Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Utmarksnemnda 15.12.10

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 15.12.2010
Tid            : 10:00

Protokoll i PDF-format

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 013/10 Endringer i rovviltforskriften - høring

Saksframlegg
Vedlegg 1  

Protokoll
PS 014/10 Behov for nyorganisering av vilttiltak langs veg og jernbane

Saksframlegg

Protokoll
PS 015/10 Leiekjørerordningen for Inndalen/Grønningen - endringer av løyver

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 016/10 Hjorteviltjakta 2010 i Verdal

Saksframlegg

Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 15.12..2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder

Ja

 
Kristin Johanne Hildrum DNA Nestleder Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
Magnus Tiller SP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  
     

  

PS 13/10 Endringer i rovviltforskriften - høring     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Verdal kommune slutter seg i hovedsak til de forslåtte endringer i rovviltforskriften som foreslås innført mhp godtgjørelse til fellingslag. Forslaget oppleves som en stor forbedring i forhold til prøveordningen i 2008.
 
Vurderingen av administrative og økonomiske konsekvenser som gjøres i høringsnotatet synes noe overflatisk da konsekvenser på kommunalt nivå ikke berøres. For N-Trøndelag kan det i ytterste konsekvens bety ”ansettelse”(personalmelding, lønnsmelding, skattekort, forsikring) av 200 - 300 personer i kommunene.

Dersom jegerne som mottakere av godtgjørelse skal betraktes som lønnsmottakere så berører det sentrale forhold som å sikre at disse er ivaretatt gjennom forsikringsordninger. En alternativ vurdering er å betrakte de som oppdragstakere – noe som kan lede til at den enkelte må forsikre seg selv. Når dette temaet først er satt på dagsorden burde MD bidratt til nødvendige avklaringer og råd. Denne problematikken skal ikke være helt ukjent for statlige miljømyndigheter.

Slik praksisen i blant har vært hos Fylkesmannen i N-Trøndelag så har miljøvernavdelingen henvendt seg direkte til jegere i kommunale ettersøkslag ved f.eks skadefelling av gaupe – uten at kommuneadministrasjonen er informert. Tidsfaktoren er viktig og løsningen kan være hensiktsmessig, men det er uheldig at kommunene skal være personal- og regnskapsmessig ansvarlig for oppdrag en ikke kjenner til. Det bør derfor vurderes om § 9 skal endres slik at også Fylkesmannen kan stå for utbetaling og administrasjon mot den enkelte jeger – for å fange opp slike tilfeller. Hvem som er bestiller må i så fall tydeliggjøres for hvert oppdrag.

Mange kommuner har fellingslag med konkrete jegere opplistet. Det kan tenkes situasjoner der jaktleder og kommunen enes om at andre enkeltpersoner er aktuelle i et fellingsforsøk. Oppdraget vil i en slik situasjon bare foreligge muntlig. Hva man legger i begrepet ”kommunalt/interkommunalt oppnevnt fellingslag” i § 9a kan slik sett være av interesse.
 
 
 
 
PS 14/10 Behov for nyorganisering av vilttiltak langs veg og jernbane     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Verdal kommune ved utmarksnemnda støtter en nyorganisering av arbeidet med rydding av strekninger mot viltpåkjørsler. Offentlige eiere/aktører for jernbane og vei (f.o.m. fylkesvei) bør ha ansvaret for rydding av trafikkfarlige strekninger i egen organisasjon. Delfinansiering kan komme fra statlig viltfond. Dette er en organisering som vil gi mest ryddet strekning pr innsatt kr, og sikre en standardisert og helhetlig arbeidsmåte i regionen. Kommunenes rolle bør være å gi faglige innspill til strekninger som krever ivaretakelse. For øvrig vises til detaljer i saksframlegg.
 
 
 
 
 

PS 15/10 Leiekjørerordningen for Inndalen/Grønningen - endringer av løyver     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Før vedtak ble fattet ble mottatt uttalelse pr e- post 15.12 fra foreningens leder lest opp, og siden utdelt. Tidligere var mail fra foreningen 13.12 oversendt medlemmene i nemnda pr – epost. Alle bekreftet å ha lest denne før møtet.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Ordningen som innebærer at hytteeierforeningen v/Jan Ivan Bengtsen har hatt hånd om leiekjøring med snøscooter i Inndalen /Grønningen, sies med dette opp med virkning fra 1.1.2011, det vises til § 5a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  For nærmere begrunnelser vises det til saksframlegg med vedlegg.

Fra og med 16.desember 2010 godkjennes Ola Molden som ny leiekjører for dette området, som reservekjører når denne ikke har anledning godkjennes Hallgeir Hybertsen. Begge erverv gjelder til de blir sagt opp av kommunen eller leiekjører. Henvendelser om leiekjøring skal om mulig rettes til hovedkjører i første instans.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Eventuell klage skal sendes om kommunen.
 
 
 
 
 
 
PS 16
/10  Hjorteviltjakta 2010 i Verdal     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Resultatet for elg/hjortejakta i 2010 tas til orientering. Utmarksnemnda ber valdene merke seg behovet for justeringer slik at målene i bestandsplanene kan oppnås.

 
 
 
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.12.2019 14:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS