Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Utmarksnemnda 14.03.2017

Møtested : Herredshuset i Verdal
Dato         : 14.03.2017
Tid            : 14:00

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 03/17 Nye jakttider for elg og hjort i Verdal 2017-2022 Saksframlegg Protokoll
PS 04/17 Dispensasjon fra motorferdselloven - utkjøring av merkestaur til Hitre Sæterfjell - Verdal kommune v/ kulturtjenesten 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 05/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - snøscooter - kommunalt skadefellingslag rovdyr Saksframlegg Protokoll
PS 06/17  Referatsaker til utmarksnemda 14.3.2017 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 14.03.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 003/17 Nye jakttider for elg og hjort i Verdal 2017-2022  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 14.03.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Rådmannens innstilling 2)
Vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte mot.
  
INNSTILLING:
Det sendes ikke et forslag om innkorting av jaktiden på elg i Verdal kommune til Nord- Trøndelag fylkeskommue. Det legges i stedet opp til en frivillig ordning som skal avbøte konflikter i stedet for å innskrenke jakttiden gjennom en egen lokal forskrift.
 
  

PS 004/17 Dispensasjon fra motorferdselloven - utkjøring av merkestaur til Hitre Sæterfjell - Verdal kommune v/ kulturtjenesten 2017
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 14.03.2017

Forslag i møte:
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 gis Verdal kommune tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med utkjøring av merkestaur til stien som går fra samfunnshuset i Vera til Hitre Seterfjell. Det gis tillatelse til inntil 4 turer i perioden 20.03.2017 – 01.04.2017. Det skal benyttes leiekjører.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til Innherred samkommune.

 

PS 005/17 Tillatelse til motorferdsel i utmark - snøscooter - kommunalt skadefellingslag rovdyr  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 14.03.2017

Forslag i møte:
Ingen. 
 
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Kommunalt skadefellingslag i Innherred-samkommune gis tillatelse til ferdsel med snøscooter på snødekt mark i forbindelse med kommunale oppdrag knyttet til rovdyr og etter retningslinjer som er gitt i skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.

Tillatelsen er ikke avgrenset til Innherred-samkommune sitt skadefellingslag, men omfatter også tilsvarende fellingslag opprettet i nabokommunene når disse må krysse kommunegrensen i forbindelse med denne type oppdrag.

Det settes følgende vilkår for tillatelsen:

  • Tillatelsen gjelder for tidsrommet 01.02.2017 – 31.12.2019.
  • Reindriftsområdene som blir berørt, skal varsles før kjøring.
  • Tillatelse fra grunneier skal avklares.
     

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker.
Klagen sendes via kommunen.


 
 
PS 006/17  
Referatsaker til utmarksnemda 14.3.2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 14.03.2017

Forslag i møte:
Leder fremmet forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering. 
 
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Referatene tas til orientering.


  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 16.03.2017 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS