Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Utmarksnemnda 20.02.2013

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 20.02.2013
Tid            : 09:00

 

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/13 Motorferdsel i utmark - Utkjøring av jervebås - Simon Landfald Saksframlegg
Protokoll
PS 2/13 Søknad om tilskudd for dekning av utgifter i forbindelse med Naturdatas Viltkonferanse Saksframlegg Protokoll
PS 3/13 Leiekjørere og oppkjøring av skiløyper i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 4/13 Oppkjøring av etablert løypenett i Vera  Saksframlegg Protokoll
PS 5/13 Evaluering av bestandsplaner for hjortevilt 2009-12 - Nedre og Øvre Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 6/13 Revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Saksframlegg Protokoll
PS 7/13 Motorferdsel i utmark - Kværner Verdal AS  Saksframlegg  Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 20.02.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder    
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder    
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem    
Terje Aksnes SP Medlem    
Anne Grete Valbekmo H Medlem    

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  
     

  

PS 1/13 Motorferdsel i utmark - Utkjøring av jervebås - Simon Landfald     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Det gis tillatelse for Simon Landfald til inntransport av jervbås til Snusvola, med utgangspunkt Julnesset. Samt returtransport av jervbås rundt 15.2 i forbindelse med lisensperiodens avslutning.

Søker bes merke seg at slike tillatelser bør søkes på i god tid for senere anledninger. 

 
 
 
PS 2/13 Søknad om tilskudd for dekning av utgifter i forbindelse med Naturdatas Viltkonferanse    Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Det innvilges 3900 kr i lokale viltfondsmidler til støtte i påsøkt konferansedeltakelse. 

 
 

PS 3/13 Leiekjørere og oppkjøring av skiløyper i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig 

VEDTAK:
Verdal kommune gir med dette de til enhver tid fungerende leiekjørere i kommunen tillatelse til oppkjøring av skiløyper jfr § 3 e i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Løypene skal være etablerte/godkjente traseer.

Vedtaket gjøres med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
 

 

PS 4/13 Oppkjøring av etablert løypenett i Vera Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Terje Aksnes (SP)
framsatte alternativt forslag

Avstemning:
Enstemmig for alternativt forslag

VEDTAK:
Søknad fra Nord Vera og Bringsåsen hytteforening og turlag om løyve for å kjøre opp skiløyper i området innvilges i medhold av § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Tillatelsen gis ut vintersesongen 2014/15. Videre dispensasjon vurderes etter en evaluering av gjennomført periode. 

 

 

PS 5/13 Evaluering av bestandsplaner for hjortevilt 2009-12 - Nedre og Øvre Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
INNSTILLING:

 
 

PS 6/13 Revidering av forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Aksen Snåsa – Levanger har den største konsentrasjonen av sau på utmarksbeite i N-Trøndelag, med Verdal (10 433 i 2012) som den klart største saubeitekommunen i fylket. Skjækerfjell og Færen reinbeitedistrikt dekker samme akse. Konfliktpotensialet er derfor betydelig.

De foreslåtte endringer kan bidra til et bedre skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder, for vår region bjørn.

Gevinsten vil kunne bli reduserte skader i vår region og generelt mer effektiv ressursbruk i forvaltningen av rovdyr. For en rovdyrart som bjørn må et kjerneområde nødvendigvis ta utgangspunkt i «binnefronten» og påvirkningen fra Sverige. Deler av Indre Namdal må med basis i dette være kjerneområde for bjørn. En bjørneforvaltning som baserer seg på byrdebelastning, dvs bjørn over et større område i N-Trøndelag er lite logisk i forhold til bjørnens biologi og innebærer større ressursbruk i både rovviltforvaltning og skadeutbetalinger.

Dette gir også bedre grunnlag for å differensiere mer mellom type skadeforebyggende tiltak i kjerneområde for bjørn og utenfor.

Kommunen har ikke merknader til de øvrige foreslåtte endringene.
 

 

PS 7/13 Motorferdsel i utmark - Kværner Verdal AS Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 20.02.2013

Forslag i møte:
Ingen. 

Avstemning:
Enstemmig 

VEDTAK:
I medhold av § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis  Kværner Verdal gis tillatelse til det nødvendig antall kjøreturer med ATV i samband med transport av inntil 3 bevegelshemmede (navngitt med legeerklæringer til kommunen) til og fra arrangement ved gamle kongeveg den 8 juni 2013. 

For traseen vises til innsendt kart, gjengitt i saksframlegget.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.02.2013 08:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS