Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Gebyrer for plansaker

BeskrivelsePris 2022Pris 2021
1. Generelle bestemmelser/ opplysninger:
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.
   
     
2. Kvalitetskrav:
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at
de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.
   
     
3. Planforslag det skal betales gebyr for: 
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14
3. Søknader om mindre reguleringsendringer, PBL § 12-14 
4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2
5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17
 
 
     
4. Gebyrsatser     
Gjennomføring av oppstartsmøte i samsvar med kommunedelplan kr. 5.500 kr. 5.000,-
Gjennomføring av oppstartsmøte med avvik fra kommunedelplan kr. 10.000  
Fastsettelse av planprogram kr. 17.000 kr. 15.000,-
a) Reguleringsplaner/-endringer: Areal inntil 5 daa:   kr. 55.000 kr. 55.000,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da  kr. 4.000 kr. 3.500,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 15–25 da   kr. 3.500 kr. 3.000,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 25–35 da  kr. 3.000 kr. 2.500,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 35–45 da   kr. 2.000 kr. 1.500,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 45-150 da  kr. 1.500 kr. 1.000,-
    Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal over 150 da kr. 1.000 kr. 500,- 
   Ved detaljregulering til boligformål skal det betales et tilleggsgebyr pr. boenhet som inngår
    i planen. 
kr. 4.000 kr. 4.000,-
Unntak:    
b) Fritidsbebyggelse - inntil 10 enheter  kr. 45.000 kr. 38.000,-
    Fritidsbebyggelse - tillegg pr. enhet over 10 kr. 3.500 kr. 3.000,-
   
Adkomstveier feritidsbebyggelse grunnbeløp unntil 1 km  kr. 35.000 kr. 30.000,- 
Tillegg pr påbgynt kilometer kr. 8.000 kr. 5.000,- 
     
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for massetak:    
    Grunnbeløp  kr. 46.500 kr. 45.000,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50-60 da  kr. 4.000 kr. 3.000,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 60-70 da kr. 2.500 kr. 2.000,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 70-90 da kr. 2.000 kr. 1.500,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 90-150 da kr. 1.500 kr. 1.000,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal over 150 da kr. 500 kr. 500,- 
    Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier    
d) Idrettsanlegg beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av
    arealstørrelse
   
e) Mindre reguleringsendringer, endring av kart og bestemmelser kr. 25.000
Mindre reguleringsendringer, endring av bestemmelser kr. 12.500  
f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet uten politisk behandling kr. 7.500 kr. 7.000,-
g) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling kr. 16.000 kr. 15.000,-
     
5. Øvre grense for behandlingsgebyr kr. 500.000 kr. 500.000,-
     
6. Avvisning av planforslaget    
   Ved avvisning etter 1. gangs behandling betales 50 % 50 %
   Ved avvisning etter 2. gangs behandling betales  75 % 75 %
   Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales  100 % 100 %
   Avvisning av planprogram  kr. 20.000 kr. 20.000,-
     
7. Tilbaketrekking av sak     
   Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales  50 %  50 % 
     
8. Konsekvensutredning     
   I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger,
  (jfr. forskrift om konsekvensutredninger etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales
   et gebyr på kr:
kr. 42.000 kr. 40.000,-
     
9. Utbyggingsavtaler     
   Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.
   For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med
   lovens bestemmelser. 
   Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig
   ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.
kr. 26.500 kr. 25.000,-
     
10. Spesielle bestemmelser     
   Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.
   Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også
   andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes. 
   Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.
   Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.
   
Publisert: 17.09.2018 15:03 Sist endret: 04.01.2022 14:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS