Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Utmarksnemnda 14.06.10

Møtested : Møterom, 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 14.06.2010
Tid            : 10:30
Til stede   :  3 representanter
   
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 005/10 Endring av vald og kvote for bever

Saksframlegg 

Protokoll
PS 006/10 Revisjon av elgtildeling for Nedre Verdal 2010-2012 samt tildeling av hjort for 2010

Saksframlegg

Protokoll
PS 007/10 Eventuell forlenget jakttid på hjort i Verdal

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 008/10 Søknad om motorferdsel i utmark, Værdalsbruket, barmarkssesongene 2010 - 13

Saksframlegg

Protokoll
PS 009/10 Søknad om viltfondsmidler - Kameraovervåkning av hønsefuglereir

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 010/10 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal

Saksframlegg

Protokoll

 

Oppmøte utmarksnemndas møte 14.06.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder

Ja

 
Kristin Johanne Hildrum DNA Nestleder Nei  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
Magnus Tiller SP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Rian    
     

  

PS 05/10 Endring av vald og kvote for bever     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.06.2010

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
 
 
VEDTAK:
Omsøkte valdutvidelse godkjennes. Valdet består etter dette av 3 eiendommer: AS Værdalsbruket, Tronsmoen gård og Storlunet gård og omfatter disse vann og vassdrag : Helgåa, Inna, Trongdøla, Strådøla, Auretjernbekken, Stortjønna (Vera), Bellingsåa, Skjækra, Tverråa/Lakaelva, Ørviltjønna/Ørvilbekken, Vassdalsbekken, Tronsmovassdalen, Jerptjønna, Flåttåtjønna, og Grasholtjønna.

En ber om at valdet gis et funksjonelt navn. For høstjakta 2010 tildeles valdet 8 bever, intern tildeling til jaktfelt gjøres av valdet selv. Tildeling til vårjakta i 2011 gjøres etter at fellingsresultat/rapport foreligger. Det er ønskelig med en skriftlig vurdering fra valdet basert på erfaringer fra jakta.
 
 
 
 
 
PS 06/10 Revisjon av elgtildeling for Nedre Verdal 2010-2012 samt tildeling av hjort for 2010     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.06.2010

BEHANDLING:  
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
 
 
VEDTAK: 
Revidert bestandsplan for elg for valdet Nedre Verdal godkjennes. Dette innebærer at tildelingen for de 3 årene 2010 -2012 settes til 255 dyr, eller gjennomsnittlig 85 dyr pr år.

For 2010 tildeles 6 hjort (valgfrie) som omsøkt
 
 
 
 
 
PS 07/10 Eventuell forlenget jakttid på hjort i Verdal     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.06.2010

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
 
 
VEDTAK:
Kommunen støtter søknaden fra Øvre Verdal vald om forlenget jakttid for hjort i Verdal kommune til 23.12 f.o.m. 2010, og sakspapirer oversendes fylkeskommunen til endelig vedtak.

En vil tilrå at Øvre Verdal vald redegjør for erfaringene med forlenget hjortejakt om noen år. Videre er det ønskelig at en foretar mer metodisk kartlegging av hjorteskader på ungskog av gran. Initiativ til dette bør tas av Værdalsbruket. Det kan søkes lokalt viltfond om støtte til slik registrering.
 
 
 
 
 
PS 08/10 Søknad om motorferdsel i utmark, Værdalsbruket, barmarkssesongene 2010 - 13     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.06.2010

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

 

Avstemning:
Enstemmig
 
 
VEDTAK:.  
I henhold til § 5 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis A/S Værdalsbruket tillatelse til følgende turer til transport av proviant/utstyr i perioden 2010 -13 :

 1. Kråksjøen to turer med ATV med belter, 9/9 og 16/9

I henhold til § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gis Værdalsbruket tillatelse til bruk av helikopter til transport av proviant/utstyr i perioden 2010 -13:

 1. Fiskløsningen 4 turer i perioden 9/9 – 29/9
 2. Billingen (naustet) to turer i perioden 9/9 – 29/9
 3. Grønningen to turer 9/9 og 14/9.
 4. Nøktjernstua to turer 9/9 og 14/9

I henhold til § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gis Værdalsbruket tillatelse til i 2010:

 1. 3 dager med bruk av helikopter i perioden 15.6 – 15.7 for transport av minigraver, tømmerkasse og bygningsvarer strekningen Kråksjøparkeringen – Midtre Sulsjø.

I henhold til § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmarks og på islagte vassdrag gis Værdalsbruket tillatelse til i 2010 :

 1. Inntil 10 turer i perioden 15.6 -15.7  med ATV med belter for transport av gods mv som ikk er egnet for helikoptertransport knyttet til byggingen av hytte, uthus og naust.  Trase Kråksjøparkeringen – Midtre Sulsjø iht vedlagt kart  til søknaden.Torv kan også være aktuell for transport dersom torv skal tas i nærheten. Det godkjennes også bruk av minigraver på hyttetomta i perioden.
 2. En tur Storlunet – Tverråkroken med ATV med belter i perioden 15.6 -15.7. for nødvendig transport knyttet til klopplegging. Tillatelse etter verneforskriften er nødvendig og behandles av Fylkesmannen.
 3. To turer til Fiskløsningen i juli/august med ATV med belter for nødvendig transport (verktøy, aggregat, proviant mv) knyttet til bygging av nytt naust.
   
  For pkt 1, 2 og 3 ovenfor skal det føres kjørebok for turene med ATV, kjørebok skal være utfylt før kjørestart og kjørebok sendes kommunen straks etter siste tur er foretatt.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens regler. Eventuell klages sendes kommunen innen 3 uker.
 
 
 
 
 
PS 09/10 Søknad om viltfondsmidler - Kameraovervåkning av hønsefuglereir     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.06.2010

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Magnus Tiller forslo at prosjektet ikke skulle bevilges tilskudd.

Før møtet var HINT’s forespurte redgjørelse etterutsendt til medlemmene i nemnda, og forutsetningen i vedtaket anses som oppfylt.

 

Avstemning:
Rådmannens innstilling vedtatt med 2 mot 1 stemme.
 
 
VEDTAK:.  
Under forutsetning av at det leveres et tilfredsstillende svar på kommunens brev av 5.mai så innvilges kr 6000 til prosjekt ”kameraovervåkning av hønsefuglereir”. Dette er et engangsbeløp for hele prosjektperioden. Kommunen vil oppfordre prosjektet til å spre søknaden om kommunale viltfondsmidler til alle kommuner i regionen som har bestand av ryper skogshøns av betydning.

 

Vedtaket kan påklages, men eventuell klage sluttbehandles i kommunen.
 
 
 
 
 
PS 10/10 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal      Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.06.2010

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Magnus Tiller foreslo å stryke støtte til kurs Øvre Verdal fra budsjettet.

 

Avstemning:
Tiller’s forslag vedtatt med 2 mot 1 stemme.
 
 
VEDTAK:.  
Viltfondbudsjett 2010/11:

 1. Tilskudd til innlegging av data i hjortevilt.no f.o.m. 2006 - 2010, 11 000 kr
 2. Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 9000 kr
 3. Organiseringsutgifter Nedre Verdal 1178 kr
 4. Tilskudd til deltakelse i sluttseminar for elgprosjektet 4000 kr
 5. Tilskudd til prosjekt kameraovervåkning 6000 kr
 6. Rydding av vegkanter 20 000 kr
 7. Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 15 000 kr
 8. Fellingslag bjørn: kurs, leie av skytebane, materiell mv, 7000 kr
 9. Innkjøp av utstyr til ettersøkslag (skadet vilt) inkl bod for opphenging av vilt 8000 kr

Sum kr  81 178

 

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 3000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Inntekter og utgifter knyttet til ettersøk mv fortsettes å gå i balanse og inngår ikke i budsjettet.

Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS