Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Verdal kommune.
Nordmenn er privilegerte. Velstandsutviklingen i landet har vært formidabel de siste tiårene. Norge har vært rangert blant de fremste landene i mange år på FNs utviklingsindeks.

Sammen med dette har helsa vår bedret seg. Ett mål på dette er at levealderen øker. De siste tiårene har levealderen i snill økt to år per tiår. Vi forventer fortsatt vekst i forventet levealder fremover, trolig i samme størrelsesorden det neste tiåret. Noe skyldes vekst i velstand. Noe skyldes redusert tobakksforbruk.

Men helsa vår kan også beskrives med utgangspunkt i en rekke utfordringsbilder. En femtedel av den norske befolkning røyker daglig. Vi spiser for lite frukt og grønnsaker og får i oss for mye sukker og mettet fett. De fleste av oss er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Det er en global trend at vi er mindre aktive og at flere rammes av overvekt. Det gjør den norske utviklingen vanskeligere å snu. Helsedirektoratet arbeider for å fremme folkehelsen og endre helseatferden hos befolkningen i positiv retning. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen og mindre helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.

St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge retter søkelyset mot folkehelsearbeidet i Norge, med fokus på mer forebygging og mindre reparering.

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen peker på at det er behov for et tverrsektorielt folkehelsearbeid med økt helsefremmende innsats og tidlig intervensjon. Det er behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen.

Helsedirektoratet mener at frisklivssentralene er og vil være et bidrag i dette arbeidet framover. Å endre levevaner kan være en krevende prosess, men å delta i et fellesskap kan være inspirerende. På frisklivssentralene skal deltakerne få hjelp til endring gjennom metoder som har dokumentert effekt.
Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentraler i alle kommuner, eventuelt i interkommunale samarbeid. (Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør)
 

Hva er så en Frisklivssentral?
En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.
 
 
Hva er en Frisklivsresept?
En frisklivsresept er en blankett for henvisning til en frisklivssentral etter en helse-/ sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning og oppfølgingstiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Begrepet reseptperiode brukes i denne veilederen om den tidsavgrensede strukturerte oppfølgingen ved en frisklivssentral. Reseptperioden er satt til 3 mnd.
 

Definisjon på helseatferd?
Helseatferd er atferd og levevaner som har stor betydning for helsa. Noen av de mest kjente eksemplene er kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, alkoholbruk, seksualvaner og bruk av illegale rusmidler.
 

Er Frisklivssentralen definert som ett lavterskeltilbud?
Lavterskeltilbud kjennetegnes av at de er lett tilgjengelige fysisk, sosialt og kulturelt. Barrierer for deltakelse er bygget ned slik at det blir enklere å delta. Lavterskeltilbud krever ikke henvisning, de er åpne for alle.

Frisklivsresept er et strukturert oppfølgingstiltak med henvisning og derfor pr. definisjon ikke et lavterskeltilbud. Frisklivssentralen fungerer i tillegg som et lavterskeltilbud ved å tilby veiledning, råd og eventuell oppfølging til personer som oppsøker FLS på eget initiativ uten henvisning.
 

Motiverende intervju i Frisklivsarbeidet?
Endringsfokusert veiledning, også kalt endringsfokusert rådgivning, motiverende samtale, ”Motivational Interviewing” (MI), er en kombinasjon av støttende og empatisk veiledning som bygger på en teori om at mennesker i større grad følger opp de endringsmålene man selv formulerer og forsvarer. MI er en dokumentert effektiv metode for å hjelpe personer til å endre helseatferd når den benyttes av kompetent personell
 

Hvor står vi i dag i Verdal kommune?
Daglige leder er ansatt i 100% stilling fra 01.01.2012. Frode Grevskott har fått i oppdrag å etablere, drifte og lede Frisklivssentralen.

Fysisk plassering blir ved nyskolen i det bygget som ble stående igjen etter rivingen. Her vil det bli 1 testrom/intervallrom, 4 kontor og ett kurs/møterom.

Vi satser her på å gi forebyggende helsetjenester til innbyggerne Verdal kommune fra og med 1. september 2012.

Publisert: 18.06.2012 11:11 Sist endret: 04.03.2014 12:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS