Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning2

Næring

Førstelinjetjeneste    Til toppen av siden 
Førstelinjetjenesten for næringsutvikling er i Verdal kommune (P.t. ubesatt stilling, Kontakt Proneo AS)

For en uforpliktende samtale, legge inn opplysninger i dette skjemaet og vi tar kontakt med deg for møtetidspunkt;
https://proneo.no/tjenester/etablerersamtale/

Verdal kommune har en avtale med Proneo AS om bistand til etablerere og lokalt næringsliv. Alle med en forretningsidé eller utviklingsidéer i eksisterende næringsliv er velkomne til å ta kontakt. Hver idéhaver tilbys 1-2 timers samtale med konsulent hvor idé gjennomgås strukturert. Aktuell idéhaver vil videre informeres om de ulike støttesystemer og finansieringsordninger som er aktuelle for vedkommende som etablerer, feks etablererverksted og inkubator, Innovasjon Norges etablererkurs osv. for videre utvikling av forretningsidé. Tilsvarende informeres om ulike prosjekt og vekstordninger for idéhavere fra eksisterende næringsliv. 

Tidligfaseaktiviteter (eller også kalt hospitering): 
Aktuelle idéhavere som ønsker å søke offentlige/private midler/tilskudd, tilbys nødvendig opphold, etter avtale med vedkommende, i Proneos inkubatormiljø for utvikling av sin søknad. Dette inkluderer nødvendig faglig veiledning.

Testing:
I utviklingsprosessen vil ulike kvalitetstester av idéene kunne gjennomføres, slik at idéhaver får støtte i sine prioriteringer og valg underveis. Denne testingen vil også kunne inkludere fagpersoner og fagmiljø utenfor Proneo, med kompetanse håndplukket ut ifra idéhavers behov. Utviklingsløpet under oppholdet vil avtales på forhånd og resultat evalueres for videre løp.

Samarbeid:
Proneo er oppdatert på de tilbud, muligheter og begrensninger som skjer i offentlig regi lokalt, regionalt og nasjonalt, når det gjelder entreprenørskap og innovasjon. Som en naturlig følge av dette vil Proneo kunne være en praktisk og strategisk samarbeidspartner mot regionale programmer og institusjoner (som Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag Tiltaksforum, Ungt Entreprenørskap, Ungdomsfondet i Trøndelag mv.) i samarbeid med Levanger kommune. Gjennomføring av eventuelle prosjekter som en følge av dette samarbeidet vil måtte avtales spesielt.

Markedsføring:
Inkubatortilbudet markedsføres aktivt gjennom eget nettsted, via aviser, konferanser, nettverk og gjennom informasjonsmateriell for å stimulere etablerere til å kvalifisere seg for inkubatoropphold. Videre vil alle med en forretningsidé motta gratis veiledning og støtte for å komme i posisjon til å kunne søke midler for kommersialisering av sine forretningsideer, som nevnt tidligere (tidligfaseaktiviteter). Videre vil Proneo AS kunne koble idéhaver til aktuelle andre støtteaktører, kunnskapsmiljøer eller andre næringsaktører, ved behov.

Tilgang og stimuli av idéer:
Å sikre tilstrekkelig tilgang på etablerere med forretningsidéer, samt å stimulere disse til videreutvikling av sine idéer, gjør Proneo gjennom:

Videre vil Proneos interaksjon med og deltakelse i det lokale næringsliv tilsvarende og erfaringsmessig generere nye utviklingsprosjekter, forretningsidéer og ulike nye samhandlingskonstellasjoner fra etablerte bedrifter.

Rådgivning:
Rådgivningstjenesten i inkubatorvirksomheten vil omhandle ulike fagområder (satsningsområder i inkubatoren er Industri, Mat og Natur (tidligere Landbruk), Kultur og Ungdom/Ungkubator), samt bruk av flere, ulike rådgivere som sparringspartnere. Gjennom Proneos henvisningskompetanse formidles dessuten kontakt videre til andre fagmiljø ved behov. Videre bidrar leverandøren også med mental støtte til og personlig utvikling av utøverne. Her inngår coaching og mentoring, i tillegg til sosialt samvær og erfaringsutveksling inkubatorbedriftene mellom.

Proneos verktøykasse: 
Inkubatortjenesten inkluderer tilgang på ulike IT-verktøy, maler, standarder, databaser, prognoseverktøy, etc. samt bruk av ulike rådgivere i Proneo og andre fagmiljø. Leverandøren formidler kontakt til markeds-/finansanalytikere, jurister, web-designere, advokater, etc etter behov og bistår idéhaver i å søke hjelp for patentering og ulike former for beskyttelse (merkevare, design og andre immaterielle rettigheter). Tilsvarende i andre godkjennings-/tillatelsesprosesser bidrar leverandøren til rask kontakt med aktuelle instanser, som Mattilsynet, kommuner og andre offentlige instanser, for så å bistå i prosessen videre.

Kurs og kompetansehevende tiltak: 
Som del av inkubatordriften arrangerer Proneo jevnlig kurs og andre arrangement for inkubatørene, samt videreformidler dessuten løpende kontakt til aktuelle regionale og nasjonale kurs og konferanser til etablerere i inkubatoren. Videre utarbeides og distribueres nyhetsbrev med næringslivsrelaterte nyheter for etablerere og andre aktører i våre nettverk.

Næringshage og distribuert inkubatortilbud:
Proneo er etablert på VIP-senteret i Verdal med over 40 bedrifter med ulike tjenestetilbud, og drifter her næringsbygget (7500 m2) etter en næringshagemodell. Tindved Kulturhage har næringshagestatus fra SIVA og Proneo har ansvaret for å drifte kulturinkubatoren her. Proneo har avdelingskontor i Stjørdal sentrum med distribuert inkubatortilbud og leie av kontor for nyetablerte bedrifter i tilknytning til inkubatoren (næringshagemodell).
Proneo har ambisjon om å bygge opp et nettverk av inkubatorer i regionen og har allerede inngått avtale om etablering av distribuert inkubatortilbud i Lierne og Frosta og arbeider med ulike løsninger i Meråker, Nærøy og Snåsa.

Faksimile av forsiden på Strategisk næringsplanStrategisk Næringsplan    Til toppen av siden
Gjennom samarbeidet mellom Verdal og Levanger kommuner er en felles Strategisk Næringsplan med horisont fram til 2020 vedtatt av kommunestyrene i mars 2009. Planen er 1 av 7 kommunedelplaner i en overordnet felles kommuneplan.
strategisk Næringsplan for Levanger og Verdal PDF (6MB)


Samarbeid mellom kommunene og næringslivet er nødvendig for å oppnå ønsket utvikling.  For å ivareta samarbeidet etableres fast arbeidsgrupper på fokusområdene
Sommer og høst 2009 arbeides det med tiltaksplan for de 7 ulike fokusområdene i Strategisk Næringsplan:

  1. Reiseliv, kultur og opplevelser
  2. Landbruk og mat
  3. Miljøbasert næringsutvikling
  4. Helseteknologi
  5. Industri og energi
  6. Naturforvaltning
  7. Utdanning og kompetanse


Tiltaksdelen skal ha en horisont på minimum 4 år. Arbeidsgruppene for de ulike fokusområdene er politisk oppnevnt og deltakerne finner du her.
Arbeidsgruppene har ansvar for å utarbeide førsteutkast til, samt gjennomføre årlig evaluering og rullering av kommundelplanens tiltaksdel, og å fungere som ”lokomotiv” i utviklingsprosesser.
Kommunenes økonomiske andel i ulike tiltak avklares i den årlige behandlingen av økonomiplanen, hvor det foretas en samlet prioritering av tiltak fra alle kommunedelplanene.

Logo til miljøfyrtårnMiljø   Til toppen av siden     
Verdal kommune oppfordrer virksomheter til bevissthet om miljø og konkrete tiltak for å bidra til et bedre miljø.
 

Et aktuelt tiltak er miljøsertifisering av virksomheten.
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene i sertifiseringen er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.  .


Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år. Les mer om Miljøfyrtårn her
Ordningen inngår i gebyrregulativet. Bedriftene betaler kr. 6.000,- ved 1. gangs sertifisering.
Gebyret dekker innleid sertifisør og diplom samt andel i kommunelisens og kommunalt arbeid.
 
   Til toppen av siden

 

  

Publisert: 02.01.2009 13:34 Sist endret: 23.03.2020 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS