Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Utmarksnemnda 10.06.15

Møtested : Møterom 3. etasje herredshuset, Verdal
Dato : 10.06.2015
Tid : 09:30

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Hjorteviltjakta 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 2/15 Søknad om dekning av elgkjøtt til NM elgbane 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 3/15 Budsjett for lokalt viltfond 2015-16 Saksframlegg
Vedlegg - regnskap
Protokoll
PS 4/15 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark over 500 m - Gøran Bengtsen Saksframlegg
Vedlegg - kart
Protokoll
PS 5/15 Værdalsbruket motorferdsel til Fiskløysningen, 1 tur i 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 6/15 Innspill til organisering av kommunal viltforvaltning Saksframlegg
Vedlegg - brev
Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder    
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder    
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem    
Terje Aksnes SP Medlem    
Anne Grete Valbekmo H Medlem    

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  

 

PS 001/15  Hjorteviltjakta 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.06.2015

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemming: 
Enstemmig

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
 

PS 002/15 Søknad om dekning av elgkjøtt til NM elgbane 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.06.2015

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemming: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges.

 

PS 003/15 Budsjett for lokalt viltfond 2015-16  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.06.2015

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemming: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 31.5.16) for Verdal viltfond:

TekstBeløp
Saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2015 415.362 
Inntekter:   
Fellingsavgifter elg og hjort   100.000
Salg av kjøtt, påkjørt elg  20.000
Sum inntekter: 120.000 
   
Kostnader:   
Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger.  20.000 
Ettersøk skadet vilt  40.000 
Sluttrapport lokalt hjorteprosjekt  30.000 
Kompetanseheving, kurs, tidsskrift, seminarer, opplæring  27.000 
Innlegging hjorteviltregisteret  3.000 
Diverse søknader, øk.støtte  20.000 
Vakttelefonløsning 20.000 
Sum Kostnader:  160.000 
   
Reduksjon/Økning i beholdning
Beregnet saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2016  375.362 

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 4000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak. 

 

PS 004/15 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark over 500 m - Gøran Bengtsen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.06.2015

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemming: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Saken er behandlet etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Søknaden avslås da dette dreier seg om gjentatt barmarkskjøring over svært lang avstand på strekninger som er tildels svært bæresvake.

En eventuell innvilgelse ville ha fått presedens for tilsvarende saker i Innherred samkommune, og vil i praksis åpne for alle saker av tilsvarende art.

Dette er et påklagbart vedtak iht forvaltningsloven og kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen.
 

 

PS 005/15 Værdalsbruket motorferdsel til Fiskløysningen, 1 tur i 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.06.2015

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemming: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Med bakgrunn i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Værdalsbruket tillatelse til en tur med ATV med belter til hytte ved Fiskløysningen i august 2015 til behov angitt i søknad

 

PS 006/15 Innspill til organisering av kommunal viltforvaltning  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 10.06.2015

Forslag i møte: 
Alternativt forslag fremmet av Terje Aksnes (SP) og Anne Grete Valbekmo (H).
 
Avstemming: 
Enstemmig for alternativt forslag.
 
VEDTAK: 
Følgende innspill oversendes til arbeidsgruppa som ser på reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår:

  1. Dagens viltforvaltning fungerer bra.
  2. Utmarksnemnda ser ingen grunn til å endre dagens ordning.
  3. Utmarksnemnda mener det ikke skal opprettes et viltråd i regi av kommunen, men at det gjerne kan gjennomføres 1-2 samarbeidsmøter mellom utmarksnemnda og relevante aktører i viltforvaltningen for å bedre kontakten.
  4. Det må gjøres en vurdering av hvordan søknader om motorferdsel skal håndteres, utmarksnemnda eller en annen komite (plankomite).
     

  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 11.06.2015 08:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS