Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utmarksnemnda 04.03.14

Møtested : Møterom 2 etg rådhuset i Verdal
Dato : 04.03.14
Tid : 09:00

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/14 Motorferdsel i utmark - forskriftens §6 barmarkskjøring - graving av strøm til hytte Saksframlegg Protokoll
PS 2/14 Snøscootertransport for rydding av avfall i fjellet Sul Saksframlegg Protokoll
PS 3/14  Søknad om tilskudd til fra lokale rovviltmidler til Verdal saueavlslag, flytting av jervbås/rovviltseminar Saksframlegg Protokoll
PS 4/14  Kursing av kadaverhunder Saksframlegg Protokoll
PS 5/14  Skadefelling av bjørn , plotthunder som tiltak Saksframlegg Protokoll
PS 6/14  Fjerning av beverdemning som kan skade fylkesveg Saksframlegg Protokoll
PS 7/14  Hjorteviltjakta 2013 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  

 

PS 1/14 Motorferdsel i utmark - forskriftens §6 barmarkskjøring - graving av strøm til hytte Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Stig Arild Helden gis i medhold av § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag tillatelse til bruk av minigraver for å grave strøm til hytte slik som omsøkt. Gravingen skal skje i november 2013. Forhåndstilsagn etter fjernsaksbehandling ble gitt 18.11.13..

 


PS 2/14 Snøscootertransport for rydding av avfall i fjellet Sul Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis det tillatelse til kjøring for innsamling av søppel på steder i Sul anvist i kart. Kjøringen skal utføres av Morten Gjerstad og Birger Ydse. Tillatelse gjelder fram til 1.5.14 og kjøredatoer meldes til kommunen straks etter at kjøring har funnet sted.

 

 
PS 3/|14 Søknad om tilskudd til fra lokale rovviltmidler til Verdal saueavlslag, flytting av jervbås/rovviltseminar  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Alternativt forslag om å stryke siste setning i innstillingen.

Avstemning:
Enstemmig for alternativt forslag

VEDTAK:
Verdal saueavlslag gis følgende støtte fra kommunens rovviltpott:

  • 5400 kr til deltagelse på seminar rovvilt og beitedyr.
  • 5000 kr til støtte ved flytting av jervbås fra Helgådalen til Vaterholmen.

 

PS 4/|14 Kursing av kadaverhunder Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Kursing av kadaverhunder i Skjækerfjella og Sørfjella beitlag støttes med kr 12 500 i lokale rovviltmidler. Likelydende beløp er i tillegg omsøkt i statlige midler av kommunen.
Resten (arrangementskostnader) ca 5000 kr må dekkes av næringen.

 

PS 5/|14 Skadefelling av bjørn , plotthunder som tiltak Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Alternativt forslag fra Aksnes / Valbekmo.

Avstemning:
Enstemmig for alternativt forslag

VEDTAK:
Det settes av 134 000 kr til «plotthundprosjektet».
Før utbetaling kan skje er det en forutsetning at det skrives en intensjonsavtale mellom partene i forhold til beredskap og bruk av pengene.
Utkast til avtale skal behandles av utmarksnemnda.

 

PS 6/|14 Fjerning av beverdemning som kan skade fylkesveg Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 18 gis Statens vegvesen gis tillatelse til å fjerne beverdemning(er) sør for FV 72 i Verdal kommune på eiendommen gnr 222 bnr 1. Dersom det etter en totalvurdering viser seg nødvendig gis likelydende tillatelse også for gnr 235 bnr 1 på oversiden av FV 72. Tillatelsen gjelder for juli og august 2014.
Det anbefales at det i stedet for full fjerning av beverdemning i stedet legges et rør gjennom demningen, da dette erfaringsmessig skal være mest effektivt.
For framføring av maskiner osv må Statens vegvesen ta kontakt med den/de aktuelle grunneiere. Kostnader og evt følgeskader knyttet til dette er kommunen uvedkommende.

 

PS 7/|14 Hjorteviltjakta 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 04.03.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Publisert: 26.02.2014 13:40 Sist endret: 14.05.2021 10:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS