Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Utmarksnemnda 11.06.2019

Utvalg     : Utmarksnemnda
Møtested : Møterom Leksdal, Herredshuset
Dato         : 11.06.2019
Tid            : 15:00
Til stede   :  4 representanterSakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 08/19 Budsjett for lokalt viltfond Saksframlegg Protokoll
PS 09/19 Søknad om økonomisk støtte - Jakt i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 10/19 Fellingstillatelser rådyr 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 11/19 Endring av tellende areal i rådyrvaldet V0055 Heitlo-Ness  Saksframlegg Protokoll
PS 12/19 Søknad om rådyrvald - Grindgjerdet/Levringen Saksframlegg Protokoll
PS 13/19 Endring av tellende areal i rådyrvaldet V0019 Vuku Søndre  Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 11.06.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Nei Ingen vara 
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes Utvalgssekretær  

 

 

PS 008/19 Budsjett for lokalt viltfond  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 31.5.2020) for Verdal viltfond:

Budsjett lokalt viltfond

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 5000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avvises administrativt i henhold til tidligere vedtak.

  
 
 

PS 009/19 Søknad om økonomisk støtte - Jakt i Verdal  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK/INNSTILLING:  
Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m i kommunen: Prosjektet «Jakt i Verdal» innvilges støtte inntil kr 30 000,- til innkjøp av materialer til bygging av åtebu.

Innvilget tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og regnskapssammendrag/bilag er fremlagt.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
  
 
 
 
PS 010/19 Fellingstillatelser rådyr 2019  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK/INNSTILLING:   
Utmarksnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av rådyr i Verdal for 2019.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.

 

PS 011/19 Endring av tellende areal i rådyrvaldet V0055 Heitlo-Ness  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK/INNSTILLING:   
Verdal kommune godkjenner endringene i rådyrvaldet, 5038 V0055 «Heitlo-Ness» i

henhold til § 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift. Endringene i

valdet godkjennes, de øvrige vilkårene forblir de samme. Nytt tellende areal for valdet er 4950 dekar.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.

 

PS 012/19 Søknad om rådyrvald - Grindgjerdet/Levringen  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
korrekte arealer for rådyrvaldet Grindgjerdet/Levring, dette notat ble i tillegg utdelt i møtet.
Notat til PS 12/19 i møte 11.06.19 – utmarksnemnda.

Som varslet i e-post 06.06.19 har det vært en misforståelse om hvilke arealer som skal være med i valdet og ikke, det er derfor vesentlige feil i kartet og i arealene i sak PS 12/19 «Søknad om rådyrvald Grindgjerdet/Levringen.

Det er nå oppklart hvilke arealer som skal regnes med. Da tellende areal fremdeles er over kommunens fastsatte minsteareal for rådyr kan valdet fremdeles vurdert fra administrasjonens side godkjennes. Nedenfor er riktige arealer gjengitt. Vedlagt kart viser valdet i sin helhet.

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, Grindgjerdet/Levring i henhold til § 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift.

Ståle Lindseth godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 2635 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.

Vurdering:
Total sum areal av alle eiendommer er inkludert alle markklasser 3474,5 dekar. Totalt antall tellende areal i hht hjorteviltforskriftens § 8 utgjør 2551 dekar. Tellende areal utgjør slik 73,5 % av valdets total areal. Det er imidlertid politisk vedtatt av deler av valdets areal kan være dyrket mark jf vedtak i utmarksnemnda sak PS 009/18 og PS 20/18. Valdet kan slik godkjennes med totalt 2635 dekar hvorav 84 dekar er dyrket mark.

Konklusjon:
Valdet oppfyller kravene i hjorteviltforskriften. Ståle Lindseth bør godkjennes som valdansvarlig representant. Totalt tellende areal for valdet er 2635 dekar. Valdet bør gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.

Det aktuelle valdet er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt jf. § 20 i hjorteviltforskriften. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert på bestandsplaner.
 
Kart rådyrvald Grindgjerdet/Levring 
VEDTAK/INNSTILLING:   
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, Grindgjerdet/Levring i henhold til § 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift.

Ståle Lindseth godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 2635 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.

 

PS 013/19 Endring av tellende areal i rådyrvaldet V0019 Vuku Søndre  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK/INNSTILLING:   
Verdal kommune godkjenner endringene i rådyrvaldet, 5038 V0019 «Vuku Søndre» i henhold til § 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift.

Administrasjonen mener valdet fremdeles oppfyller kravene oppstilt i hjorteviltforskriften. Nytt tellende areal for valdet er 3127 dekar.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 16.02.2021 09:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS