Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Utmarksnemnda 13.06.2012

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 13.06.2012
Tid            : 10:00

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

Sakliste
Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 05/12 Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning i Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 06/12 Søknad om tvidelse /innskrenkning av jakttid i Verdal for elg og hjort 1.april 2012 - 31.mars 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 07/12 Tildeling av hjort 2012 - nedre Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 08/12 Evaluering etter 3 år av bestandsplan, Øvre Verdal Saksframlegg
Protokoll
PS 09/12 Evaluering etter 3 år av bestandsplan, Nedre Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 10/12 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond 2012/13 Saksframlegg Protokoll
PS 11/12 AS Verdalsbruket - tillatelse til bruk av beltekjøretøy i forbindelse med vedlikehold / reparasjon av hengebru ved Kulstaddalen i Skjækerdalen Saksframlegg Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 13.06.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei
Jørgen Erik Baumfelder SP Varamedlem Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Trond Rian Skogbrukssjef
  

PS 05/12 Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Forvaltningen av elg, hjort og rådyr skal basere seg på prinsippene i § 1 og 3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

For elg ønskes en stabil utvikling av elgbestanden, noe som over år innebærer gjennomsnittlig årlig uttak i størrelsesorden 210 - 260 dyr. Det er et siktemål at all forvaltning av elg i kommunen skal være basert på flerårige bestandsplaner utarbeidet av rettighetshaverne innenfor en rasjonell valdstruktur.

For hjort ønskes en utvikling der gjennomsnittlig årlig uttak økes til et nivå mellom 30 og 50 dyr. De hjortetette deler av kommunen bør forvaltes iht bestandsplan.

For rådyr er det ikke hensiktsmessig med målsettinger knyttet til uttak. Jaktuttak det enkelte år må tilpasses viktige faktorer som gaupebestand og vintre.

Målsettingene gjelder til de blir revidert.

 
 
 
 
PS 06/12 Søknad om utvidelse /innskrenkning av jakttid i Verdal for elg og hjort 1.april 2012 - 31.mars 2017
     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING:
Alternativt forslag der elgjakten avsluttes 30.11 og ikke 23.12 ble fremmet. Alternativt forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (for innstilling). 

VEDTAK:
Verdal kommune søker med dette N-Trøndelag fylkeskommune om endringer i forhold til den sentralt fastsatte jakttid på elg og hjort.

Friperioden i dagene mellom 1 og 10.10 er godt innarbeidet forvaltningsmessig i kommunen, og  ønskes videreført for både elg og hjort.

Påvirkningen av trekkelg i Verdal er godt dokumentert i 2 merkeundersøkelser. Det er ikke dokumentert negative effekter av forlenget jakt i kommunen. Kommunen ønsker forlenget elgjakt t.o.m. 30.11 Endringen ønskes gjennomført for hele kommunen. For nærmere bakgrunn vises til saksframlegget.

Endringene bes gjort gjeldende ut ny jakttidsramme dvs t.o.m. 31.mars 2017.

 
 
 
 
PS 07/12 Tildeling av hjort 2012 - nedre Verdal     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
For 2012 tildeles valdet nedre Verdal 6 hjort fordelt på 2 kalv (1/2 år), 2 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre) og 2 voksne hanndyr (1 1/2 år og eldre).  Tildeling gis i medhold § 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og kan påklages iht forvaltningslovens regler.  

 
 
 
 
PS 08/12 Evaluering etter 3 år av bestandsplan, Øvre Verdal
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Utmarksnemnda mener resultatene i 3 gjennomførte år av bestandsplanen i Øvre Verdal vitner om god og målrettet elg- og hjorteforvaltning, og vil oppfordre til at samme gode fokus holdes også i det avsluttende året av bestandsplanen. 

 
 
 
 
PS 09/12 Evaluering etter 3 år av bestandsplan, Nedre Verdal Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING:
Innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Utmarksnemnda mener resultatene i 3 gjennomførte år av bestandsplanen i Nedre Verdal vitner om god og målrettet elgforvaltning, og vil oppfordre til at samme gode fokus holdes også i det avsluttende året av bestandsplanen.
 

 
 
PS 10/12 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond 2012/13 Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 1.6.13):

Tilskudd til innlegging av data i hjortevilt.no for 2012 samt oppretting i eldre materiale 4000 kr
Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond  9000 kr
(beredskap for mindre søknader)
Rydding /sprøyting av vegkanter 20 000 kr
Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell 15 000 kr
Fellingslag bjørn: kurs, (leie av skytebane), materiell mv, 7000 kr
Taksering av hjorteskader på skog i Øvre Verdal 5000 kr (ikke effektuert)
Innkjøp av vinsj til inntrekking av elg for ettersøksmannskap  3000 kr.

Sum kr  63 000 kr

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 3000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Inntekter og utgifter knyttet til ettersøk mv fortsettes å gå i balanse og inngår ikke i budsjettet.

Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak.
 
 

 

PS 11/12 AS Verdalsbruket - tillatelse til bruk av beltekjøretøy i forbindelse med vedlikehold / reparasjon av hengebru ved Kulstaddalen i Skjækerdalen
Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 13.06.2012

BEHANDLING:
Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag så gis
Værdalsbruket tillatelse til to transporter med 4-hjuling m/belter iht omsøkt trase i juli måned i forbindelse med utbedring av hengebru.

Kjører må medbringe tillatelse.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.06.2012 10:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS