Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utmarksnemnda 07.05.2019 - PS 7/19 Resultat hjorteviltjakta 2018

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/1686 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 08/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Resultater fra hjorteviltjakta 2018 tas til orientering.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Elg:
Det ble tildelt 295 elg, hvorav 274 ble felt, dette gir en fellingsprosent på 93%. Av felte elg er utgjør 18 % eldre kyr (n 48), 19 % eldre okse (n 50), 9 % av 1 ½ års kyr (n 25), 11 % 1 ½ års okse (n 34) og 42 % kalver (n 117).
Tilsammen er det felt 63,5 % ungdyr (kalver + 1 ½ åringer) (n 176).
Samlet for alle kategorier er det felt 47 % hunndyr (n 129) og 53 % hanndyr (n 145).
Sett ku pr okse 2,06.
Sett kalv pr ku 0,53
Sett kalv pr kalvku 1,21

Hjort:
Det ble tildelt 56 hjort, hvorav 47 ble felt. Av disse ble 45 felt i valdet Øvre Verdal og 2 i Nedre Verdal. Fellingsprosenten var henholdsvis 90 % i Øvre Verdal og 33,3 i Nedre Verdal. For valdene samlet er fellingsprosenten 84 %.
Av felte hjort er utgjør 28 % eldre kolle (n 13), 13 % eldre bukk (n 6), 10,5 % av 1 ½ års kolle (n 5), 15 % 1 ½ års bukk (n 7) og 34 % kalver (n 16).
Tilsammen er det felt 59,5 % ungdyr (kalver + 1 ½ åringer) (n 28).
Samlet for alle kategorier er det felt 70 % hunndyr (n 33) og 30 % hanndyr (n 14).
Sett kolle pr bukk 2,3
Sett kalv pr kolle 0,48

Rådyr:
Av 249 tildelte rådyr er det blitt felt 184 dyr, dette gir en fellingsprosent på 72,3. Det er felt 73 kalver, 77 eldre hanndyr og 34 eldre hunndyr.
Dette gir en total på 39,5 % kalv, 42 % eldre hanndyr og 18,5 % eldre hunndyr. Da det mangler fellingsrapport fra fem rådyrvald kan antall felte dyr potensielt være høyere.
 
Vurdering:  
2018 var det første året i ny bestandsplanperiode som varer til og med jakta 2021. I de nye bestandsplanene ble kvotene økt for både elg, hjort og rådyr. Antallet fellingstillatelsene ble vedtatt økt med bakgrunn økte påkjørsler de siste år, samt utfordringer med elg og hjort som ødelegger og beiter på rundball. Enkelte steder ble det også meldt om beiteskader i plantefelt. Det ble slik vurdert at valdene/jaktrettshaverne skulle ha mulighet til å ta ut mer elg og hjort dersom de anså det som nødvendig. Vinteren 2018 var kald og snørik, dette var nok hovedårsaken til at det ble observert en større andel elg og hjort ved rundballer sammenlignet med tidligere år. Irregulær avgang økte noe i 2018. Samtidig som at vinteren var utfordrende for hjorteviltet, ble sommeren svært tørr sammenlignet med normalen, det var derfor som forventet at fellingsprosenten ikke ville være like høy som tidligere år.

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at sett pr. jegerdag økte i 2018 og at gamle og nye indeksverdier ikke er direkte sammenlignbare. Som et alternativt mål på bestandsutviklingen er det derfor anbefalt å benytte indeksen felt elg/hjort pr. jegerdag (antall dyr felt delt på jegerdager), denne indeksen vil ikke påvirkes av instruksendringene. Instruksendringen påvirker kun indekser som beregnes ved å sammenligne antallet dyr sett med jaktinnsatsen (eks. «antall dyr sett pr. jegerdag»). Indekser på kjønnsrate (eks. «antall sett ku pr. okse») eller kalveproduksjon (eks. «antall sett kalv pr. ku», «tvillingrate») påvirkes ikke. Selv om kommunene og jaktrettshaverne ble varslet noe sent om denne endringen ser det ut til at flertallet av jaktfeltene har tatt i bruk ny instruks. Det er imidlertid viktig at kommunen og valdlederne har fokus på informasjon om dette også for jakta 2019, dette for å hindre en lang overgangsfase.

Elg:
Punkt 3.1.7 i den kommunale målsettingen for hjortevilt sammen med de vedtatte bestandsplanene sier noe om hvilken avskytningspolitikk som er ønsket.
Ligger noe høyt på uttak av eldre kyr, ellers fin fordeling kjønnsmessig. Lavere tall på kalv pr ku/kalvku, dette skyldes trolig en tøff vinter/vår, samt en tørr sommer. Andelen kyr observert med kalv er på 42 %, gjennomsnittet de 10 siste år er 52 %.
Antallet felte elg pr jegerdag holder seg stabilt med 0,09.

Hjort:
Punkt 3.2.7 i den kommunale målsettingen for hjortevilt sammen med de vedtatte bestandsplanene sier noe om hvilken avskytningspolitikk som er ønsket.
Ligger i overkant høyt på uttak av eldre koller, noe skjevt uttak kjønnsmessig, men dette skyldes i hovedsak skjevt uttak av kalver (1 hann og 15 hunn). Med 47 felte dyr er dette det høyeste uttak av hjort registrert så langt i kommunen.
Antallet felte hjort pr jegerdag øker svakt mot tidligere år, og er nå 0,06.

Rådyr:
Punkt 3.3 i den kommunale målsettingen for hjortevilt sier noe om hvilken avskytningspolitikk som er ønsket for rådyr. Med årets felling ligger rådyrvaldene greit an i forhold til målsettingen som sier at uttaket av kje bør være på minst 40 % og at uttaket av eldre hunndyr ikke bør overstige 20 %.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.05.2019 14:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS