Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utmarksnemnda 08.06.2016

Møtested : 3. etasje Gjensidigegården
Dato         : 08.06.2016
Tid            : 14:00

 

 Protokoll som PDF

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 16/16 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2016/17 Saksframlegg Protokoll
PS 17/16 Nedre Verdal. Endring av bestandsplan for elg 2016-17 samt tildeling av hjort for 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 18/16 Fellingstillatelser på rådyr i Verdal 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 19/16 Høring om endret jakt- og fangstider 2017-2022 Saksframlegg Protokoll
PS 20/16 Div. - Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 08.06.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara 
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Nei  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 016/16 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2016/17  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 08.06.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Utmarksnemnda godkjenner regnskapet for 2015/16 og vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 31.5.17) for Verdal viltfond: 

Regnskap Verdal viltfond

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 5000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avvises administrativt i henhold til tidligere vedtak.
 
  

PS 017/16 Nedre Verdal. Endring av bestandsplan for elg 2016-17 samt tildeling av hjort for 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 08.06.2016

Forslag i møte:
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
I henhold til § 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes følgende endringer i bestandsplanen 2013-2017 for elg for valdet Nedre Verdal for de to siste årene i planperioden (2016-2017).Omsøkt areal fra Steinkjer kommune oppgitt til 4 500 daa godkjennes tatt med inn i Nedre Verdal elgvald. Nytt godkjent tellende areal for Nedre Verdal Tildelingsområde økes til 103 736 daa.

Det tildeles ny fellingstillatelse på tilsammen 190 valgfrie dyr for de 2 siste årene (2016-2017) i planperioden til Nedre Verdal elgvald.

For 2016 tildeles valdet Nedre Verdal 4 hjort fordelt på 1 kalv (1/2 år), 1 spissbukk,1 voksen hunndyr (1 ½ år og eldre) og 1 voksen hanndyr (1 ½ år og eldre).

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.

 

PS 018/16 Fellingstillatelser på rådyr i Verdal 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 08.06.2016

Forslag i møte:
Ingen. 
 
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Utmarksnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av rådyr i Verdal for 2016.I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 
  

 
PS 019/16  Høring om endret jakt- og fangstider 2017-2022  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 08.06.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Verdal kommune støtter forslaget til ny forskrift om jakt- og fangstider for 2017 – 2022. Når det gjelder elg støtter Verdal kommune alternativ 1, kort elgjakt med mulighet for innskrenking i forkant og utvidelse i bakkant.I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 
 
 

PS 020/16 Div  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 08.06.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Utmarksnemnda vil ha ekstra fokus på lagring av rundballer langs vegkanten, spesielt i områder hvor man har registrert påkjørsler av hjortevilt langs FV72.Dette følges opp gjennom trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ved leder av utmarksnemnda og forebyggende arbeid ved å kontakte aktuelle gårdbrukere på de mest utsatte viltovergangene.

 
  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 18.02.2021 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS