Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Utmarksnemnda 07.05.2019 - PS 5/19 Søknad om godkjenning av rådyrvald Vinne-Rossvoll

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/1312 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 05/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Vinne-Rossvoll» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.

Lars Mathisen godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 700 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.

Vedlegg: 

  1. Søknad om godkjenning av rådyrvald - Vinne Rossvoll

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er minstearealet i kommunen 700 dekar.

Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen-

§ 10. Søknad om godkjenning av vald Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai. Følgende eiendommer inngår nå i valdet;

Vurdering:  
Total sum areal av alle eiendommer er 2066 daa, hvorav totalt tellende areal i henhold til § 8 i hjorteviltforskriften utgjør 600 daa. Administrasjonen mener omsøkt vald er har en utfordrende arrondering da det omsøkte areal i hovedsak består seg av dyrka mark, og skogen stort sett utgjør kantsoner mellom åkrene. Tellende areal utgjør slik 29 % av valdets total areal. Det er imidlertid politisk vedtatt av deler av valdets areal kan være dyrket mark jf vedtak i utmarksnemnda sak PS 009/18 og PS 20/18. Valdet kan slik godkjennes med totalt 700 daa hvor 100 dekar er dyrket mark.

Konklusjon:
Valdet oppfyller kravene i hjorteviltforskriften. Lars Mathisen bør godkjennes som valdansvarlig representant. Totalt tellende areal for valdet er 700 dekar. Valdet bør gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.

Det aktuelle valdet er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt jf. § 20 i hjorteviltforskriften. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert på bestandsplaner.
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 11:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS