Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Informasjon om nedgravde oljetanker

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse.

Eier av oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Dersom det oppstår lekkasje er det eieren/brukeren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og eventuelt oljeforurenset masse. Det kan være en betydelig kostnad å få ryddet opp etter oljelekkasjer og det er derfor viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse.

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter.

Stortinget har bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger i 2020.

Har du en oljetank som ikke er meldt inn til kommunen, gi beskjed om tanken til Verdal kommune og merk henvendelsen oljetank. Henvendelsen kan sendes til:
Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal eller på e-post: postmottak@verdal.kommune.no  

Oppgraving av oljetank

 
Oljetank som ikke lenger er i bruk
Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres av godkjent firma før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

Oljetanker på mindre enn 3200 liter kan graves opp eller stå nedgravd, men de må tømmes og rengjøres av godkjent firma og fylles med godkjent fyllmasse når de tas ut av bruk. Tankens påfyllingsrør og lufterør bør fjernes, eventuelt låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk for å hindre at utilsiktet påfylling skjer. Dokumentasjon på at tank er rengjort og fylt med godkjent masse, samt at påfyllings- og lufterør er fjernet/ forseglet skal sendes til både Brannvesenet og postmottak i Verdal kommune, og dokumentasjonen skal senere kunne fremlegges til myndighetene.

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Ta kontakt med operatør, f.eks. Børstad Transport AS, Veglo Miljøservice AS, Norsk Gjenvinning AS, eller andre firma som er godkjent for dette, for rengjøring av tank og den videre prosessen.

Tank som er tatt ut av bruk og enten oppgravd eller fylt med fyllmasse, skal meldes skriftlig inn til kommunen, med dokumentasjon på utført arbeid. Dette hjelper oss i å ha et oppdatert oljetankregister.

Kontaktinformasjon ved oljeforurensning:

  • Brann- og redningsetaten, tlf. 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl. De sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.
  • Verdal kommune, tlf. 74 04 82 00
     

Spørsmål omkring nedgravde oljetanker kan rettes til Verdal kommune:

Tlf: 74 04 82 00

E-post: postmottak@verdal.kommune.no

Publisert: 01.04.2016 10:54 Sist endret: 14.02.2018 08:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS