag 15:30 til tirsdag 08:00
  - Tirsdag 15:30 til onsdag 08:00
  - Onsdag 15:30 til torsdag 08:00
  - Torsdag 15:30 til fredag 08:00

 

Linker:
Barnevernvakten på Steinkjer
www.barnevernvakten.no
www.116111.no

Publisert: 17.02.2009 10:53 Sist endret: 07.03.2022 09:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS