Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Utmarksnemnda 27.06.2018

Møtested : Møterom Leksdal, Herredshuset
Dato         : 27.06.2018
Tid            : 15:00

 

Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
RS 01/18 Landingstillatelse med helikopter ved privat hytte   Protokoll
PS 07/18 Godkjenning av bestandsplan elg og tildeling av hjort - Nedre Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 08/18 Godkjenning av bestandsplaner for elg og hjort - Øvre Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 09/18 Innspill til lengden på elgjakten i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 10/18 Fellingstillatelser på rådyr i Verdal 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 11/18 Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Leksdalen  Saksframlegg Protokoll
PS 12/18 Rådyrvaldet Sætran V0051 oppløses  Saksframlegg Protokoll
PS 13/18 Rådyrvald Musem Vest V0058  Saksframlegg Protokoll
PS 14/18 Rådyrvald Musum V0057  Saksframlegg Protokoll
PS 15/18 Søknad om godkjenning av rådyrvald Haukå - Leinsmyra  Saksframlegg Protokoll
PS 16/18 Godkjenning av endring rådyrvald Volhaugen V0015 - endring i tellende areal  Saksframlegg Protokoll
PS 17/18 Søknad om bruk av ATV for transport av materialer til hytte - L. Sverkmo  Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 27.06.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes Utvalgssekretær  

 

 

RS 001/18 Landingstillatelse med helikopter ved privat hytte   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

FORSLAG I MØTE: 
Leder fremmet forslag til vedtak:
Referat tas til orientering. 
 
AVSTEMMING:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Referat tas til orientering. 
 

 

PS 007/18 Godkjenning av bestandsplan elg og tildeling av hjort - Nedre Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer. 1 stemte mot.
 
VEDTAK / INNSTILLING:
I henhold til § 16 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan elg for Valdet nedre Verdal for perioden 2018-2021 med en samlet tildeling på 460 valgfrie elg for perioden. Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

For 2018 tildeles valdet nedre Verdal 6 hjort fordelt på 2 kalv (1/2 år), 2 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre) og 2 voksne hanndyr (1 1/2 år og eldre). Tildeling gis i medhold § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og kan påklages iht forvaltningslovens regler.

 

 

PS 008/18 Godkjenning av bestandsplan elg og tildeling av hjort - Øvre Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16 godkjennes bestandsplaner for elg og hjort for valdet Øvre Verdal for perioden 2018-2021. Valdet tildeles totalt 720 elg og 200 hjort for kommende fireårs periode.

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse dersom en eventuell beitetaksering skulle tilsi det, samt ved andre vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder, i henhold til § 16 i hjorteviltforskriften.

 

 

PS 009/18 Innspill til lengden på elgjakten i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune opprettholder vedtatt jakttid på elg 25.09 – 23.12 fram til sentral forskrift skal revideres i 2022.

Begrunnelse for vedtaket:
Verdal kommune har ikke mottatt henvendelser hvor det er vist til konkrete hendelser som tyder på at forlenget jakttid på elg er problematisk med tanke på utøvelse av annen jakt og friluftsliv. I 2017 ble de aller fleste av elgene blir felt innenfor perioden 25.09- 30.10 (212 av totalt 270). Noe som tyder på at elgjegerne i stor grad jakter som før. For kommunen fremstår det derfor som at terrengene er ledige og tilgjengelige for annen jakt (og friluftsliv) store deler av senhøsten. Gårdbrukere og grunneiere har de siste to vintrene opplevd et økende problem med elg (og hjort) som ødelegger og beiter på rundball, av blant annet denne årsaken ser kommunen det som hensiktsmessig for grunneierne/jaktrettshaverne å kunne felle enkelte problemindivider via ordinær kvote innenfor vedtatt jakttid. Dette er også tatt høyde for av valdene via de innleverte bestandsplanene. I tillegg har antallet påkjørte hjortevilt økt noe de siste årene. Verdal kommune har et forholdsvis stort utmarksareal per innbygger, og det er tilrettelagt for friluftsliv svært mange steder. Det er et er ulike meninger om elgjakta hindrer annen friluftslivutøvelse eller reduserer muligheten for annen jaktutøvelse. Kommunen har ikke mottatt konkrete klager eller registrert at det har vært konflikter mellom jegere og andre brukere av utmarka i forbindelse med elgjakta de siste årene. Det foregår i stor grad samjakt under hele perioden for elgjakta i store deler av kommunen. Interessene til småviltjegere er godt ivaretatt da det i hele jaktperioden for elg også selges jaktkort for småvilt og rådyr.

 

 

PS 010/18 Fellingstillatelser på rådyr i Verdal 2018 Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Utmarksnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av rådyr i Verdal for 2016.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.

 

 

PS 011/18 Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Leksdalen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Leksdalen» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.

Gjermund Gomo godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 3730 dekar.

Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2018.

 

 

PS 012/18 Rådyrvaldet Sætran V0051 oppløses  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune oppløser rådyrvaldet, 5038 V0051 «Sætran» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.

Samtlige eiendommer har meldt seg inn i nyopprettet rådyrvald. Derfor oppløses rådyrvaldet V0051.

 

 

PS 013/18 Rådyrvald Musem Vest V0058    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune oppløser rådyrvaldet, 5038 V0058 «Musem Vest» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.

Enkelte eiendommer har meldt seg ut av rådyrvaldet V0058 Musem vest. Derfor er nå tellende areal hos valdet Musem Vest totalt 404 dekar, og er derfor ikke stort nok til å tildeles fellingstillatelser. Minstearealet for rådyr er 700 dekar. Valdet oppfyller ikke lenger kravene oppstilt i hjorteviltforskriften.

 

 

PS 014/18 Rådyrvald Musum V0057 – endring i tellende areal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner endringen i rådyrvaldet, 5038 V0057 «Musum» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.

En eiendom har meldt seg ut av valdet Musum V0057. Derfor er nytt tellende areal hos valdet totalt 832 da. Minstearealet for rådyr i Verdal kommune er 700 da. Valdet oppfyller dermed fremdeles kravene oppstilt i hjorteviltforskriften.

 

 

PS 015/18 Søknad om godkjenning av rådyrvald Haukå - Leinsmyra  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Kulstadvika» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.

Inga Berit Lein godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 1228 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2018.

Omsøkt vald Sørhaugsberget/Leinsmyra (1047 daa) godkjennes ikke.

Omsøkt vald Sjøvollen (548 daa) godkjennes ikke.

Omsøkt vald Haugdal/Haukåa (683 daa) godkjennes ikke.

 

 

PS 016/18 Godkjenning av endring rådyrvald Volhaugen V0015 - endring i tellende areal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK / INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner endringene i rådyrvaldet, 5038 V0015 «Volhaugen grunneierlag» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Endringene i valdet godkjennes, de øvrige vilkårene forblir de samme. Kvotefri jakt på rådyr opprettholdes jf § 20 i forskrift om forvaltning om hjortevilt. Administrasjonen mener valdet fremdeles oppfyller kravene oppstilt i hjorteviltforskriften. Nytt tellende areal for valdet er 10611 dekar.

 

 

PS 017/18 Søknad om bruk av ATV for transport av materialer til hytte - L. Sverkmo Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 27.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Saken er behandlet etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Søknaden avslås da dette dreier seg om gjentatt kjøring med ATV over lengre avstand langs en vernet vegtrase.

Vedtaket kan påklages iht forvaltningsloven. Eventuell klage sendes kommunen, innen 3uker iht forvaltningslovens regler.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 27.01.2020 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS