Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal ha en oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsbehovet og tilbudet i kommunen og bidra til å styrke samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

 

 

 

KONTAKTPERSONER FOR KOORDINERENDE ENHET     Til toppen av siden
Kontaktperson: Lillian Herrmann og Kirsti Austmo
E-post: koordinerende-enhet@verdal.kommune.no  


ORGANISERING OG MANDAT FOR KOORDINERENDE ENHET, GJELDENDE FRA 15.04.2013
     Til toppen av siden
Logo for koordinerende enhet  

Organisering og mandat for funksjonen koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering fra 2013. (PDF-dokument)

Verdal kommune har siden 2010 hatt Koordinerende enhet sammensatt av representanter fra ulike fagområder innen habilitering og rehabilitering. Med nytt lovverk fra 01.01.12 er det behov for å reorganisere KE og samtidig tydeliggjøre mandatet. Kravene i ny lov og forskrift:

Helse – og omsorgsloven, § 7-3
Koordinerende enhet. Kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer etter § 7-1 og 7-2.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. § 6
Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosiale, psykososiale eller medisinsk habilitering og rehabilitering. KE skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal;

 • Motta meldinger om behov for individuell plan jf § 23
 • Sørge for at det blir utarbeidet rutiner for arbeidet med individuell plan.
   

Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan.
Kommunen har plikt til å tilby koordinator selv om bruker ikke ønsker Individuell plan.

Ny organisering av Koordinerende enhet (KE): 

 1. Organiseringen og sammensettingen av KE evalueres i arbeidet med Rehabiliteringsplanen 2013-2020.
 2. Gjennom at det etableres KE- FORUM bestående av virksomhetsledere fra oppvekst, helse og samfunn, sikres forankring i toppledelsen i organisasjonen. Det skal i tillegg oppnevnes brukerrepresentant. Forumet har møter minst en gang pr år, oftere hvis behov.
 3. Det etableres en fleksibel gruppe av avdelingsledere (herunder rektorer og styrere) som kan kalles inn når ny sammensatt brukersak er meldt. Kontaktperson KE gis myndighet til å kalle inn de aktuelle personer fra avdelingsledergruppen i forhold til den enkelte sak. Sammensetningen av avdelingsledergruppa vil derfor variere fra sak til sak. Avdelingsledergruppa har myndighet til å bestemme hvilken avdeling som skal ta koordinatoransvaret. Leder i den aktuelle avdeling må videre finne den mest egnede medarbeider i sin avdeling til koordinatorrollen. Skulle det ikke komme til enighet om hvilken avdeling som skal ha koordinatoransvaret, løftes dette til KE-FORUM.
 4. Kontaktperson KE er organisert i Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester, men skal koordinere arbeidet på tvers av avdelinger og virksomhetsområder.
 5. Kontaktperson KE tar i bruk etablerte fora for dialog, samt kan delta i ulike relevante fora etter avtalt plan.
 6. Det utarbeides skjema for melding om behov for koordinator og/eller Individuell plan.
   

Mandat for Koordinerende enhet (KE) fra 2013:

 • KE skal være en fast adresse for henvendelser om koordinerte tjenester.
 • KE skal motta melding om behov for individuell plan.
 • KE har gjennom KE-FORUM og avdelingsledergruppen myndighet til å bestemme hvilken avdeling som har ansvar for å tilby koordinator.
 • KE har ansvaret for opplæring og kompetanseheving av koordinatorer – etablering av forum for koordinatorer og faglig påfyll og støtte til koordinatorene. KE har ansvar for gjennomføring av koordinatorskole, og som en del av dette opplæring i bruk av SAMPRO. SAMPRO er verktøyet som skal brukes til Individuell plan (IP) i Verdal. Når koordinatorer har gjennomgått opplæring, skal SAMPRO tas i bruk ved neste revisjon av IP.
 • KE skal sørge for å vedlikeholde prosedyrene og retningslinjene for arbeidet med individuell plan.
 • KE skal samarbeide med IKT vedr informasjonssiden på intranett og internett om individuell plan og ansvarsgruppe.
 • KE skal ha oversikt over individuelle planer og koordinatorer.
 • Kontaktperson KE skal sørge for at det utarbeides årsrapport.
   

 

Publisert: 24.03.2011 08:34 Sist endret: 19.02.2020 07:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS