Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Utvalg for utmarkssaker 11.12.2019

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Porcelenstrand, Herredshuset
Dato         : 11.12.2019
Tid            : 10:00
Til stede   :  5 representanter



Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/19 Orienteringer - Protokoll
PS 02/19 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 03/19 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 11.12.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Vara: Mats Andre Rekve Bjugan 
Hilde Daleng SP Medlem Nei Vara: Arild Stenberg
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Utvalgssekretær  

 

 

PS 001/19 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Alle varaer møtte deltok i første møte i det nye utvalget for utmarkssaker.

Mads Forsell informerte utvalget om utvalgets arbeidsområder.

Oddleiv Aksnes orienterte om hva utmarksnemnda i forrige periode hadde jobbet med.

Arild Stenberg stilte spørsmål om man bør ha flere ettersøksjegere.
Oddleiv Aksnes presiserte at ettersøksjegere bør ha god lokalkunnskap, og at det bør være en ettersøksjeger i hver bygd.

Kathrine Lundgren sa hun ikke hadde inntrykk av at forvaltningen av hjort har fungert godt, og at det er et problem med hjort på innmark og på rundballer.
  
 
  
 

PS 002/19 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til vedtak:
Fremlagte retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune ønskes utarbeidet på en slik måte at den tilrettelegger for en liberal praksis i forhold til stimulering og muligheter for næringsutvikling, turisme, bolyst, og rekreasjonsmuligheter for hele befolkningen ut ifra individuelle behov innenfor mulighetsrommet i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
I henhold til ny kommunelov§ 2-2, 3. ledd og grunnloven §49, 2 ledd, kan staten bare styre kommunene med hjemmel i lov. Lokal forskrift bindes ikke av rundskriv T-1/96 og T-6/09 dersom man er uenig i lovforståelsen, så derfor tas disse inn i kapittel 1 som retningsgivende og ikke regulerende.
Leiekjøringsordningen i Verdal kommune har ikke virket optimalt i forhold til intensjonen når den ble innført, spesielt i områder utenfor de større hytteområdene og for bruker av fjellhytter langt fra brøytet vei.
Retningslinjenes pkt. 6.1. første kapittel, strykes siste setning: «Hele kommunen skal være dekket».
Dette begrunnes med de erfaringer som er gjort ikke har virket opp mot brukernes behov, og muliggjør dispensasjon for å tillate andre løsninger uten at det skal medføre unødvendige ekstraarbeider og kostnader. Ut ifra disse erfaringer bør det i retningslinjene gis åpning for søknad om dispensasjon til å kunne benytte egen scooter til transport av bagasje og utstyr til hytter som ligger over 2,5 km fra brøytet veg.
Ved søknader om byggetillatelser bør det også gis adgang til bruk av egen scooter til transport av varer tilsvarende varigheten av godkjent byggesøknad.
Vedrørende bruk av lufttransport til egen hytte for funksjonshemmede bør dette ikke begrenses med et lavt antall landingstillatelser, dette begrenser deres muligheter til bruk av egen hytte. Rådmannen bes om å ta med seg de signaler som er gitt i møte i tillegg til belyste punkter i dette vedtak, og med denne begrunnelse sendes forslaget til nye retningslinjer tilbake for videre bearbeidelse, og legges frem for behandling i første møte 2020, før det eventuelt sendes på høring.

Det ble votert over forslaget fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Retningslinjer for motorferdsel sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeidelse og legges fram for behandling i første møte i 2020.  
  
 
 
 
 
PS 003/19 Andre saker   Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Oddleiv Aksnes stilte spørsmål til administrasjonen om det blir søkt om ekstraordinært uttak av jerv i Verdal.

Administrasjonen skal søke om dette.

 

 Til toppen av siden





Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 23.12.2020 13:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS