Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Plantedyrking/Landbruk

Avlingssvikt / Avlingsskade
Regler og skjema finnes på egen temaside for erstatninger landbruk hos Landbruksdirektoratet.
 
Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 
 
Erstatningsordningene er:

Fôrvarevirksomhet / Fôrvirksomhet 
*
 

Gjødsel / Gjødsling / Husdyrgjødsel
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hos Lovdata
Generelt: 
Tillatt med spredning mellom 15.2. og 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
 
Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam
Produkter som inneholder slam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato. Slam må ikke spres i eng eller brukes i gartnerier.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - § 25 – 26 - 27
 
Kommunen skal ha en melding om lokal bruk og lagring av avløpsslam 
Skjema (Word)  -  Skjema (PDF)


Jordbruk
*

Jordbruksareal

  • Jordleieavtale - skjema: PDF, skjema word 

Kulturlandskap
*
 
Nydyrking
Informasjonsside om nydyrking på nettsidene til Landbruksdirektoratet.
 
Se også Forskrift om nydyrking hos Lovdata.
 
 
Planteproduksjon
*

--- 
Produksjonstilskudd
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. 
Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen.
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Ta kontakt dersom dere har  spørsmål - se kontaktinformasjon øverst på siden.
   


---
 
Regionalt miljøtilskudd (RMP)
Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold


Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre.

Frist for innlevering av søknad om regionalt miljøtilskudd er 15.oktober.

Informasjon om ordninga finner du her, og søknadsskjema finner du her

---
SMIL / Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", som omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift. 
 
Søknadsfrist 15. mars.
 
For mer informasjon og søknasskjema, se temaside om SMIL hos Landbruksdirektoratet.
Kommunale retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader gjeldende for Verdal kommune.

Om ønskelig kan følgende skjema brukes for registrering av egeninnsats.
- skjema egeninnsats (.docx)
- skjema egeninnsats (.pdf)

--- 
Tilskudd til tiltak i beiteområder 
For mer informasjon og søknadsskjema, se temaside om tilskudd til tiltak i beiteområder hos Landbruksdirektoratet.
Kommunale retningslinjer for ordningen om tilskudd til tiltak i beiteområder, gjeldende for Verdal kommune.
Søknadsfrist er 15. februar

---
Spredeareal / Avtale om spredning av husdyrgjødsel 
Avtaleformular   PDF

---
Økologisk jordbruk / Økologisk landbruk

Økologisk landbruk er et satsingsområde i norsk landbruk. Den sittende regjering har en målsetning om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020 (Soria Moria-erklæringa 2005).
Norsk landbruksrådgivning Trøndelag (tidligere Trøndelag forsøksring) har høy kompetanse på dette, og gir også tilbud om gratis førsteråd for den som ønsker det.
For satsinga i Nord-Trøndelag, se temaside om økologisk landbruk hos Statsforvalterens landbruksavdeling.
 
Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.
 
Økologisk Norge
Temaside om økologisk husdyrhold hos Nibio
Temaside om økologisk mat hos Mattilsynet.
Temaside om økologisk matproduksjon hos Landbruks- og matdepartementet.

Publisert: 05.06.2018 07:55 Sist endret: 04.01.2022 11:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS