Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Utmarksnemnda 10.09.14

Møtested : Fjernsaksmøte
Dato : 10.09.14
Tid :

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 13/14 Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov /forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  

 

PS 013/14 Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov /forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.09.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemming: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Kommunen har følgende merknader til høringsnotatet:

Både ved denne høringen og ikke minst ved forsøksordningen i 2013 bryter departementet sine egne retningslinjer for høringer, da høringstiden er vesentlig kortere enn 3 måneder. Når høringen i tillegg sendes ut i fellesferien så bidrar ikke det til en god prosess. En forskrift som berører så mange ulike interesser hadde fortjent en bedre tilnærming. Dette svekker mulighetene for høring av særlig berørte underinstanser som f.eks reinbeitedistrikter.

For kommuner som vår der nesten hele fjellregionen har status som vinterbeite for rein så synes det svært sentralt med en faglig klargjøring av hva formuleringen «ikke være til «vesentlig skade eller ulempe for reindrift» innebærer. I forhold til totalbelastning for ett reinbeitedistrikt er det neppe hensiktsmessig at hver kommune har sin egen forståelse av dette. Prosesser med å etablere løyper er ressurskrevende mhp både egne ressurser og konsulenthjelp ved særskilte undersøkelser. En tidlig klargjøring kan redusere faren for at en kostbar prosess ender opp i innsigelse og eventuelt blokkerende vedtak.

Det vil være et særlig behov for veiledning fra fylkesmannens side når det gjelder særlig samkjøring av kommunenes saksbehandling ovenfor reinbeitedistriktene (enkelte reinbeitedistrikt kan få flere kjøreløyper i sine vinterbeiteområder), vurdering av totalbelastning), tidlig klargjøring av innsigelsesårsaker. I tillegg må Fylkesmannen være bindeledd mellom departementet/ direktoratet og kommunene for informasjonsflyt.

Planprosessen med å etablere løyper vil kreve egne administrative ressurser (anslås til 0,5 årsverk samlet) over flere år og innleide konsulentutredninger til støysonekart, friluftslivkartlegging etter nye retningslinjer og trolig rovfugl/rovvilt registreringer. Samlet kostnad for kommunen vil derfor kunne estimeres til ca 0,5 mill.kr. Ved at det er etablerte løyper må det også påregnes noe økte forvaltningsressurser av kommunene i en driftsfase. En sannsynlig sideeffekt er at flere vil anskaffe snøscooter, og antall søknader om motorferdsel utenfor løypene vil også øke i antall på sikt.

Etablering av snøscooterløyper vil på sikt generere vesentlig mer snøscooterkjøring i utmark, også gjennom at flere kommer til å anskaffe snøscooter. Det er derfor viktig at det stilles større rammer til rådighet for politi og Statens naturoppsyn for kontroll enn i dag. Innføring av kjørebok for kjøring i løyper vurderes som et vel ressurskrevende tiltak for både brukere og forvaltningsapparat. Skjerping av straffesanksjoner for ulovlig kjøring bør innføres.

Særskilte tekniske krav til snøscootere som bruker løypene vurderes som lite hensiktsmessig både i forhold til lokal ressursbruk/kontroll og med tanke på at snøscootere har ulike bruksformål. Slike krav bør reguleres på sentralt nivå gjennom egnet regelverk.     

 

Publisert: 03.09.2014 10:48 Sist endret: 19.09.2014 12:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS