Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Psykisk helse

Koronasmitten og smitteverntiltakene kan medføre ekstra belastninger for alle, og kanskje særlig for deg som har psykiske plager eller rusproblemer.
Om du opplever at livet er i overkant utfordrende akkurat nå, kan du finne gode råd og støtte her.

 

 

  

  

  

  

MOBBING     Til toppen av siden
Informasjon om mobbing på arbeidsplassen under arbeidsliv på tema arbeid.
 
 
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE     Til toppen av siden
Audiopedagog / Logoped / PP-tjeneste / PPT / Spesialundervisning
Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 
 
PSYKISK HELSEVERN     Til toppen av siden
Kriseteam ved større ulykker og kriser.
(kriseteamet kontaktes av legevakt ved akutte kriser og katastrofer)

Temaside fra Helsedirektoratet om pyskisk helse.
Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.
Akuttpsykiatri, Sykehuset Levanger.
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk / Barnepsykiatri / BUP / Ungdomspsykiatri
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger (BUP).
 
DPS / Distriktspsykiatrisk senter
For Nord-Trøndelag er det to distriktspsykiatriske senter, et på Stjørdal, og et i Kolvereid.
Les om Distriktspsykiatrisk senterWikipedia. 

Avdeling psykisk helse / Psykiatri / Psykiske lidelser / Psykolog
Hva kan vi tilby av tjenester:
Avdeling psykisk helse tilbyr hjelp og bistand til mennesker med psykiske plager/lidelser, herunder:

 • Gruppetilbud: Kurs i mestring av depresjon (KID) og kurs i mestring av belastning (KIB).
  Se også: Frisklivssentral
 • Veiledet selvhjelp
 • Individuelle samtaler med kognitiv tilnærming og veiledet selvhjelp
 • Oppfølgingstjeneste for mennesker med langvarige behov

 

Selvhjelp:
Selvhjelpen kan du komme i gang med på egen hånd, eller følge vår internettbaserte behandling se egen info om veiledet selvhjelp). Denne behandling er dokumentert like god som individuell samtalebehandling.

Om veiledet selvhjelp:

 • Behandling på 4-6 uker.
 • Første samtale på kontoret, deretter ukentlig pr. tlf.
 • Terapeuten har rolle som veileder, og samtalene vil bli brukt til å veilede i bruk av programmet, samt sette og følge opp målsettinger underveis.
 • Det velges ett program å jobbe med og gi veiledning til.
 • Vi avtaler målsetting og progresjon fra gang til gang, men i hovedsak 1 del pr. uke.
 • Veiledet selvhjelp er helsehjelp. Vi skriver journal og epikrise.

 

Aktuelle program:

 • Mestring av angst
 • Mestring av depresjon
 • Mestring av perfeksjonisme og selvkritikk
 • Mestring av søvnvansker
 • Mestring av stress og belastninger
 • Mestring av bekymringer
 • Få det bedre med deg selv (selvfølelse)
 • Mestre eksponering

 

Link til selvhjelpsside:
https://assistertselvhjelp.no/ 

Individuell samtaleterapi tilbys til de som etter nærmere vurdering ikke viser seg aktuell for internettbasert behandling. Denne vurdering gjøres etter første samtale.

Andre linker:

 

Våre tjenester er et tilbud til innbyggere over 18 år.
Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp her. 

Alle ansatte i Avdeling psykisk helse har taushetsplikt.
Du har rett til å være med på utforming av de tiltak og tjenestetilbud som angår deg og din situasjon.

Akutte kriser:
Om det oppstår akutte kriser e.l. som krever oppfølging/behandling er det fastlege / legevakt som må kontaktes.
Se også Kriseteam ved større ulykker og kriser.

Hvordan søke om tjeneste:
For muntlig henvendelse/søknad:
Kontakt Forvaltningskontoret via Servicekontoret: Tlf. 74 04 82 00

Skriftlig søknad kan sendes til:
Verdal kommune
v/Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Postboks 24
7651 Verdal
(Bruk søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester)

Kontakt:
Ved andre spørsmål, ta gjerne kontakt med vår tjeneste.

Tlf. 400 33 923
Mail: psykiskhelse@verdal.kommune.no


Spesialisthelsetjeneste
Om spesialisthelsetjenestenWikipedia.
Spesialisthelsetjenesteloven.
 
 
RUSAVDELINGEN / RUSTILTAK     Til toppen av siden
Avrusning / Avvenning / Legemiddelassistert rehabilitering / LAR / Metadon / Subutex / Narkotika / Rusbehandling / Rusmiddelomsorg / Rusmiddeltiltak / Rusomsorg / Rusmiddelmisbruk / Rusmisbruk

Rusavdelingen i Verdal kommune består av Rustjenesten, Helsestasjon Rus, ATA-senteret (Arbeidstrening og aktivitetssenter) og Miljøteam.

I tillegg er Boligsosialt team organisert i Rusavdelingen. 

Avdelingen er en del av virksomhetsområdet Bo- og dagtilbudtjenesten.

Kompetanse
Tjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

Tilbud
Vi tilbyr oppfølging av personer som er bosatt i kommunen, og har behov for oppfølging på grunn av rusrelaterte utfordringer. Vi har fokus på brukermedvirkning, og at vi sammen med deg skal finne og nå det beste målet for deg.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Rusavdelingen har taushetsplikt.

Pårørendetilbud
Pårørende til mennesker med rusmiddelproblematikk har ofte levd under store belastninger over lang tid. Noen ønsker oppfølging av Rusavdelingen for å få hjelp til å håndtere situasjonen. Det tilbys da oppfølgingssamtaler.

Rusavdelingen er behjelpelig med å kontakte andre instanser ved behov. Dette kan være pårørendeforeningen FMS, Avdeling for psykisk helse, Frisklivssentralen, ARA eller andre.

Involvering av pårørende i brukerens prosess er et viktig arbeid som kommer i tillegg til oppfølging av pårørende.

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Oversikt finnes på helsenorge.no

Barn som pårørende
Barn har rettigheter som pårørende. Det gjelder for de mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde.

Helsearbeidere har en plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende.

Barneansvarlig
Rusavdelingen har oppnevnt barneansvarlige. Hensikten er å tilby støtte og veiledning i foreldrerollen, samt samtale rundt barnets informasjon og oppfølgingsbehov. Barnas Time kan brukes som metode.

Tips til mere informasjon om Barn som pårørende:

 

Brosjyrer:

 

Brukerorganisasjoner
Marborg er en brukerorganisasjon på rusfeltet og er helt og holdent brukerstyrt.
www.marborg.no

Rio er en landsdekkende brukerorganisasjon. RIO skal bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet.
www.rio.no

Landforeningen for pårørende innen psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.
www.lpp.no/

Batteriet er et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid for grupper og organisasjoner.
www.batteriet.no/

Aktuelle informasjonssider
https://www.rustelefonen.no/

Tannbehandling
For personer som er under oppfølging eller behandling for rusrelaterte problemer finnes det særskilte ordninger med rett på fri tannbehandling. Dette kan være tema i samtale med Ruskonsulent.

Håndbok for en rusfri hverdag
Molde kommune har utarbeidet en håndbok, som finnes her:

 

Sjekk ut nettversjonen av håndboka: rusfrihverdag.no
   
 
HELSESTASJON RUS Til toppen av siden
Lokalisering og åpningstid
Helsestasjon rus er lokalisert ved Helsesenteret med besøksadresse Rådhusgata 4.

 • Åpningstid lavterskel: Hverdager 09:00 - 11:00
  Telefon 918 31 809 / 974 01 600
 • Åpningstid Ruslab: man, tor, fre. 08:00 - 12:00
  Telefon: 970 32 255

 

Målsetting
Gi helsehjelp med mål om å bedre fysisk og psykisk helse.

Målgruppe
Helsestasjon Rus gir et tilbud til rusavhengige over 18 år, uavhengig av type misbruk.

Helsestasjon Rus tilbyr:

 • Støtte- og ryddesamtaler
 • Hjelp til å orientere seg i hjelpeapparatets muligheter og tilbud
 • Videreformidling til ulike hjelpeinstanser
 • Oppfølgingssamtale etter overdose
 • NADA øreakupunktur
 • Utdeling av rent brukerutstyr
 • Returordning for brukt brukerutstyr
 • Vaksine for hepatitt A/B
 • Helsevurdering
 • Hepatitt A, B og C screening
 • Vurdering av sår og eventuelt stell
 • Vurdering og behandling av infeksjoner

 

Alle tjenester ved Helsestasjon Rus er gratis!
Du trenger ingen timeavtale, du kan henvende deg direkte i åpningstida.
Det er også mulig å gjøre avtale for å komme utenfor åpningstida.

 
Verdal helsesenter med markering av inngangen til Helsestasjon Rus

Ruslab (Urinlab)
Urinprøvetaking under tilsyn.

Det må foreligge en skriftlig urinprøveavtale mellom den som skal levere prøve og en godkjent rekvirent. Det kan være fastlege, barnevernstjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommuneoverlege, bedrifthelsetjenester og arbeidsgivere. Ved graviditet og rus kan Rustjenesten rekvirere. Det skilles mellom prøver tatt med medisinske formål og sanksjonsprøver.

Urinprøvene tas i hht Prosedyre for rusmiddeltesting (IS-2231)
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rusmiddeltesting/

Noen analyser dekkes av helsenorge.no, andre må dekkes av rekvirent.

Det kan også gjennomføres promillemåling med alkometer.

Lenke til mal for urinprøveavtale:

 
SP
ILLEAVHENGIGHET / SPILLEGALSKAP     Til toppen av siden
Informasjon om spilleavhengighet fra Wikipedia.

Hjelpelinjen for spilleavhengige - snakk med oss gratis på 800 800 40 hver dag fra 09:00 - 21:00.

Publisert: 17.02.2009 10:58 Sist endret: 24.02.2022 10:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS