Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Innledning
Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

 • Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol – alkoholgruppe 1
 • Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol – alkoholgruppe 1 og 2.
 • All alkoholholdig drikk – alkoholgruppe 1, 2 og 3.
   

Målgruppe
Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

Kriterier/vilkår
Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må også ha utvist uklanderlig vandel.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Begge må også være over 20 år og arbeide i bedriften. De må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). 

Kunnskapsprøven
Mer informasjon om kunnskapsprøven i alkoholloven.

Etablererprøven
Mer informasjon om etablererprøven.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkernes og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere/uttale seg om bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
 • Sosialtjenesten, NAV
   

Gjeldende lov og regelverk:

Lover:

Retningslinjer:

Forskrifter:

Veiledning – hvordan få eller motta tjenesten
Du kan søke skriftlig og sende inn søknaden på papir (trykk her for skjema i Word-format) eller du kan bruke kommunens digitale skjema for søknad. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Det er et komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling:

 • Plantegninger over lokalets arealer og funksjoner og bruksgodkjenning.
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til bedriften
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bedriften, eier og andre med vesentlig innflytelse.
   

Søknadsfrist
Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende. Det forutsetter selvsagt at søknaden er korrekt utfylt og at alle nødvendige dokumenter er vedlagt saken.

Søknaden sendes til
Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:
Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Søknadsbehandling
Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- og skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med og søknadsskjemaet er utfylt korrekt.

Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes til høring til politiet og sosialtjenesten (NAV) i kommunen. Når vi sier at saksbehandlingstiden er opp til 3 måneder, tar vi høyde for at ingen saker blir politisk behandlet i sommerferien, samt at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Det kan også være nødvendig å få juridisk uttalelse på søknaden. Høringsinstansene trenger også tid til å behandle saken.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Verdal kommune, rådmannen, postboks 24, 7651 Verdal. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader
Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Publisert: 04.05.2018 12:49 Sist endret: 14.09.2020 14:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS