Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Utmarksnemnda 22.06.2011

Møtested : Rådhuset Verdal
Dato         : 22.06.2011
Tid            : 10:00

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/11 Høring - Forskrift om endret jakt- og fangsttider 2012- 2017 Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 06/11 Tildeling av hjort 2011 - Nedre Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 07/11 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 08/11 Motorferdsel barmark Værdalsbruket 2011 Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
vedlegg 3
Protokoll

 

Oppmøte utmarksnemndas møte 22.06.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Nestleder Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
Magnus Tiller SP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
         
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  
     

  

PS 05/11 Høring - Forskrift om endret jakt- og fangsttider 2012- 2017     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 22.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Verdal kommune støtter forslaget til ny forskrift om jakt- og fangsttider. 
 
 
 
 
PS 06/11 Tildeling av hjort 2011 - Nedre Verdal     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 22.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
For 2011 tildeles valdet nedre Verdal 6 hjort (valgfrie dyr). Tildeling gis i medhold av Forskrift om hjortevilt og bever § 15.
 
 
 
 
PS 07/11 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 22.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 1.6.12):

Tilskudd til innlegging av data i hjortevilt.no for 2011, 2200 kr
(10 kr pr felte elg)
Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 9000 kr
(beredskap for mindre søknader)
Rydding av vegkanter 20 000 kr
Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 15 000 kr
Fellingslag bjørn: kurs, (leie av skytebane), materiell mv, 7000 kr
Innkjøp av utstyr til ettersøkslag (skadet vilt) inkl bod for opphenging av vilt 8000 kr
(ikke effektuert i forrige periode)
Taksering av hjorteskader på skog i Øvre Verdal 5000 kr

Sum kr  65 200 kr

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 3000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Inntekter og utgifter knyttet til ettersøk mv fortsettes å gå i balanse og inngår ikke i budsjettet.

Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak. 
 
 
 
 
PS 08/11 Motorferdsel barmark Værdalsbruket 2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 22.06.2011

Forslag i møte:
Kjetil Aarstad framførte alternative forslag for del 1 og 3 av vedtaket.

Før møtet hadde Værdalsbruket korrigert en feil i søknaden angående vedtakets del 3, da det nå ble søkt om 1 tur 9/9. Kjøredatoene for vedtakets del 2 ble i tillegg justert/oppgitt. 

Avstemning:
Vedtak del 1
Alternativt forslag fra Kjetil Aarstad ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak del 2
Enstemmig for innstilling
Vedtak del 3
Alternativt forslag fra Kjetil Aarstad ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak del 4
Enstemmig for innstilling

VEDTAK:
Vedtak del 1
(Hjemmel i § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.)

a. Søknaden avvises ikke og tas opp til realitetsbehandling (søknadens pkt 2,3,4).
b. Værdalsbruket tillates følgende ATV turer i perioden 9/9-29/9, 2011-13:
Billingslunet (naustet) 2 turer.
Grønningen 2 turer
Fiskløsningen 2 turer

Vedtak del 2
I henhold til § 5 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis A/S Værdalsbruket tillatelse til følgende turer til transport av proviant/utstyr i perioden 2011 -13 :
Kråksjøen tre turer med ATV med belter, på følgende datoer 9/9, 14/9 og 21/9
Samtidig oppheves denne delen av vedtaket i sak 8/2008 der det er gitt 2 turer til samme formål.

Vedtak del 3 (Hjemmel i § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.)
Det innvilges 1 tur med ATV til hytte ved Ørtugtjern 9/9 hvert år i perioden 2011-13.

Vedtak del 4
Med hjemmel i § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag så gis Værdalsbruket tillatelse til inntil 8 turer i perioden 23.6 – 1.9  2011 med ATV fra enden av skogsbilveg til byggetomt for ny hytte vest av Ørtugtjern (jfr kartet vedlagt søknad) for nødvendig transport knyttet til byggingen. For delen som omfattes av nasjonalparken kreves det også tillatelse iht verneforskriften. Det skal føres kjørebok, som skal være utfylt før kjørestart for hver tur, og kjørebok sendes kommunen straks etter siste tur er foretatt. Kjøring utover påsøkt trase må ikke forekomme. Det vises i denne sammenheng spesielt til registrert naturtype (ekstremrik myr) rundt Ørtugtjønna.

Vedtaket eller deler av dette kan påklages med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-32. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til søker. Klagen må være undertegnet og postlagt innen fristens utløp. Den skal angi det vedtaket som det klages over, de endringer som ønskes og begrunnelsen for klagen.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS