Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Utmarksnemnda 15.03.2012

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 15.03.2012
Tid            : 09:00

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

Sakliste
Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 01/12 Orientering om utmarksnemndas oppgaver og lokale forhold Saksframlegg
Protokoll
PS 02/12 Gjerding langs grensen til Leksdal statsallmenning i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 03/12 Snøscooter til nedfrakt av materialer fra demontering av hytte, Ottar Bratli Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 04/12 Godtgjørelse ved ettersøk og ivaretakelse av fallvilt Saksframlegg
Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 15.03.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Trond Rian Skogbrukssjef
  

PS 01/12 Orientering om utmarksnemndas oppgaver og lokale forhold     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 02/12 Gjerding langs grensen til Leksdal statsallmenning i Verdal      Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Det ble fremmet alternativt forslag.
 
Avstemning:
Enstemmig for det alternative forslaget.
 
 
VEDTAK:
Utmarksnemnda er skeptisk til utvidelse av gjerdet mhp friluftsinteressene. Det anbefales heller en opprusting av eksisterende gjerde. Gjerdet må nedtakes etter endt beitesesong. Det bør også forutsettes at det etableres krysningspunkt for allmenheten etter kjente ferdselsårer i området. 
 
 
 
 
 
PS 03/12 Snøscooter til nedfrakt av materialer fra demontering av hytte, Ottar Bratli     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.
 
 
VEDTAK:
Iht § 6 forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, innvilges Ottar Bratli tillatelse til bruk av snøscooter for nedfrakting av hyttematerialer fra den gamle fjellstyrehytta ved Grønningen.
Turene, som anslås til ca 20, tillates gjennomført i perioden 16.mars t.o.m. 30 mars og i perioden 10.april t.o.m. 20 april. Scooter nr XL 4176 eller XD 2392 skal benyttes. Tillatelsen må medfølge ved kjøring. Det må vises varsomhet ved tamrein i området. Det kreves ikke føring av kjørebok, men kjøring som iht frakt eller trasebruk ikke kan henføres til formålet vil ikke være tillatt.

Dersom det ut fra behov må nedfraktes noe i påskeuka så må det benyttes leiekjører. Leiekjører må forventes å ha oppdrag i denne perioden likevel og ved god koordinering vil denne kunne ta med materialer ned ved retur etter oppdrag til hytter i Grønningen.

Nemnda vil for øvrig vise til de siste tillatelser, som søker i liten grad har benyttet. Evt behov knyttet til nedfrakt av rivningsmaterialer etter 20.4 må forutsettes løst gjennom leiekjører.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Evt klage rettes til kommunen
  
 
 
 
 
PS 04/12 Godtgjørelse ved ettersøk og ivaretakelse av fallvilt
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 15.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.
 
 
VEDTAK:
Godtgjørelse for utgifter til ettersøk /ivaretakelse av fallvilt settes til 150 kr/t. Godtgjørelse for overtid blir som tidligere tilknyttet satser hjemlet i offentlig regelverk. Bruken av godkjent ettersøkshund avlønnes med 50 % av grunnlønn, og ingen overtid. Ny godtgjørelse gjelder fra vedtaksdato og fram til nytt vedtak fattes. Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 16.03.2012 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS