Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Landbrukseiendom

Bo- og driveplikt / Boplikt
Boplikt følger enten etter odelsloven eller konsesjonsloven.
Med hensyn til driveplikt er det noen endringer etter lovendring pr. 1.7.2009. Alle som eier jordbruksarealer er nå pålagt livsvarig driveplikt. Tidligere var det generelt 5 års bo- og driveplikt. Det som har mest betydning etter det nye regelverket er at dersom dyrkajord leies bort, skal det være avtale som gjelder i minst 10 år. En av begrunnelsene for dette er at leietaker, som i de fleste tilfellene er den som driver aktivt jordbruk, skal ha en viss forutsigbarhet med hensyn til drift og investeringer i sin produksjon. De nye bestemmelsene finnes i jordloven.

Gårdskart
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi.
https://nibio.no/tjenester/gardskart

Gårdskart på internett er en tjeneste som viser kart over arealressurser, og gir arealtall for valgt landbrukseiendom. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag. Finner du feil i kartet eller du f.eks. rydder beiter, så ta kontakt med kommunen slik at kartet kan endres!.

Jordskifte
Om jordskifte i Store Norske Leksikon.
Jordskifteretten

Konsesjonsfrihet
Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Odel
Odelsloven inneholder regler om hva som er odelsjord, hvem som har odelsrett, odelsrekkefølge og en rekke andre bestemmelser knyttet til odelsretten.

Publisert: 05.06.2018 07:46 Sist endret: 03.02.2021 09:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS