Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Utmarksnemnda 27.06.2013

Møtested : Møterom ved kommunestyresal
Dato         : 27.06.2013
Tid            : 15:00 -

 

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 13/13 Søknad om mototferdsel i utmark på eiendommen 1721/234/1 Saksframlegg
Protokoll
PS 14/13 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og kommunalt forsøk med snøscooterløyper Saksframlegg
Vedlegg :
Uttalelser fra Skjækerfjell og Færen reinbeitedistrikt.
Protokoll

 

Oppmøte utmarksnemndas møte 27.06.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja   
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder  Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem  Ja  
Terje Aksnes SP Medlem  Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem  Nei  
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Berit Gustad Nessø

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  

  

PS 13/13 Søknad om mototferdsel i utmark på eiendommen 1721/234/1     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 27.06.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Verdal kommune har følgende uttalelse til forskriftsendringene:

  • Tilførselsløyper til Sverige og kommunalt forsøk med scooterløyper:
    Kriteriene som er listet opp i forslått § 3 i Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper og for tilførselsløyper i ny § 4a i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag vil gjøre adgangen til å etablere løyper utfordrende i mange kommuner. Av de foreslåtte hensynskriterier synes ikke INON (inngrepsfrie naturområder) å være et logisk tema da det forutsettes at løyper skal anlegges uten terrenginngrep. Reindrift er et åpenbart viktig tema. Det hadde forenklet videre ressursbruk om MD i et mer presist ordelag hadde klargjort mer om «vesentlig skade eller ulempe for reindriften». I denne forbindelse hadde vært naturlig å vurdere begrep som f.eks vinterbeite, vårbeite/kalvingsområder. Det foreligger i dag isfiskeløyper mm i noen kommuner hvor grunneiere krever inn avgifter for bruk av løypene. Selv om dette ikke er en del av lovverket så vil de foreslåtte endringer være langt mer omfattende. Det hadde derfor vært naturlig om MD hadde orientert om adgang og praksis for grunneierbetaling. Kravet om kryssing av grensa ved offentlig veg er mulig å oppfylle i Verdal (RV72), men for mange kommuner synes det som en utfordring.
  • En høringsfrist lik 17 dager for endringer av forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag oppfattes ikke å være i samsvar med forvaltningslovens § 37 eller Det kongelige miljøverndepartements (MDs) egen praksis for høringer ved forskriftsendringer, jf MDs egen hjemmeside. Den altfor kort høringsperioden kommer i tillegg i en tid hvor kommunene normalt har avsluttet politiske møter før sommerferien, og utløser derfor både merarbeid og hastverkspreg i en sak som har stor lokalpolitisk interesse. Høringsfristen gjør det også vanskelig for sentrale høringsinstanser som reindriftsadministrasjonen i Alta/Sametinget å foreta intern høring av viktige underinstanser som reindriftsadministrasjoner og reinbeitedistrikter.
  • Endringen som foreslås i forskriften knyttet til bruk av motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt i regi av kommunen utenom ordinær jakt er etterspurt og ønsket. Hjemtransport av storvilt som har blitt felt etter kommunalt ettersøk burde i tillegg ha vært inkludert i den nye paragrafen som foreslås.
  • § 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende) er en hjemmel som det ikke er påkrevd å oppheve.
  • Nødvendig revisjon av § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag oppfattes er ikke foreslått av MD. § 6 i forskriften krever politisk behandling av alle barmarkssaker. Dette bør håndteres innen kommunenes delegasjonsreglement og ikke være et krav i forskriften. En stor del av sakene dette gjelder er høyst kurante og korte transporter av minigravere o.l. knyttet til byggetillatelser i hyttefelt. En stor andel av sakene gjennomføres i sommerferien (jfr skoleferien) hvor det ikke gjennomføres politiske møter. MD burde være kjent med § 6 i i realiteten ikke er praktiserbar etter dagens ordlyd. Det er heller ikke noe erfaringsgrunnlag som tilsier at dispensasjoner håndteres mer restriktivt politisk.
  • Snøscootersafari som utmarksnæring. Dette kan bidra til tiltrengt næringsutvikling i randsonen av etablerte nasjonalparker såfremt det ikke legges begrensninger mot kjøring i verneområder m.m. Bestemmelser og interesse- avklaringer (bl.a reindrift) knyttet til trase, bruksperiode, antall turer og omsetning m.m. samt oppsynet som utføres av statens naturoppsyn bør tilsi at det i noen områder kan etableres. Det bør i så fall ikke ha som føring at dette bare gjelder mellom reiselivsbedrift og til annen etablert scooterløype i kommunen. Detter blir en snever inngang for slik utmarksnæring.

Kommunen slutter seg til eller har ikke merknader til tema som ikke er kommentert i uttalelsen.

 

PS 14/13 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer og kommunalt forsøk med snøscooterløyper
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 27.06.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I medhold av § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Firma Stein Arild Risan AS tillatelse til nødvendig barmarktransport i Storholmen hyttefelt (Sandvika) i forbindelse med arbeider knyttet til sti/veg, kloakk.

Det forutsettes at de nødvendige tillatelser foreligger fra både grunneier og kommune.

Tillatelsen gjelder fra vedtaksdato og ut barmarksesongen 2014.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.02.2021 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS