Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronavirus_publtlf

Gebyrer for plansaker

BeskrivelsePris 2019Pris 2018
1. Generelle bestemmelser/ opplysninger:
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.
   
     
2. Kvalitetskrav:
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at
de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.
   
     
3. Planforslag det skal betales gebyr for: 
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14
3. Søknader om mindre reguleringsendringer, PBL § 12-14 
4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2
5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17
 
 
     
4. Gebyrsatser     
a) Reguleringsplaner/-endringer: Areal inntil 5 daa:   kr. 40.000,- kr. 36.000,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da  kr. 3.000,- kr. 2.700,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 15–25 da   kr. 2.500,- kr. 2.000,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 25–35 da  kr. 1.800,- kr. 1.400,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 35–45 da   kr. 1.000,- kr. 850,-
   Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal over 45 da  kr. 600,- kr. 550,-
   Ved detaljregulering til boligformål skal det betales et tilleggsgebyr pr. boenhet som inngår i planen.  kr. 2.000,- kr. 1.500,-
Unntak:    
b) Fritidsbebyggelse - inntil 10 enheter  kr. 38.000,- kr. 36.000,-
    Fritidsbebyggelse - tillegg pr. enhet over 10 kr. 3.000,- kr. 2.800,-
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for massetak:    
    Grunnbeløp  kr. 38.000,- kr. 36.000,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50-60 da  kr. 3.000,- kr. 2.700,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 60-70 da kr. 1.600,- kr. 1.400,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal på 70-90 da kr. 1.000,- kr. 900,-
    Tillegg pr. påbegynt 5 da for tilleggsareal over 90 da kr. 700,- kr. 600,-
    Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier    
d) Idrettsanlegg beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse    
e) Mindre reguleringsendringer kr. 20.000,- kr.18.000,-
f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet uten politisk behandling kr. 6.000,- kr. 5.500,-
g) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling kr. 13.000,- kr. 12.000,-
     
5. Øvre grense for behandlingsgebyr kr. 400.000,- kr. 250.000,-
     
6. Avvisning av planforslaget    
   Ved avvisning etter 1. gangs behandling betales 50 % 50 %
   Ved avvisning etter 2. gangs behandling betales  75 % 55 %
   Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales  100 % 100 %
   Avvisning av planprogram  kr. 15.000,- kr. 12.000,-
     
7. Tilbaketrekking av sak     
   Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales  50 %  50 % 
     
8. Konsekvensutredning     
   I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger,
  (jfr. forskrift om konsekvensutredninger etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales
   et gebyr på kr:
kr. 38.000,-  kr. 36.000,-
     
9. Utbyggingsavtaler     
   Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.
   For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med
   lovens bestemmelser. 
   Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig
   ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.
kr. 18.500,-  kr. 17.500,-
     
10. Spesielle bestemmelser     
   Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.
   Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også
   andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes. 
   Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.
   Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.
   

 

Publisert: 17.09.2018 15:03 Sist endret: 21.02.2020 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS