Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Naturforvaltning

ALLEMANNSRETT     Til toppen av siden
Temaside om allemannsretten fra miljødirektoratet.
 
Allemannsretten er et begrep som brukes til å betegne den rett alle og enhver har til ferdsel, opphold og aktivitet i naturen - uavhengig av eiendomsforhold. Før friluftsloven kom i 1957, og reglene fikk lovs form, fulgte omtrent den samme adgang til bruk av naturen av gammel sedvanerett. Når de gamle reglene ble nedskrevet, ble det foretatt en grundig avveining av allmennhetens og grunneierens interesser.
Se også :

 
 
BÅLBRENNING     Til toppen av siden
Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge (se Forskrift om brannforebygging). I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog og mark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.

For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning/plager gjelder følgende regler for bålbrenningen:

  1. Grunneiers tillatelse må innhentes.
  2. Det skal være en ansvarlig person for bålet.
  3. Alminnelige aktsomhetsregler må følges, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven § 5, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene.
  4. Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
  5. Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes jfr. Forurensningslovens §§ 7 og 11.
  6. Bålet må slokkes før det forlates.
  7. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.

Engangsgrill må brukes med stor forsiktighet da grillen blir svært varm og antenner underlaget. Engangsgriller må stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven § 5.

 
Se også :

Bråtebrann / Bråtebrenning
Bråtebrenning og halm-grasbrenning bør unngås av helse-og miljømessige årsaker.

Bålplass / Grillplass
*

Sankthansbål / St. Hansbål

  

FRIOMRÅDE     Til toppen av siden
Område som er regulert til parker, turveger, leirplasser, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slike aktiviteter.

Informasjon om friområde under friluftsliv på tema kultur, idrett og fritid.

 
 
FRITIDSFISKE / INNLANDSFISKE /     Til toppen av siden
LAKSEFISKE / SPORTSFISKE
Se informasjon on fritidsfisk, innlandsfiske, laksefiske og sportsfiske under Friluftsliv på tema Kultur, idrett og fritid
 
 
NATURVERN / BIOLOGISK MANGFOLD     Til toppen av siden
Artsvern / Trua arter / Truede arter
Artsdatabanken (rødliste m.m.).
Naturmangfoldloven.
 
Biologisk mangfold
Se egen nettside som viser registreringer om biologisk mangfold (Naturbase) i Verdal kommune her.

Miljøinformasjon
Om retten til miljøinformasjon fra Klima- og miljødepartementet.
Miljøinformasjonsloven fra Lovdata.

Miljøvern
*

Myrvern / Våtmarksvern
*

Nasjonalpark / Naturreservat / Fredning
Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark.
 
Oversikt over alle norske nasjonalparker.

Restriksjonssone
*

Skogvern / Vernet skog
Temaside om skogvern hos Norges Naturvernforbund

Spesialområde bevaring
Om spesialområde bevaringwikipedia.
 
Verneområder / Landskapsverneområder / Marine verneområder
Oversikt over verneområder i Verdal kommune.
Finn oversikt over verneområder for andre områder / kommuner i Norge.

Verneverdig
*
 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK     Til toppen av siden
ATV / Firehjuling / Beltebil / Helikopter / Scooterløyve / Skuterløyve / Sjøfly / Snøscooter / Snøskuter / Traktor / Terrengkjøretøy
Egen informasjonsside om motorferdsel i utnmark i Verdal kommune, Motorferdsel i utmark

Ervervskjører / Ervervskjøring / Leiekjører / Leiekjøring
Se informasjon på nettsiden Motorferdsel i utmark.

Motorbåt
Se egen forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag i Verdal.
Se for øvrig nettsiden Motorferdsel i utmark

 
NÆRMILJØTILSKUDD     Til toppen av siden
Statlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner.

Se også informasjon om nærmiljøtilskudd under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.

 
VASSDRAG     Til toppen av siden
Eutrofiering
Om eutrofiering i Store Norske Leksikon.

Fallrettigheter
Om fallrettigheter hos Kartverket.

Kalking
Om kalkning av vassdrag i Store Norske Leksikon

Overgjødsling
Om overgjødslingwww.miljostatus.no.

Vassdragsforvaltning
Temaside hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Publisert: 17.02.2009 11:04 Sist endret: 03.02.2021 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS